Reply To: Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je Reply To: Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

#15156

Anonimno

Bitno pravilo vezano za tekfir pojedinaca

Uvaženi šejh Sulejman b. Nasir el-Ulvan, hafizehullah, rekao je:
“Neka se zna, da musliman može reći ili počiniti djelo, na koje Kur’an, sunnet i konsenzus učenjaka prvih generacija upućuju da je od djela nevjerstva i da je odmetništvo od islama, ali islamski učenjaci nisu smatrali usko povezanim ubjeđenje da je dotično djelo nevjerstvo i proglašavanje osobe koja ga čini nevjernikom.
Neće se svaka osoba koja počini djelo nevjerstva proglasiti nevjernikom, jer određeni govor ili djelo mogu biti nevjerstvo ali se neće reći da je onaj koji to kaže ili uradi nevjernik dok se ne ispune uslovi i otklone zapreke.
Može se desiti da je čovjek tek ušao u islam i da radi djelo nevjerstva a nije sa time upoznat, pa kada mu se pojasni odmah se povrati. Može se desiti da nešto negira iz pogrešnog shvatanja i tumačenja i sl. od prepreka pri proglašavanju nekoga nevjernikom.
Ovo je veliki temelj i pravilo kome je obaveza posvetiti pažnju i ispravno ga shvatiti, zato što tekfir nije pravo stvorenja, da proglašava nevjernikom ko koga hoće iz svojih strasti. Obaveza je u tome vratiti se Kur’anu i sunnetu, po shvatanju prvih i ispravnih generacija ovog ummeta.
Onaj koga su Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proglasili nevjernikom i nad njim je uspostavljen dokaz – takav je nevjernik, a suprotno – ne.”
I rekao je, hafizehullah: “Ukratko, pravac ispravnih učenjaka je pravljenje razlike između smatranja određenog djela nevjerstvom i proglašavanja onoga koji radi to djelo nevjernikom.
Isti slučaj je i sa proglašavanjem nekoga novotarom. Postoji razlika između smatranja djela novotarijom i smatranja onoga koji radi dotično djelo novotarom. Ne biva svako ko uradi neku novotariju novoratom.
Onaj ko detaljno pogleda i razmisli o stanju prvih, ispravnih, generacija ovog ummeta jasna mu je istinitost i ispravnost ovog stava i vidiće da je ovo, što smo spomenuli, upravo njihov pravac i put. Jasno će mu biti da je pravda, odbrana istine i žudnja za uputom ljudi, koja se pri njima nalazila, bila uzrokom da ih Allah počasti korisnim znanjem i dobrim djelima.
Obaveza na svim ljudima je da im namjera bude prenošenje istine i uklanjanje neistine, sa pravednošću i umjerenošću, kako bi kompletna vjera pripala samo Allahu i neka je zahvala Gospodaru svih svjetova.”
Tibjan šerhu nevakidil-islam, str. 75-76
iman.ba

Novo na naslovnoj