Reply To: Odg: cericeva duaa Austriskog taguta

#12491
Avatar
Anonimno

Usame govor je o Jasno stanje a ne u Pomuceno stanje:

Kaže šejh ‘AbdulLatif bin ‘AbdurRahman, rahimehullah, u kontekstu govora o tome kad je tekfīr
ispravan, a kada nije: “A ako se onaj koji tekfiri nekog iz ovog ummeta oslanja u svom tekfiru na
jasan tekst i dokaz iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Vjerovjesnika i vidio je jasan kufr, kao
što je širk Allāhu, ‘ibadet nekom drugog mimo Njemu, izrugivanje Njega Uzvišenog.
Ili Njegovih ajeta, poslanika, poricanje poslanika, mržnju onoga što je Allāh objavio od upute i
istinske vjere ili negaciju svojstava Uzvišenog Allaha i atributa Njegovog veličanstva i sl. –
ispravno je postupio i biće nagrađen, pokoran je Allahu i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi
ve sellem.
…Tekfīr zbog ostavljanja ovih temelja* i zbog nevjerovanja u njih spada u najvece
stubove vjere. To zna svako ko se napojio spoznajom dīni-islāma …”
Ed-Durerus-Senijje, 2/121

Novo na sajtu

islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?

Nakon što smo se upoznali sa činjenicama o sposobnosti džina da opsedaju ljude, okupiraju njihov razum, dijelove njihovog tijela, ili ljude kao potpunu cjelinu,...