Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14987

Anonimno

KONSENZUS O TOME DA OBILJEŽAVANJE POSLANIKOVOG ROĐENDANA NIJE BILA PRAKSA PRVIH GENERACIJA

Imam Ševkani kaže: “Sve do sada (za Mevlud) nisam uspio naći dokaz u Kur'anu, sunnetu, niti konsenzusu, niti analogiji. Muslimani su jednoglasni da Mevlud nije bio (prakticiran) u vrijeme najbolje generacije (tj. ashaba) niti onih koji su došli nakon njih, niti onih nakon njih.” (Vidjeti: El-Fethur-rebbani, 2/1087.)

Imam Sehavi kaže: “Slavljenje Mevluda nije preneseno od ispravnih prethodnika koji su živjeli u prva tri stoljeća islama, nego je uvedeno nakon toga.” (Vidjeti: Subulul-huda ver-rešad, 1/439, od imama Muhammeda b. Jusufa Es-Salihija) Šejh El-Kušajri kaže: “Slavljenje Mevluda je ružna novotarija i zabluda, ne potvrđuju je ni šerijat ni zdrav razum. Da je slavljenje Mevluda bilo legitimno, ne bi ga zanemarili: Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i ostali ashabi, tabiini, imami ummeta i njihovi sljedbenici.” (Vidjeti: Es-Sunenu vel-mubtedeat, str. 139.)

Ibn Kesir kaže: “Što se tiče ehli-sunneta vel-džemata, oni govore: Sve riječi i djela koja nisu potvrđena praksom ashaba, smatraju se novotarijama. Da je u dotičnom postupku bilo kakvog dobra, oni bi nas pretekli u tome, jer nisu ostavili nijedno korisno djelo a da ga nisu prakticirali.” (Vidjeti: Tefsirul-Kur'anil-azim, 4/168, sura El-Ahkaf)

Imam Šatibi kaže: “Poznato je da je slavljenje Poslanikovog, sallallahu alejhu ve sellem, rođenja, kako to svijet danas čini, izmišljena novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a trošenje imetka na novotarije nije dozvoljeno.” (Vidjeti: Fetve imama Šatibija, str. 203-204)

Imam Tadžuddin el-Fakihi kaže: “Nije mi poznato da za Mevlud postoji uporište u Kur'anu i sunnetu, niti da je išta u vezi s tim prakticiranjem preneseno od naših imama, koji su naš uzor. To je novotarija koju su uveli besposličari.” (Vidjeti: El-Mevridu fi amelil-mevlid, str. 8-9. Ovu izjavu je, također, prenio imam Sujuti u svojim Fetvama, str. 190.) Imam Muhammed el-Haffar el-Maliki kaže: “Mevlud nije bio poznat prvim odabranim generacijama, ashabima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tabiinima, i nisu se okupljali u tom danu radi ibadeta, niti su u tom danu radili nešto posebni mimo drugog vremena.” (Vidjeti: El-Miajar, 7/99.)

Novo na naslovnoj