Reply To: Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko pravo – fikh Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću Reply To: Traženje dozvole za ulazak u tuđu kuću

#14692

Anonimno

Prenosi se od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem da mu je melek Džibril rekao:
“Zaista meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze slike ili pas!” (hadis bilježi Muslim)

U vjerodostojnom sunnetu je došla zabrana držanja pasa uopćeno i da onaj ko drži psa umanjuje mu se nagrada za svaki dan dva kirata (kirat je nagrada poput brda Uhuda). Iz ove zabrane je izuzeto držanje tri vrste pasa: lovačkog psa, psa čuvara stada i psa čuvara usjeva, a analogijom mnogi učenjaci su dozvolili držanje drugih vrsta pasa čija je funkcija i uloga čuvanje i zaštita nečega.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem kazao: ”Ko bude posjedovao psa, to mu umanjuje svakim danom njegova djela za jedan kirat (u drugim hadisima kirat je pojašnjen da je to kao brdo Uhud) osim psa koji čuva usjeve ili stoku.” (Buharija i Muslim)

Također, od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem kazao: ”Ko bude posjedovao psa, osim psa za čuvanje stoke, lova i usjeva, umanjit će njegovu nagradu svakog dana za kirat.” (Muslim)

Novo na naslovnoj