Da li je dozvoljeno vrijeđati učenjaka koji se suprostavi ostalim učenjacima

454


Pitanje:
Ako predpostavimo da se neki čovjek iz reda učenih suprostavio velikom broju učenjaka u pitanju koje je podložno razilaženju, da li se takva osoba treba mrzeti u ime Allaha i da li je treba napadati?

Odgovor: Ne, nikako. Kada bi se čovjek suprostavio većini učenjaka oko pitanja za koje on ima dokaz da je u pravu, nije ga dozvoljeno vrijeđati, niti se prema njemu grubo odnositi. Nije dozvoljeno druge ljude huškati protiv njega, već s njim treba razgovarati.

Koliko ima manje poznatih i neshvatljivih pitanja ljudima koji misle da oko njih postoji saglasnost svih učenjaka, međutim nakon temeljitog istraživanja, uoči se da drugo mišljenje ima tako jake dokaze, što pravedne duše postakne da ga preuzmu i slijede onoga ko zastupa to mišljenje.

Ispravno je reći da u većini slučajeva istina biva na strani većine učenjaka, ali to neznači da je istina apsolutno uvijek sa većinom. Možda je dokaz koji se suprostavlja većini istinit, ukoliko sporno pitanje već ranije nije postalo predmetom konsezusa islamskih učenjaka. Takav čovjek se ne prekorava, ne smije se ogovarati, već se kroz razgovor sa njim razmatra sporno pitanje sa ciljem dolaska do istine. Uzvišeni Allah kaže: „Mi smo Kur'an olakšali za pamćenje, pa ima li onih koji će pouku uzeti?” (Prijevod značenja El-Kamer, 17)

Svako ko želi istinu i razmišlja o Kur'anu, Allah će olakšati dolazak do vrata istine, kao što kaže šejhul-islam Ibn Tejjmije u knjizi “El-Akidetul-vasitijje”: “Ko pomno razmisli o značenju Kur'ana, tražeći uputu, ukazat će mu se put istine.”

Odgovorio: Šejh Muhammed b. Salih El-Usejjmin, rahimehullah

Izvor: Islamsko buđenje – pravila i smjernice, str. 176.