Reply To: Odg: Hadisi

#5860
Anonimno
Neaktivan

Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Doista je krvarina za ubistvo iz nehata i za polunamjerno ubistvo, sto bude sa bičem ili štapom stotinu deva, od njih četrdeset koje nose u stomacima svoju mladunčad.”(Sahih, Ebu Davud 4547, Nesai 841, Ibn Madze 2627, Ibn Hibban 1526)

Muslim je zabiljezio preko Ebu Hurejre, radiallahu anhu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Na dugom putovanju, covjek uprasen i rascupan pruzi svoje ruke prema nebu i moli: ‘Gospodaru, Gospodaru!’, a njegova hrana – haram, pice – haram, odjeca – haram, pa kako ce mu molba biti uslisana!”

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ibn Omer, je rekao: “Ko obuče odjeću isticanja (na ovome svijetu), Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na Sudnjem danu.” U drugoj verziji stoji: “Potom će njime potpaliti vatru džehennemsku.” (Hasen. Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže.)

Imam Sefarini u svome komentaru na Gizaul-elbab, 2/161, kaže: “čovjek je obukao odjeću isticanja ako se njegova odjeća razlikuje od odjeće njegovih mještana.”

Ibn Kajjim kaže: “Sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, aludira da se čovjek treba odijevati kao što se odijevaju ljudi u njegovoj zemlji.” (Vidjeti: Haddus-sevb, str. 27, od šejha Bekra Ebu Zejda)

Abdullah ibn-Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najdraži post Allahu, dželle šenuhu, je Davudov post, on je postio svaki drugi dan”(
Muttefekun alejhi: Buharija (3/16/1131), Muslim (2/816/189, 1159), Nesai (3/214), Ebu-Davud (7/117/2431), Ibn-Madže (1/546/1712).

Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:”“Ko ostavi ikindiju namaz propalo mu je njegovo djelo”(Buhari 553)

Prenosi se od Behza b. Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda, radijallahu
anhu, da je rekao:
„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Teško li onome
koji priča pa laže da bi time nasmijao svijet(ljude)! Teško njemu, potom teško
njemu!'(Hasen. Ebu Davud (4990), Nesai u “Tefsiru” (675 i 146), Tirmizi (2315) i kaže da je dobar.)