Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15883
Anonimno
Neaktivan

Barekellahu fik brate @Sjenka šehadeta. Allaha molim da nam istinu prikaže istinom i olakša njeno slijeđenje a neistinu neistinom i olakša da budemo što dalji od nje, a potom dragi brate, najprije kažem:

Ako te bune ovi govori učenjaka koje si spomenuo pa zar te ne trebaju još više buniti sljedeće riječi učenjaka:

Ibn-Hazm kaže [Muhalla, 2/242]: “Ne znamo da je iko oprečan ashabima koje smo spomenuli. Oni grde kada je neko oprečan jdnom ashabu onda kada se to podudara sa njihovim prohtjevima, a prenosi se od Omera, Muaza, Abdur-Rahmana b. Aufa, Muaza b. Džebela, Ebu-Hurejre i ostalih ashaba, radijallahu anhum, da je onaj ko jedan farz ostavi namjerno tako da istekne njegovo vrijeme kafir, murtedd (otpadnik od vjere)”.

Kaže Abdul-Hakk el-Ešbili u svojoj knjizi “Namaz” (Njegov govor prenosi Ibn-Kajjim u svojoj knjizi “Namaz i propis onoga ko ga ostavlja”, 67. str.): “Skupina ashaba i onih koji su došli nakon njih su smatrali nevjernikom onoga ko ostavi namaz namjerno tako da istekne njegovo vrijeme. Od njih su: “Omer ibnul-Hattab, Muaz b. Džebel, Abdullah b. Mes'ud, Ibn-Abbas, Džabir i Ebu-Derdaa. To se prenosi i od Alije, kerremellahu vedžhehu, a oni su ashabi”.

Ishak b. Rahevejh kaže [Tazimu kadris-salati 2/929]: “Onaj ko namjerno ostavi namaz bez ikakva opravdanja tako da prođe čitavo namasko vrijeme, je kafir.”

Munziri, rahimehullahu teala kaže: “Skupina ashaba i onih nakon njih su bili stava da se tekfiri onaj ko namjerno ostavi namaz tako da istekne njegovo vrijeme. Od njih su: Omer ibnul-Hattab, Abdullah b. Mes'ud, Abdullah Ibn-Abbas, Muaz b. Džebel, Džabir ibn Abdillah, Ebu-Derda, radijellahu anhum. Što se tiče učenjaka mimo ashaba koji su bili tog stave od njih su: Ahmed ibn Hanbel, Ishak ibn Rahevejh, Abdullah ibn Mubarek, Ibrahim en-Nehai, Ibn Utejbe, Ejjub es-Sihtijani, Ebu Davud et-Tajalisi, Ebu Bekr ibn Ebi Šejbe, Zuhejr ibn Harb i drugi.” (Sahihu et-Tergib 1/235).

I još drugih citata da ih sve ne navodim. Zar te ovi govori učenjaka koji kažu da je onaj ko ostavi jedan namaz namjerno kafir, ne trebaju još više zbuniti jer predstavljaju stav određenih ashaba popet Omera, Ibn Abbasa, Muaza… Ovo je takođe bio i stav šejha Bin Baza, rahimehullahu teala.

Stoga ćeš u puno mesela, dragi brate, naići na razilaženja i različit stav učenjaka a kako ne bi dolazilo da uvijek ostajemo zbunjeni kada vidimo različite govore na nama je da se vratimo dokazima koje su spomenuli učenjaci i vidimo čiji su dokazi bliži Kur'anu i sunnetu te njih slijedimo uz uvažavanje i poštovanje svih učenjaka ehli sunneta.

Zar nije imam Malik rekao da se od svakog prihvata i odbija osim od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?