Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15894
AvatarAnonimno
Neaktivan

Što se tiče govor šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba kojeg si naveo kažem: Nisam našao ni jedan govor šejha u kojem jasno i precizno spominje propis ostavljača namaza zasebno. Možda je govor kojeg si naveo jedini govor šejha po pitanju propisa ostavljača namaza. Pored toga, ne smijemo zaboraviti činjenicu da šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab kaže da je hanbelija a poznat je stav imama Ahmeda po pitanju ostavljača namaza (tj da ostavljača namaza smatra nevjernikom).

S druge strane sinovi šejha Muhammeda ibn Abdil Vehhaba su bili stava da je ostavljač namaza iz lijenosti kafir: U Dureru senijje 4/200, stoji: Upitani su sinovi šejha Muhammeda ibn Abdil Vehhaba i Hamed ibn Nasir o onome ko ostavi namaz iz lijenosti bez njegova negiranja te su odgovorili: “Od njega će se tražiti pokajanje pa ako se ne pokaje ubiće se kao kafir i murted. Imam Muslim u svom Sahihu prenosi od Burejde, radijellahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ugovor koji razdvaja između nas i njih jeste namaz. Pa ko ga ostavi – nevjernik je”. Od Džabira, radijellahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza”. Od Abdullaha ibn Šekika se prenosi da je rekao: „Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog djela kufrom, osim namaza”. Predaju bilježi Tirmizi. Ovi hadisi ukazuju da je ostavljanje namaza zaseban kufr makar se za njegovo ostavljanje ne vezivalo poricanje i negiranje njegove obaveznosti.“

Iz prethodnog citata vidimo da sinovi šejha Muhammeda i njegovi učenici tekfire ostavljača namaza što nas dodatno čini opreznim u pripisivanju stava da ostavljač namaza nije kafir, šejhu Muhammedu ibn Abdul Vehhabu.

Čak i kada bi to bilo vjerodostojno od šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba kažemo: Šejh u predaji koju si spomenuo nije spomenuo dokaz da ostavljač namaza nije kafir već je spomenuo da postoji razilaženje, dok su učenjaci koji su zauzeli stav da je ostavljač namaza kafir spomenuli dokaze iz Kur'ana i sunneta i koncenzusa ashaba. A nema sumnje da su njihovi dokazi mnogobrojni i vjerodostojniji.

Najnoviji članci

Kultura kletve i proklinjanja ashaba i majki vjernika kod šiija

0
Pustimo da sami šijitski autoriteti govore o svom ubjeđenju, ali bez tukje - pretvaranja! Pogledajte pogana ubjeđenja šiizma - idolopokloničke sekte koja se krije iza islama. Šije lažu i potom proklinju najveće svetinje islama.

Pratite nas na Facebooku

5,588LikesLikes