Reply To: Odg: PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI

Nova naslovna forums Multimedija Islam video PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI Reply To: Odg: PROPIS NAPADAČKOG DŽIHADA – ŠEJH ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI

#8562
Avatar
Anonimno

‘I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu’ (Al Baqara 190)

Ibn Kesir rahimehullah u svome tefsiru kaže:

“I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas…”
Ebul-Alijje kaže: “Ovo je prvi ajetkoji je objavljen u Medini u vezi sa borbom. Nakon što je objavljen, AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem,vodio je borbu sa svakim ko je protivnjega borbu vodio, a štedio je onoga konjega nije napadao, sve dok nije objavljena sura Bera'et ili Et-Tevbe….
pogledaj tefsir ibn Kesira kod ajeta 190 sure Bekare

…On je rekao Vjerovjesniku,sallallahu alejhi ve sellem: “Hoću li ih prisiliti, jer oni su odbili bilošto drugo osim kršćanstva?”, pa je Allah objavio navedeni ajet. Međutim,ovaj ajet je derogiran “ajetom o borbi”:”Bitćete pozvani da se borite protiv naroda veoma hrabrog i moćnog sve dok islam ne prihvate!” (48:16)”O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi nemilosrdan prema njima!” (9:73),zatim:”O vjernici, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj ineka oni osjete vašu strogost! I znajteda je Allah na strani onih koji se Njega boje!” (9:123)

Prema tome, neophodno je da se svi narodi pozovu u islam, pa ukoliko neki od njih to odbiju, ili ne budu davali glavarinu (džizju), protiv njih setreba boriti dok ne budu ubijeni. To je smisao prisile. U sahih(vjerodostojnom) predanju stoji: /409/”Tvoj Gospodar se
čudi ljudima koji se u džennet vode u lancima!” To znači:zarobljenici koji se u islamsku zemlju dovode u lancima i okovima, a nakon toga primaju islam, te njihova djela i duše budu tako dobre da uđu u Džennet.
Pogledaj tefsir ibn Kesira kod ajeta 256 sure Bekare

Novo na sajtu

sabr, sabur

Pronalaženje ravnoteže u vjeri

El-Hakim prenosi, sa autentičnim lancem prenosioca, da je resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, putovao sa svojim drugovima, kada je ptica zalepršala sa krilima iznad...