Reply To: Ko to pomaze talibane????

#15069

Abdullah Hodžić
Participant

Evo dokaza iz sunneta o upucivanju dova protiv mushrika, nadam se da ce ovi dokazi smiriti srca onih koji se suprostavljaju:

Enes, radijallahu anhu, pripovijedao je: “Plemena Ril, Zekvan, Usajja i Benu Lahjan došli su kod Vjerovjesnika, sallallahu alej hi ve sellem, i rekli da su prihvatili islam i da traže pomoć protiv svog naroda, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao ispomoć poslao je sedamdeset ensarija koje smo nazivali karije jer su danju skupljali drva, a noću klanjali. Plemena su ih odvela i, kad su stigli kod bunara Meuna, prevarili su ih i – pobili. Nakon toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, mjesec dana učio kunut-dovu moleći protiv Rila, Zekvana i Benu
Lahjana. “El-Buhari (4090) i Muslim (677).

Abdullah b. Ebu Evfa, radijallahu anhu, izjavio je: “Na dan Bitke na Hendeku Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio je protiv mnogobožaca: ‘Allahu, Objavite/ju Knjige, Koji brzo sviđaš račune, porazi protivnike! A llahu, porazi ih i uzdrmaj ih!”’ El-Buhari (2933, 2966, 4 1 1 1 , 6392 i 7489) i Muslim (22 i 1 742).

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, govorio je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je u hladu Kabe; a jednom su prilikom Ebu Džehl i neke kurej šije poslali neke ljude da s periferije Meke, mjesta gdje su klane deve, dovuku zametkovu opnu deve. Oni su to učinili i bacili su je na njega. Nakon toga, došla je Fatima i sklonila nečistoću s nj ega. On je zamolio: ‘A llahu, kazni Kurejš! A llahu, kazni Kurejš! Allahu, kazni Kurejš! ‘, misleći na Ebu Džehla b. Hišama, Utbu b. Rebiu, Šejbu b. Rebiu, El-Velida b. Utbu, Ubejja b. Halefa i
Ukbu b. Ebu Muajta. I ja sam ih vidio ubijene i bačene u bunar na Bedru.” El-Buhari (240, 520, 2934, 3 1 85, 3854 i 3960) i Muslim ( l 08 i 1 794).

Ubejd b. Rifaa, radijallahu anhu, pripovijedao je: “Kad j e bila Bitka n a Uhudu i kad s u mnogobošci odstupili, Resulullah, sallallahu alej hi ve sellem, pohvalio je svog Gospodara, a potom zamolio: ‘Allahu, uništi nevjernike koji utjeruju u laž poslanike Tvoje i koji odvraćaju od puta Tvog! Spusti na njih patnju i kaznu Svoju! A llahu, uništi nevjernike posjednike Knj ige, Bože Istiniti”‘ Ahmed ( 1 5492), En-Nesai, u zbirci Es-Sunenu-1-lcubra ( 10445) i El-Hakim, 3/23- 24.

Alij a, radijallahu anhu, izjavio je: “Na dan B itke protiv saveznika, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ispunio A llah njihove grobove i kuće vatrom jer su nas odvratili od sredisnjeg namaza, sve dok sunce nije zaslo! ” El-Buhari (293 1 , 4 1 1 1 , 4533 i 6396) i Muslim (627).

Abdullah b. Mesud, radij allahu anhu, govorio je: “Kad je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio da se Kurejš urotio protiv njega, zamolio je: ‘Allahu, pomozi mi protiv njih sa sedam sušnih godina, onakvima kakve su bile za vrijeme Jusufa! ‘ I njih je zadesila suša koja je uništila sve živo, toliko da su nevjernici pojeli kosti i kože životinja; iz zemlje je izlazilo nešto poput dima. Ehu Sufjan dođe kod Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i požali se: ‘O Muhammede, tvoj i su sunarodnj aci nastradali, pa zamoli Allaha da otkloni ono što ih je zadesilo ! ‘ Poslanik, sallallahu alej hi ve sellem, zamolio je Allaha, ali je nagovijestio: ‘Ipak, vi ćete opet isto učiniti. ‘” El-Buhari (4824).

U drugoj verzij i stoj i da su rekli : ‘”Gospodaru na§, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati! “‘ Bi mu rečeno : “Ako otklonimo
patnju, oni će opet isto učiniti.” Ali je Resulullah, sallallahu alejhi v e sell em, zamolio Allaha, i On je otklonio patnju, a oni su opet isto učinili, i onda im se Svevišnj i Allah osvetio u B ici na Bedru. I na to se odnose riječi Uzvišenog Allaha: “Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidlj iv dim koji će lj ude prekriti. ‘Ovo je neizdržljiva patnja! Gospodaru na§, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati! ‘ A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik od koga oni glave okreću i govore: ‘Poučeni – umno poremećeni!’ Mi ćemo patnj u malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti; ali onog Dana kad ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo im se osvetiti.” El-Buhari (4822) i Muslim (40 i 2798).

Novo na naslovnoj