Reply To: Eymen Zavahiri:STANJE UMMETA pred vojni udar u Misru!!!!

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Vijesti i aktuelnosti Eymen Zavahiri:STANJE UMMETA pred vojni udar u Misru!!!! Reply To: Eymen Zavahiri:STANJE UMMETA pred vojni udar u Misru!!!!

#17071

Anonimno

Subhanallah, hakimul-umme (mudrac ummeta), doista je zaslužno dobio ovu titulu.
Ovo je prava ulema ummeta, koja brine i pazi na ummet, i koja pored poznavanja šerijata poznaje stanje ummeta u kojem se nalazi, i ono za čim ummet ima veliku potrebu radi izbavljenja iz svoje žalosne situacije.

Ovo je alim od kojeg se traže fetve i riješenja za trenutno stanje ummeta. Jer je ovakav alim nadahnut i upućen od Allaha, zbog njegovog rada po onome što zna, a iznad svega toga zbog vođenja borbe jezikom, imetkom, i rukom. A dokaz ovome su riječi Uzvišenog:
(“One koji se budu radi Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti, a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!”).

Rekao je imam Sufjan bin ‘Ujejne Abdullahu ibn Mubareku:
“Kada vidiš da su se ljudi (po nekom pitanju) razišli, prihvati se (mišljenja) mudžahida i ehlis-sugura (mudžahidi koji bdiju na granicama), jer Uzvišeni Allah kaže: (“Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti”)“.

Šejh Ejmen hafizahullah, je čovjek sa velikim životnim iskustvom kojeg je stekao što kroz davu, što kroz tagutske zatvore, što kroz džihad, tako da je on u ovom svom obraćanju na najbolji način pojasnio stvarnost ovih demonkratskih igara, parlamenata, izbora, partija “islamskih” i mimo njih, neprijatelja islama, i izložio je riješenje za stanje ummeta koje se ne može ničim drugim zamjeniti, jer je poduprijeto Kur'anskim i hadiskim tekstovima:

(“I borite se protiv njih sve dok smutnja (širk) ne iščezne, i dok samo Allahova vjera ne ostane”).
“Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvijedoče da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov Poslanik, i klanjaju namaz, i daju zekat, pa kada to budu činili, onda su od mene zaštitili svoje živote i svoje imetke..”

Novo na naslovnoj