Reply To: Odg: Vjerodostojnost i tumacenje hadisa (u slucaju da je vjerodostojan)???

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Vjerodostojnost i tumacenje hadisa (u slucaju da je vjerodostojan)??? Reply To: Odg: Vjerodostojnost i tumacenje hadisa (u slucaju da je vjerodostojan)???

#11016
Avatar
Anonimno

Hadis o kojem brat ibnul Kajjim pita bilježi imam Tirmizi s tim što na početku hadisa stoji “Ko bude varao arape”, umjesto “Ko ne bude volio arape.”

Sam imam Tirmizi je ukazao na slabost pomenutog hadisa time što je nakon njega rekao: “Hadis je čudan (garib) ne znamo da se prenosi osim putem Husajna ibn Omera a on kod učenjaka hadisa nije pouzdan.”

Šejhul islam Ibn Tejmije, nakon što je spomenuo pomenuti hadis kaže: “Slabost je očita na njemu.” Iktidau siratil mustekim 1/438

Imam Zehebi je spomenuo hadis a potom rekao: “U njemu je Husajn ibn Omer”, potom je Zehebi spomenuo ko ga je ocijenio slabim. Mizanul itidal 1/553

Ibn Hadžer je naveo hadis a potom rekao: “Tirmizi je ukazao na njegovu slabost.” Hidajetu er-ruvat 5/383

Ahmed Šakir je hadis takođe ocijenio slabim. Pogledaj Musned imama Ahmeda sa takikom Ahmeda Šakira 1/254

Šejh Albani je pomenuti hadis u nekim svojim djelima ocijenio slabim a u nekim izmišljenim.. Pogledaj Daiful džami 5715, Silsiletu ed-daife 545, Miškatul mesabih 5945.

Šejh Bin Baz je upitan o nekoliko hadisa koji govore o vrijednosti arapa od kojih je i pomenuti hadis te je odgovorio: “Svi pomenuti hadisi su slabi.”

Novo na sajtu

muslimanka

Velika žena u bitki za Džalalabad

Ovo je priča o velikoj ženi Arapkinji, ispričana na arapskom od strane njenog sina. Ovo je prijevod priče kazane riječima njenog sina: Ja sam iz...
islamske teme featured

Zašto džini ulaze u ljude?