Reply To: Odg: El-Albânî o glasanju za nevjerničku stranku sa najmanje zla

#6397
Anonimno
Neaktivan

U ovom govoru ja nigdje ne vidjeh da je širk zabranjeno nazvati haramom.
Prema tome, fetva šejha Albanija rahimehullah stoji i njena punovažnost nije upitna. Glasanje je haram. To da li je glasanje širk ili je kufr zavisi od namjere glasača.
Pa, ako je neko nanijetio sebi izabrati poslanika u parlamentu (gospodara) koji će mu pripisivati zakon oprečan Šerijatu, on je onda počinio širk. Ako je isti počinio djelo obmanut fetvama učenjaka da je to biranje između dva zla ili slično, a on negira parlamentarizam i propisivanje zakona oprečnih Šerijatu, onda to djelo nije djelo širka, već djelo kufra. On tim djelom nije sebi uzeo drugog gospodara, pa to nije širk, ali je svakako počinio djelo kufra jer je pomogao uspostavu taguta na vlasti, ali u ovom drugom slučaju je njegova šubha preventivni faktor tekfira, a u prvom, kada je to širk, nije.

Detaljnije o greškama u tekfiru pogledaj: http://www.putvjernika.com/Islam-i-dawa/greske-u-tekfiru-glasaca.html