Reply To: Odg: Liberalni islam…

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Liberalni islam… Reply To: Odg: Liberalni islam…

#12215

Anonimno

Crkve su mjesta u kojima se čini kufr i širk, a doniranje izgradnje crkve od strane muslimana je potpomaganje u činjenju tog kufra i širka a to nije dozvoljeno po kur'anskom ajetu: “A ne pomažite se u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide 2). Ovo pitanje nije stvar uzajamnog potpomaganja u dunjalučkim, trgovačkim i poslovnim aktivnostima, ovo je vjersko pitanje. Džamije su mjesta tevhida i imana i pripadaju samo Allahu. Kaže Uzvišeni: “Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!”(El-Džinn 18). Za razliku od crkvi, sinagoga i sličnih mjesta u kojima se ispoljava širk, kufr i nijekanje poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Te nema usporedbe između džamija i crkvi. U fikhskim knjigama se prenosi zabrana izgradnje novih crkvi od strane Zimija (nemuslimana koji žive u muslimanskoj državi). Šafijski učenjak Es-Subki u knjizi “Fetaves-subki” (4/174) navodi da je idžmau (konsenzus) učenjaka na tome daje izgradnja crkvi haram, kaže: “Zaista je izgradnja crkve harampo idžmau učenjaka a tako isto i njeno obnavljanje. Kažu islamski pravnici: kada bi neko ostavio u vesijet da se izgradi crkva taj vesijetje batil (ništavan), jer je izgradnja crkve grijeh a tako isto njeno obnavljanje, u ovome nema razlike bio onaj koji ostavlja vesijet musliman ili kjafir. Izgradnja crkve i njeno popravljanje je grijeh radio to musliman ili kjafir, ovo je Šerijat vjerovjesnika (Muhammeda) sallallahu alejhi ve sellem”. A Ibnul-Kajjim nakon štoje prenijeo ove riječi u svojoj knjizi “Ahkamu ehliz-zimme” kaže da jeovo dobar govor o ovoj temi.

Novo na naslovnoj