Reply To: Roditelji mi brane udaju a tjeraju me na skolovanje – Nusret Imamovic

#15802
Anonimno
Neaktivan

muwehhid post=11037 wrote: ja živim u bosni, nažalost. i džemata ima kamaru, ali nažalast malo onih koji su spremni da pomognu u ime Allaha. ali ih ipak ima koji su spremni pomoći Allaha radi. tako da sestra koja je iskrena i bogobojazna neka se na Allaha osloni, Allah će joj dati izlaz odakle se i ne nada! sestre koje su prinuđene da rade su u većini slučajeva žene do kojih znanje nije došlo. žene koje su neupućene u islam dovoljno, i one kao takve nadam se da će im Allah oprotiti i samilostan biti!
dok ove iskrene sestre, do kojih je znanje došlo ne vidimo da rade!

Šerijatski ženi je dozvoljeno da radi ako taj posao ne narušava njene osnovne obaveze majke i supruge, ali je uslovljen ispunjenjem određenih šartova. Hatidža, r.a, majka pravovjernih je bila uspješan trgovac, voljena supruga, a kao vjernik iznad žena svoje i budućih generacija. Ali ovdje se nije govorilo o ženama koje rade, a imaju muževe koji se o njima mogu brinuti, ili staratelja, već se govorilo o ženama koje nemaju nikoga. I sam navodiš da je malo onih u Bosni koji su spremni pomoći sestri, ali ima dosta onih koji će je kritikovati ako radi da prehrani svoju djecu.

ko je rekao da kafirska nauka poput historije, biologije, bosanskog, filozofije, prava itd… može biti “u ime Allaha”
zar nije najpreče da se pouči svako vjeri?

Niko ne osporava da je najveće znanje koje jedan musliman može steći, znanje u vjeri. Ali isto tako je islam doprinjeo i nauci, istoj toj koja se danas izučava na fakultetima, i niko ne govori da treba izučavati nauke koje nam neće koristiti, ili koje se kose sa našom vjerom. Ako znanje tražiš samo da bi se oholio, onda takvo znanje nije Allaha radi.

Od Ebu Derda'a, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko se zaputi na put radi stjecanja znanja, Allah će mu olakšati put (koji vodi) ka Džennetu. Uistinu meleki podmeću svoja krila onome ko traži znanje iz zadovoljstva zbog onoga što čini, a oprost za učenjaka traži sve ono što je na nebesima i Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost (svjetlosti) mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici u nasljedstvo nisu ostavljali ni zlatnike ni srebrenjake, već su ostavljali znanje, pa ko ga uzme, uzeo je nešto vrlo vrijedno.” (Ebu Davud, br. 3641, Tirmizi, br. 3682, Ibn Madže, br. 223, Ahmed, 5/196, i drugi)