Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14708

Anonimno

KONSENZUS O DOZVOLI PREDAVANJA SELAMA SAMO NA DESNU STRANU

Dovoljno je preselamiti samo na desnu stranu, jer se selam na desnu stranu smatra ruknom namaza za razliku od selama na lijevu stranu koji je sunnet.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Ibn-Munzir navodi konsenzus islamskih učenjaka o dozvoli predavanja selama na samo jednu (desnu) stranu. (Vidjeti: El-idžma, str. 43/61 i El-evsat, 3/223, od hafiza Ibn-Munzira Nejsaburija.)

Imam Ed-Davudi tvrdi: “Onaj ko preselami na jednu (desnu) stranu upotpunio je svoj namaz po konsenzusu islamskih učenjaka. (Vidjeti: El-mufhim, 2/204, od imama Kurtubija.)

Imam Nevevi kaže: “Priznati islamski učenjaci se slažu da je dozvoljeno ograničiti se na jedan selam (na desnu stranu)” (El-minhadž 5/68)

————————————————————————————————————————————————————————————

Dokaz za ovaj stav je (između ostalog) hadis koji prenosi Ibn Omer u kojem stoji da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem klanjao vitr namaz i preselamio samo na jednu stranu.
( Bilježi Ahmed 2/76/5461. Hafiz Ibn Hadžer el Askalani je hadis ocijenio dobrim, a Ahmed Šakir vjerodostojnim, vidjeti: Fethul-Bari 2/482 i El-musned 5/74-75)

————————————————————————————————————————————————————————————–

Dakle, dozvoljeno je ponekad preselamiti samo na jednu (desnu) stranu, s tim što je neophodno naglasiti da za predavanje selama na obje strane postoje jači argumenti, te da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem uglavnom tako činio.

Novo na naslovnoj