Reply To: Odg: Izručivanje mudžahida nevjernicima i…

#6562
Anonimno
Neaktivan

Šubha o izručivanju mudžahida sa dokazivanjem izručivanja Ebu Basira Kurejšijama od strane Poslanika alejhi selam

Pitanje:
– Jedan od uslova u ugovoru na Hudejbiji je bilo i to da se svaki musliman koji dođe u Medinu vrati nazad Kurejšijama, a od toga je i događaj koji se desio sa Ebu Basirom radiAllahu anhu. Zbog toga neki spominju ovu šubhu i dokazuju je izručivanjem Ebu Basira radiAllahu anhu Kurejšijama, odobrenje pomaganja taguta sa židovima i kršćanima, i njihovo izručivanje mudžahida njima, u Gvantanamu, Bagramu, tajnim zatvorima i u ostalim za koje nema potrebe da se spominju. Pa kako se odgovara njima?
Odgovor:
– Ovo je tagutski ne ispravan kijas (analogija), u njemu se ne poistovjećuju ogranak i osnova kako bi se došlo do njegovog propisa, a osnova je Vjerovjesnik alejhi selam o kome je Uzvišeni Allah rekao: “On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se objavljuje” (Nedžm 2,3). Zbog toga kada je vratio onoga koga je vratio od nemoćnih rekao je: “O Ebu Džendele budi strpljiv jer zaista će Allah dati tebi i onome ko je s tobom od nemoćnih, spas i izlaz”. Ovo je kod Buharije a kod Muslima u Sahihu: “A onaj koji nam bude došao Allah će mu dati spas i izlaz”; a uistinu tako je i bilo.
Ovo je ono o čemu je rekao imam ibn Hazm u knjizi El-Ihkaam (5/26) “…da Vjerovjsnik nije vratio ni jednog muslimana nevjernicima u tom periodu a da mu Allah nije objavio da oni (vraćeni) neće biti iskušavani u svojoj vjeri niti u dunjaluku i da će oni bti spašeni obavezno…” sve dok je rekao: “A Uzvišeni Allah je već rekao opisujući Svog Vjerovjesnika: “On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se objavljuje” (Nedžm 2,3), mi smo ubjeđeni da je obavještavanje Vjerovjesnika alejhi selam o svakom onom ko mu dođe od nevjernika Kurejšija kao musliman da će mu Allah dati spas i izlaz, objava od Allaha ispravna, pa zabranjenost je postala ispravna bez sumnje od uznemiravanja na dunjaluku i ahiretu za onog ko mu bude došao od njih sve dok se ne upotpuni njegovo spašavanje od ruku nevjernika, u ovo ne sumnja musliman koji ima ispravno razmatranje, i ovo je stvar koju ne zna niko od ljudi nakon Vjerovjesnika alejhi selam, i nije dozvoljeno muslimanu da postavlja ovaj uvjet (šart) a niti da ga ispuni kada ga postavi, zato što on ne posjeduje znanje o nepoznatom (gajb) koje je Allah objavio Svome Poslaniku alejhi selam, a kod Allaha je uspijeh”.
A što se tiče ogranka s kojim se želi pripajanje njihovog propisa s njime pa oni su taguti koji su uzeli Ameriku za svog prijatelja i pomogli je protiv mudžahida, oni su oni koje je Allah opisao Svojim govorom: “Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj Allah ih ubio kuda se odmeću!” (Munafikun 4).
U govoru Uzvišenog: “Ni rodbinstvo ni sporazum, kada je vjernik u pitanju, ne poštuju, i sve granice zla prelaze” (Tevba 10).
Govor Uzvišenog: “Oni koji ne vjeruju troše imetke svoje da bi od Allahova puta odvraćali oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti in a kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali – u Džehennem će biti protjerani” (El Anfal 36).
A oni znaju i ubjeđeni su da onoga koga izruče od vjernika svojim prijateljima od protivnika vjere može biti ubijen ili zlostavljan i mučen a možda se čak i njegova čast skrnavi ili bude odvraćen od svoje vjere, i pored toga oni to čine! I sklapaju ugovore za potpomaganje protiv mudčahida na svojim zasjedanjima i za borbu protiv džihada kojeg nazivaju terorizam.
Zbog toga a i zato što kijas (analogija) ovde nije ispravan; rekao je ibn el-’Arabi u knjizi Ahkamu El-Kuran (4/1789): “Što se tiče njegovog sklapanja ugovora o tome da vrati njima svakog ko bude primio islam to nije dozvoljeno nikom nakon Vjerovjesnika alejhi selam”.

(Ebu Muhammed El-Makdisi) Izvor: http://www.tawhed.ws/