Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9347
Anonimno
Neaktivan

Andol kaže:

Uzroci tekfira se na dunjaluku vraćaju na riječi ili djela koja su kufr, ali kod nejasnog stanja, pobrkanosti značenja, postojanje više mogućnosti uz pretpostavku da se radi o neznanju suštine određenih riječi ili djela, mora se razjasniti cilj osobe, i da li je tim svojim postupkom ili riječima ciljala sebeb (uzrok) kufra ili ne. (pogledaj: http://www.putvjernika.com/Islam-i-dawa/greske-u-tekfiru-glasaca.html)

Ovo nema ništa sa onim što sam ja spomenuo jeli ja sam govorio o onome koji cilja sa svojim djelo postavljane običnog čovjeka na mjesto lažnog zakonodavca a tešri pripada Allahu isključivo i to spada pod er rububije a ne na osobu koja misli da je posao parlamentarca poput gradonačelnika i sl el Maqdisi govori u tom poglavlju o ovome drugom slučaju.

Andol kaže:
Šta ćeš ti reći ako čovjek glasa sa ovim nijjetom i kaže: Oba kandidata na izborima su kafiri i ja to znam, ja mrzim kufr i političke stranke, odričem se njih i tekfirim ih, a tekfirim i svakog onog ko glasa za ove stranke podržavajući zlo koje taj kandidat čini od propisivanja zakona i slično, ali ću glasati za kafirskog kandidata A kako bi ga tako pomogao da pobjedi kafirskog kandidata B koji je veće zlo po muslimane, a onda ti kao dokaz spomene da su ashabi u Abesiniji pomoglo Nedžašiju koji je bio kršćanin, kako bi pobjedio svog protiv kandidata koji je obećao da će isporučiti ashabe kurejšijama ili ti navede primjer kada su se ashabi radovali pobjedi bizantinske vojske nad persijskom ili spomenuti slučaj Jusufa kao ministra u vladi egipatskog vladara i slično.

Takva osoba je sebi učinila nebravdu a ispomenutim u primjerima jeli ni u jednom primjeru nije neki od navedenih odabrao erbaba koji će sebi pripisat osobinu ohalaljivanja harama i iobrnuto I svakako da takvog tekfirim(ako zana šta čini svojim djelom od biranja erbaba…) čak kada bi sutra glasali za ljude koji će sebi pripisivati osobinu poslanstva npr da kažu da im se objavljuje sve glasače bi protekfirio ako znaju šta čine svojim djelom i ako je ovo manje za nijanse.Čak ako bi neko u šali rekao da ova i ova osoba ima pravo na tešri i takvog bi protekfirio jedino pod prisilom smatram dotično ddjelo dozvoljenim.

I još bi spomenuo da glasanje kao glasanje nemora biti ni haram npr ako bi ljudi u firmi glasali koje će im boje biti radna odjeća to nije haram a ako bi glasali ko će odnjih biti osoba koja poriče u budućnost svi bi bili kafiri jer samo Allah zna gajb on je El Alim I u takvom slučaju bi srušili Aslu din u koji spada tewhid er rububije.

Andol:
Ili ti navede kao dokaz to što i mi (naše daije) a također i haridžije (Nedžad Balkan i kompanija) svi odreda dozvoljavaju potpisivanje ugovora sa kufr uvjetima, što je tačno u određenim varijantama ( Nedžad uvjetuje da se uz potpisivanje kufr ugovora rječima kaže da se odričeš od toga, koliko je meni poznato, dok naše daije ne smatraju to uvjetom, već pohvalim činom). I ovaj ti onda kaže: Eto i vi dozvoljavate kufr, jer je potpisivanje kufr ugovora također kufr (po njemu), pa što se onda bunite kada mi glasamo sa nijetom da jednog manjeg kafira pomognemo protiv većeg kafira.

I ako neznam ni šta nedžad ani naše daije kažu tačno po tom pitanju(I ako je jedan na dersu to jako kritikovao ali se nije ulazil u detalje) kažem prvo ja slijedim bišr bin fada u toj meseli a drugo bi mu rekao da je i tom slučaju polupao lončiće jeli
gdje se ljudi u ovim ugovorima postavljaju na mjesto taguta i nepravedno im se pripisuju Allahove osobine i njegova djela koja samo njemu pripadaju tako ako bi
mi došaoiI sa tom šubhom i nato dadao još 100 šubhi ja bi ga protekfirio sve dok dotični svjesno i znajući šta njegovo djelo prouzokuje I šta se radi u parlamentu.

Kaže Sulejman bin Sahman: Rekao je: ‘Fitna je veća od ubijanja’ i rekao je: ‘Fitna je žešća od ubijanja’, a fitna je kufr. Otuda, kada bi zaratili stanovnici pustinje i gradova i svi izginuli – to bi bilo lakše nego da na zemlji postave taguta koji će suditi zakonom suprotnim šeri'atu islama, s kojim je Allah poslao Svog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.”

Ovo je primjer kada ljudi biraju sudiju taguta koji će suditi laičkim zakonima šta je tek kad je u pitanju tešri.

Ali bin Hudajr kaže: Razlika između njih je u tome što je zakonodavstvo – tešri’ užeg značenja od suda po onome što Allah nije objavio.

Prevod snačenja Kurana : “Zar oni imaju bogove – šureka’ koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio?”

Prevod snačenja Kurana “Oni pored Allaha za bogove uzeše svećenike svoje i monahe svoje.

Prevod snačenja Kurana “A ako im se pokorite onda ste mušrici.”

Ali bin hudajr:A što se tiče tešria – zakonodavstva, koje je oprečno šerijatu to je veliki kufr i u tome nema dodatnog pojašnjenja.