Reply To: Odg: Liberalni islam…

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Liberalni islam… Reply To: Odg: Liberalni islam…

#12213

Anonimno

Šebab post=7032 wrote: Bolje bi im pristajao naziv “Liberalni mushrici”.

Ja sam ih vec protekfirio.

A sad:

PITANJE:

Selam alejkum, imam pitanje koje glasi: Da li je dozvoljeno ukrašavati ili graditi crkvene objekte. Molim vas sa dokazima!

ODGOVOR:

We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu

Izgradnja, ukrašavanje, renoviranje i u cjelini bilo koji posao kojim se potpomaže otvaranje crkve, sinagoge i tome sličnih objekata u kojima se čini širk Allahu, subhanehu ve teala, nije dozvoljen iz više razloga:

1 Takav postupak je oprečan značenju riječi šehadeta da nema boga sem Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. Naime riječi šehadeta, koje predstavljaju najčvršću sponu, zahtjevaju od nas da se odreknemo širka i mušrika i da ih pozivamo u islam a ne da ih potpomažemo u njihovom širku. Kaže Uzvišeni, subhanehu ve teala:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

‘‘Vi imate lijep uzor u Ibrahimu i u onima koji su s njim kad su narodu svome rekli: Mi s vama nemamo ništa, a ni s onim što vi, umjesto Allaha, obožavate, mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će se između nas stalno javljati sve dok ne budete u Allaha, Njega Jedinog, vjerovali!” (Mumtehine, 4)

I kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko kaže la ilahe illallah i zanijeka ono što se obožava mimo Allaha, zabranjena je njegova krv i njegov imetak a njegovo polaganje računa je kod Allaha.” Muslim

Pa kako se odrekao mušrika i kako je zanijekao ono što se obožava mimo Allaha onaj ko gradi, otvara ili renovira objekat u kojima se obožavaju drugi mimo Allaha?!!

2 Allah, subhanehu ve teala, nam naređuje da se međusobno potpomažemo u dobročinstvu i bogobojaznosti a ne u grijehu i nepokornosti Njemu Uzvišenom. Pa tako kaže:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘’I međusobno se potpomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha jer Allah strašno kažnjava.” (Maide, 2)

Ako nam je zabranjeno potpomagati se čak i malim grijesima kakav je tek slučaj kada se radi o potpomaganju u najvećem grijehu a to je širk Allahu, da nas Allah sačuva od toga.

3 Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio da mijenjamo zlo koje vidimo. A ako ga nismo u stanju promijeniti onda da ga preziremo svojim srem. Pa kaže, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ko od vas vidi loše djelo neka ga promijeni rukom, a ako to nije u stanju neka ga onda promijeni jezikom, a ako ni to nije u stanju onda neka ga prezire svojim srcem, a to je najmanji vid imana.” Hadis bilježi Muslim od Ebu Seida el Hudrija, radijellahu anhu.

Pa gdje je u ovakvom postupku (izgradnji crkvi i drugih mušričkih objekata) i najmanji vid imana koji se ogleda u preziru srca, kada čovjek u stvari učestvuje u njihovoj izgradnji i otvaranju.

4 Izgradnja crkvi i drugih mušričkih objekata predsavlja zadovoljstvo kufrom da nas Allah sačuva od toga. Kaže Uzvišeni, govoreći o onima koji bez prisile sjede na mjestima gdje se čini kufr u Allahove riječi i ismijava njima, bez negiranja takvima ili u najmanju ruku ustajanja sa takvog medžlisa:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

On vam je već u Knjizi objavio: “Kada čujete da se Allahove riječi poriču (čini kufr) i da im se izruguje, ne sjedite s njima dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao oni. Allah će sigurno sastaviti u Džehennemu sve licemjere i nevjernike.

Kaže Kurtubi: ‘’To zbog toga što je onaj koji ih se ne kloni zadovoljan njihovim djelom, a zadovoljstvo kufrom je kufr. Pa ko sjedi na mjestu na kojem se čini grijeh bez negiranja istog, takav je saučesnik sa onima koji čine grijeh.’’ Kurtubijev tefsir 5/418

I kaže šejh Sulejman ibn Abdullah, od učenjaka Nedžda: ‘’Značenje ovog ajeta je njegov bukvalni smisao tj da kada čovjek čuje kako se čini kufr u Allahovim riječima (poriču se) ili ismijava njima, pa pored toga sjedi sa tim nevjernicima koji se ismijavaju, bez prisile i bez toga da im negira takav postupak ili ustane sve dok ne prekinu sa takvim govorom, onda je on poput njih pa makar ne radio djelo kojeg oni rade.’’ Medžmuatu et-tevhid 48

Ako je čovjek poput onoga koji čini grijeh samo zbog toga što sjedi na mjestu u kojem se čini grijeh, bez prisile ili negiranja i bez ustajanja sa takvog medžlisa, onda kakav je tek slučaj onoga koji omogućava i svojim djelom daje doprinos u činjenju najvećeg grijeha na zemaljskoj kugli – širku.

5 U šerijatu svakog vjerovjesnika je bio zabranjen širk. A kada je zabranjen širk onda su zabranjeni i putevi koji njemu vode. A zar izgradnja crkve, sinagoge i drugih mušričkih objekata ne predstavlja najveći put koji vodi širku?

Na kraju evo i stavova učenjaka četiri mezheba i mudžtehida

a) U knjizi Mudevvenetul kubra (knjiga malikijskog mezheba) stoji: ‘’Da li je kod imama Malika dozvoljeno da čovjek iznajmi sebe (radi za platu) u izgradnji crkve?’’ Pa je odgovorio: ‘’Ne, nije dozvoljeno jer je imam Malik rekao:’ Nije dozvoljeno čovjeku da iznajmi sebe u nečemu što je Allah zabranio. ‘ I kaže isto tako (tj imam Malik): ‘Nije dozvoljeno iznajmiti niti prodati kuću onome ko će od nje načiniti crkvu, niti da iznajmi životinju onome ko će je jahati da bi otišao u crkvu.’’ Mudevvenetul kubra 4/318

b) U knjizi Mevahibul Dželil ( takođe malikijskog mezheba) od Ebu Abdullaha el-Magribija stoji: ‘’…niti je dozvoljeno da čovjek iznajmi sebe radi čišćenja crkve ili čuvanja svinja…’’Mevahibul Dželil 5/424. Ako je zabranjeno ćistiti crkvu onda je još preče da bude zabranjena njena izgradnja, renoviranje i tome slično.

c) Što se tiče mezheba imama Ahmeda, šejhul islam Ibn Tejmije kaže: ‘’Što se tiče mezheba imama Ahmeda po potanju izgradnja zvona i tome slično, imam Amidi kaže da to nije dozvoljeno i to je jedinstveni rivajet (tj nema drugog rivajeta imama Ahmeda koji to dozvoljava op.prev), zato što je dobit radi koje je sklopljen ugovor zabranjen. Isti je slučaj kada je u pitanju iznajmljivanje čovjeka da gradi crkvu ili sinagogu…’’Iktidau siratil mustekim 1/244

d) Što se tiče šafija, kaže imam Šihabud-din Ahmed ibn Selame el-Kaljubi u svojoj Hašiji pznata kao Hašijetu Kaljubi: … Isto tako nije dozvoljeno da musliman iznajmi sebe kod kafira u izgradnji crkve…’’ Hašijetu Kaljubi 3/71

e) Sličan govor je i govor imama Šemsud-dina er-Remlija koji u svojoj Hašiji 5/274 kaže: ‘’Nije ispravno da zimija (štićenik u islamskoj državi) iznajmi muslimana u izgradnji crkve zbog toga što je njeno izgrađivanje zabranjeno.’’

f) Imam Subki kaže. ‘’Izgradnja crkve je zabranjena po konsenzusu, isto tako njeno renoviranje…’’ Fetava es-Subki 2/369

g) Imam Zerkeši eš-šafi’ij kaže: ‘’Riddet (otpadništvo od islama) biva i djelom, stoga Ešari (cilja se na Ebu Hasana el-Ešasrija) kaže da je izgradnja crkvi riddet.’’ El-mensur fil kavaid 3/55

h) Što se tiče hanefija oni u svojim knjigama prenose od dva učenika imama Ebu Hanife (Ebu Jusufa i Muhammeda ibn Hasana eš-Šejbanija), zabranjenost izgradnji crkvi, vasijjet (oporuku) njihovih izgradnji, njihovo održavanje ili iznajmljivanje za njihovu izgradnju. Detaljnije pogledaj El-hidaje šerhul Bidaje 4/94, Bahrur-raik 8/230.

i) Šejhul Islam ibn Tejmije, rahimehullahu teala, kaže. ‘’Onaj ko vjeruje da su crkve Allahove kuće, i da se Allah obožava u njima, ili da je ono što rade jevreji i kršćani ibadet Allahu i pokornost Njegovom Poslaniku, ili da On to voli i time je zadovoljan, ili da ih pomaže u njihovom otvaranju i uspostavljanju njihove vjere, ili vjeruje da je pokornost ili dobro djelo – takav je kafir.’’ (Pogledaj Kešful kanna’a 5/3073)

j) Stalna komisija za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom je takođe izdala fetvu o zabranjenosti izgradnji objekata u kojima se čini širk Allahu. U spomenutoj fetvi stalna komisija je prenijela i gore pomenutu fetvu šejhul islama Ibn Tejmije. Fetva broj 21413

U drugoj fetvi stalne komisije za fetve 14/482 stoji: ‘’Nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan da gradi crkvu ili neko drugo mjesto za ibadet koji nije zasnovan na islamu kojim je Uzvišeni poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. To zbog toga što to predstavlja jedan od najvećih vidova potpomaganja u kufru i ispoljavanja njegovih obilježja. A Uzvišeni kaže:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘’I međusobno se potpomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha jer Allah strašno kažnjava.” (Maide, 2)

Odgovorio: Idriz Bilibani

Novo na naslovnoj