Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid o tevhidu el hakimijje

 • This topic has 4 odgovora, 4 glasa, and was last updated prije 11 years by Anonimno. This post has been viewed 721 times
Pregledavate 5 postova - 1 do 5 (od ukupno 5)
 • Autor
  Postovi
 • #8141
  Anonimno
  Neaktivan

  Iz knjige “Nacela islamskog življenja
  Savremeni pristup islamskom vjerovanju, šerijatskim propisima i moralnim normama”od str 322

  Autor:
  Abdurrahman b. Abdulkerim el-Ubejjid

  Obaveznost uspostavljanja šerijata
  (posljedice suprotstavljanja šerijatu)

  Islamska poslanica je izvor islamskog zakonodavstva
  Allah je stvorio stvorenja i najbolje zna što je za njih dobro. Zato je Sebe ucinio Zakonodavcem za stanovnike Zemlje kako bi se ostvarila pravda medu svim stvorenjima. Da je zakonodavstvo povjerio grupi ljudi napravili bi zakon koji sluti njima u korist, a nanosi štetu ostalim ljudima. Stvarnost nam to i potvrduje. Zapadnom svijetu zakone postavljaju kapitalisti, a u istocnom partije koje sebi vlast drže kao povlasticu u svjetlu ateistickog materijalizma. Oni koji dobivaju korist u kapitalistickom sistemu su vlasnici kapitala, a u komunistickom sistemu vlastodršci iz vladajuce partije. Ostali dio naroda, u oba sistema, je potcinjen i paraliziran. Ovo nam pojašnjava mnoštvo zlocina u tim društvima, dok su oni prava rijetkost u društvu koje primjenjuje Allahov zakon. Uzvišeni upucuje poziv Davudu a.s koji je bio i vjerovjesnik i kralj:
  “O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji ucinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašcu da te ne odvede s Allahova puta; one koji skrecu s Allahova puta ceka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome ce se racun polagati.”1

  Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: “Ovo je oporuka od Allaha vladarima da sude medu ljudima s objavljenom istinom od Njega, te da od toga ne odstupaju i tako zalutaju sa Allahova puta. Allah je onome ko zaluta i zaboravi na Dan obracuna pripremio testoku kaznu.”
  Allah Svoje obracanje upucuje Poslaniku salallahu alejhi veselem zaklinjuci se da ljudi nece vjerovati sve dok ne budu Allahov zakon kao sud uzeli i bili zadovoljni naredenim.

  “Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred tagutem sudi, a naredeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. Kad im se kaže: „Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika !? – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okrecu. A šta ce tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreca, pa ti dodu kunuci se Allahom: „Mi smo samo htjeli da ucinimo dobro i da bude sloge.? Allah dobro zna šta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na rijeci njihove i posavjetuj ih, i reci im o njima ono što ce ih dirnuti. A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naredenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dodu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. I tako mi Gospodara tvoga, oni nece biti vjernici dok za sudiju u sporovima medusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.”2

  “Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali da bi ljudi pravedno postupali.”3
  Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika.”4
  Ibn Kesir kate: “Tj. pratite tragove nepismenog Vjerovjesnika koji je došao sa Knjigom koja je vama objavljena od Vlasnika i Gospodara svega. “I ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika.” tj. ne udaljavajte se od onoga što vam je objavljeno od Kurana ka sudu nekog drugog.”

  Zabrana suda po neislamskim zakonima

  Allah je u tri ajeta iz sure El-Maide oštro zaprijetio onome ko sudi po zakonu koji Allah nije objavio.

  “A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.”

  “Oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, pravi su nasilnici.”

  “Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio – pravi su grješnici.”

  Ako se vratimo na tefsire ucenjaka naci cemo da nema razlike ni kontradiktornosti izmedu ova tri spomenuta ajeta.Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, u svojoj knjizi “Medaridtus-salikin” pojasnio je ovo pitanje, on kaže: “Tacno je da sud po zakonima koje Allah nije objavio obuhvata dvije vrste kufra (nevjerstva) – mali i veliki, shodno položaju vladara. Ako vladar (u osnovi) sudi po Allahovom zakonu, i u jednom slucaju odstupi5 od njega, s priznanjem da je grješnik i da zaslužuje kaznu – onda je to mali kufr. Ako je uvjeren da je neobavezno vladati (po Allahovom zakonu) i da ima pravo na izbor izmedu
  zakona onda je to veliki kufr. Ako nešto od Allahova zakona ne bude znao ili samo pogriješio, onda je samo napravio omašku i za njega vati propis prijestupnika.”
  Slicno ovome govori i šejhul-islam Ibn Tejmije6 r.h.m.: “Nema sumnje da je nevjernik onaj ko ne vjeruje u obaveznost suda (tj. vlasti) prema onome što je Allah objavio Svome Poslaniku salallahu alejhi veselem . Ko smatra dozvoljenim da se medu ljudima sudi prema licnom nahodenju, bez slijedenja onoga što je Allah objavio, – je nevjernik.”
  Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: “Ko ostavi objavljeni šerijat Muhammedu ibn Abdullahu salallahu alejhi veselem , pecatu vjerovjesnika i uzme sud drugih derogiranih zakona, – taj je nevjernik. Šta tek reci o onome koji uzme sud iz “El-Jasiqa”7 i dadne mu prednost. Ko to ucini nevjernik je prema koncenzusu muslimana.”
  Ibn Kesir prenosi rijeci Ibn Hatema od Ibrahima ibn Zere, koji je izucio Knjigu, da je El-Velid ibn Abdil-Melik njemu rekao: “Da li ce halifa polagati racun? Ti si procitao Knjigu Prvu, Kuran i shvatio si?? Rekoh: „O Vodo pravovjernih. – reci cu.? Rece: „Reci na Allahov emanet!? Rekoh: „Vodo pravovjernih, ko je kod Allaha casniji, ti ili Davud ?? Allah mu je ujedno dao vjerovjsništvo i hilafet, a zatim strogo zaprijetio:
  “O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji ucinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašcu da te ne odvede s Allahova puta; one koji skrecu s Allahova puta ceka teška patnja na onom svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome ce se racun polagati.”8

  Ibn Džerir je odabrao mišljenje da ajet u kome se spominje nevjerstvo odnosi se na ehlul-kitabije9 (kršcane i židove) ili na onoga ko zanijece Allahov zakon objavljen u Knjizi. Eš-Šabi kaže: “Odnosi se na muslimane.”
  Da bi se pojasnio govor Ibn Džerira i da njegov govor ne bi bio zloupotrebljen i pogrešno shvacen, prenijecemo njegov stav u pogledu nesudenja po Allahovom zakonu.
  Imam Ibn Džerir je rekao: ”On je, Uzvišeni, rekao da ko god prikrije Allahov sud koji je On objavio u Svojoj knjizi i ucinio ga zakonom medu robovima – on ga krije i sudi po drugome mimo njega kao što je sud židova u vezi oženjenog bludnika, u bicevanju krivca i crnjenju njihovih lica i prikrivanju hukma (propisa) kamenovanja, kao i njihov sud nad nekim od njihovih ubijenih sa punom krvarinom, a nad nekima sa pola krvarine. A u pogledu plemica, oni bi imali qisas (odmazdu), a obicni svijet bi dobio samo krvarinu. Ali, Allah je sve ove ucinio sve istim (jednakim)… Takvi su nevjernici. Oni su oni koji su prikrival istinu koju im je bila obaveza otkriti i uciti je jasnom. Oni su je krili od ljudi i pokazali nešto drugacije ljudima, pa su sudili po tome (promjenjenom propisu) zbog mita koji su oni uzeli od njih.”10

  Od Ataa se prenosi da je za rijeci: “Oni su pravi nevjernici.” 11 rekao: “Nevjerstvo koje je manje od stvarnog nevjerstva.” Od Tavusa: “To nije nevjerstvo koje izvodi iz vjere. Od Tavusa koji prenosi od Ibn Abbasa: “Nije to nevjerstvo na koje vi mislite.”12 Tavus i Ata katžu da je to: “Nevjerstvo koje je manje od stvarnog nevjerstva, nasilje koje je manje od stvarnog nasilja, griješenje koje je manje od stvarnog griješenja.”
  Ovdje je neophodno da pojasnimo rijeci ovih ucenjaka jer se one u današnje vrijeme svjesno zloupotrebljavaju i vade iz konteksta kako bi se opravdali oni koji sude drugim zakonima mimo šerijata ili oni koji propisuju zakone ili pak oni koji traže presudu pred sudom koji ne sudi po Allahovoj knjizi.
  Naime, navodi koji se spominju od Ibn Abbasa o komentaru ovog ajeta prema Tavusovoj i drugim predajama ukazuju da onaj koji sudi suprotno onome što je Allah objavio, da je njegovo nevjerstvo, nevjerstvo u uvjerenju koje ga izvodi iz islama, a nije nevjerstvo u odredenoj vrsti djela koje ne izvodi iz islama.
  Nevjerstvo u djelu, tj., nevjerstvo koje onoga koji sudi po zakonu mimo Allahovog u odredenom pitanju (a u osnovi sudi Šerijatom), ne izvodi iz vjere. Prethodno je receno da Ibn Abbasov tefsir rijeci Uzvišenog: „A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.“ obuhvata ovu situaciju, kada kaže: „To je mali kufr.“ I kaže: „Nije to nevjerstvo koje vi mislite.“

  Ova vrsta nevjerstva pri sudenju i donošenju propisa oznacava da covjeka njegova strast i zabluda potaknu da sudi u odredenom pitanju po onome što Allah nije objavio, ali uz uvjerenje da je Allahova i Poslanikova presuda jedino istina, a priznaje da je pogriješio i udaljio se od Upute. Iako ga ovo nevjerstvo ne izvodi iz vjere, ipak predstavlja veliki grijeh, tj., jedan od najvecih grijeha veci od zinaluka, pijenja alkohola, krade, ladne zakletve i sl.. Ona nepokornost koju Allah u Svojoj Knjizi nazove kufrom je daleko veca od one koju ne nazove kufrom.
  Dakle, vidimo da se ovdje radi o covjeku koji u osnovi sudi šerijatom a u jednom slucaju prikrije ili izostavi presudu i takav se ne mote porediti sa onim koji u osnovi sudi drugim zakonom mimo Allahovog ili onog koji se stavlja na poziciju zakonodavca pa propisuje zakone i dozvoljava ono što je Allah zabranio a zabranjuje ono što je Allah dozvolio.Da li su oni isti ?!
  “a onaj kome Allah ne da svjetlo nece svjetla ni imati”14

  1)prevod znacenja Suretu Sad, ajet 26.
  2)prevod znacenjaSuretun-Nisa, ajet 60-65.
  3)prevod znacenjaSuretul-Hadid, ajet 25.
  4)prevod znacenjaSuretul-Earaf, ajet 3.
  5)Izostavi presudu il prikrije slucaj ili ne prihvati odredenog svjedoka
  6)Minhadžus-sunnet
  7)Zakon kojeg je postavio Džingis kan Tatarima sastavljajuci ga iz raznih zakona i dodajuci svoje mišljenje i prohtjeve
  8)prevod znacenjaSuretu Sad, ajet 26.
  9)Svaki ajet koji je upucen ehlul-kitabijama ili mušricima odnosi se i na muslimane ako budu radili djela poput njihovih , uzima se opcenitost ajeta a ne povod objave
  10)”Tefsir Et-Taberi”, 4. tom, 592. str
  11)prevod znacenjaSuretul-Maide, ajet 44
  12)El-Hakim u Mustedreku, predaja je ispravna.
  13)prevod znacenja Suretun-Nur, ajet 40.

  #8142
  Anonimno
  Neaktivan

  Nastavak iz iste knjige

  Sud po zakonima koje nije objavio Allah je širk

  Allah naredio je uzimanje Njegovog šerijata za sud na Zemlji kao i neslijedenje strasti.

  “I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i cuvaj ih se da te ne odvrate od necega što ti Allah objavljuje.”1
  “Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji cvrsto vjeruje.”2

  Ibn Kesir kaže: “Allah prekorava onoga ko izade iz okvira Allahovog zakona, koji obuhvata svako dobro, a zabranjuje svako zlo. Prekorava svakog ko odstupi od njega u rijecima, stremljenjima i terminologiji koju su ljudi postavili bez oslonca u šerijatu. Tako su predislamski narodi sudili prema zabludama i neznanju iz svojih mišljenja i prohtjeva, kao što su i Tatari sudili po kraljevskim smjernicama uzetim od njihovog kralja Džingis kana koji im je postavio “El-Jasiq”, koji predstavlja skup pravila uzetih iz razlicitih zakona, židovskih, kršcanskih i islamskih itd. U njemu ima dosta odredbi uzetih po vlastitom mišljenju i prohtjevu kralja. Taj skup pravila je medu njegovim narodom postao zakon koji se slijedi. Davali su mu prednost nad Allahovim zakonom i sunnetom Poslanika salallahu alejhi veselem , a ko to ucini on je nevjernik. Dužnost se boriti protiv njega sve dok se ne vrati Allahovom sudu i nikada ne bude sudio po drugim zakonima.”3

  Ima li icega slicnijeg ovome što spominje ucenjak Ibn Kesir od života onih koji se pripisuju islamu danas a koji su svoje zakone ucinili sklopom zapadnih ustava, poput francuskog i engleskog?
  Uzvišeni je negirao vjerovanje onoga ko ne uzima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za suca u medusobnim sporovima. Ta negacija potvrdena je ponavljanjem i zakletvom.

  -„I tako Mi Gospodara tvoga, oni nece biti vjernici dok za sudiju u sporovima medusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobbe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ 4

  Uzvišeni se nije zadovoljio samo naredbom uzimanja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kao suca, vec je dodao uslov nepostojanja tjeskobe u njihovim dušama.
  „i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimmalo tegobe ne osjete.“
  Šejhul islam Ibn Tejmijje je rekao: ”A opšte je poznato u vjeri muslimana i idžma'om (konsenzusom) svih muslimana da ko god slijedi drugi šeri'at, mimo šeri'ata Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, da je on onda uznevjerovao u nešto od knjige. On je kafir i to je poput kufra onoga koji vjeruje u jedan dio Knjige, a ne vjeruje u drugi dio Knjige.” 5

  Hafidh Ibn Kethir je rekao: ”Pa ko god ostavi jasan šeri'at koji je objavljen Muhammedu ibn Abdullahu, pecatu poslanika, i obrati se za sud drugome mimo njega, zakonima koji su derogirani, on je uznevjerovao (postao kafir). Pa šta onda reci za onoga koji se obrati za sud el- Jasiqu (zakonu Tatara) i njemu da prednost? Ko god ovo ucini – on je postao nevjernik po idtžma'u muslimana.” 6
  Šejh Ahmed Šakir je rekao: ”Pitanje ovih izmišljenih zakona je jasna jasnocom sunca. To je jasni kufr i u vezi njega nije ništa skriveno i nema nikakva opravdanja nikome ko sebe pripisuje islamu, ko god on bio, da postupa po njima, ili da se njima pokorava, ili da ih odobrava. Zato se svaka osoba treba cuvati i biti oprezna, a svaka osoba je odgovorna za samu sebe. Zato bi ucenjaci trebali da razjasne Istinu i da govore ono što im je naredeno da govore, bez sakrivanja icega.” 7

  1)Prevod znacenja Suretul-Maide, ajet 49.
  2)Prevod znacenja Suretul-Maide, ajet 50.
  3)Tefsirul-Kurani-l-Azim, Ibn Kesir 2/67.
  4)Prevod znacenja Suretun-Nissa, ajet 65
  5)”Medžmu'ul-fetawa”, 28. tom, 524. str.
  6)”El-Bidaje wen-Nihaje”, 13. tom, 119. str
  7)”Umdetut-Tefsir Muhtesar Tefsir Ibn Kethir” od Ahmeda Šakira, 4. tom, 173. i 174. str.

  #12482
  Anonimno
  Neaktivan

  assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

  gdje se moze kupiti ta knjiga?

  #12486
  Anonimno
  Neaktivan

  AbuAbdillah post=7306 wrote: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

  gdje se moze kupiti ta knjiga?

  we alejkumus selam we rahmetullahi we berekatuhu,

  ne znam gdje se može kupiti knjiga, ali ako pomaže evo linka gdje tu knjigu možeš čitati online:

  http://www.scribd.com/doc/44456662/Na%C4%8Dela-islamskog-%C5%BEivljenja-Abdurrahman-b-Abdulkerim-el-Ubejjid

  link za download knjige:

  http://www.stazomislama.com/download/Islamske-knjige/Na%C4%8Dela-islamskog-%C5%BEivljenja—Abdurrahman-b.-Abdulkerim-el-Ubejjid/

  #12509
  Anonimno
  Neaktivan

  Prevodenje knjiga nije lahak posao stoga svaki prevodioc i recenzet snose odgovornost pred Allahom ukoliko ne budu ulozili truda da se knjiga sto ispravnije prevede sa jednog na drugi jezik. Zacudio me je ovaj podnaslov iz knjige:

  Sud po zakonima koje nije objavio Allah je širk

  Vratio sam se na knjigu i vidio da autor uopste i ne spominje rijec sirk vec spominje dzahilijjet tj da je ne sudenje po onome sto je Allah objavio od dzahilijeta.

  ovo je problem jer ce nakon toga doci neko ko je zarazen virusom guluva (pretjerivanja) i reci eto vidite kako je ne sudenje po serijatu sirk a u sirku nema opravdanja!

  Stoga se bilo ciji prevod ne treba prihvatati zdravo za gotovo vec ako ima nesto sto izgleda skakljivo treba provjeriti

Pregledavate 5 postova - 1 do 5 (od ukupno 5)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.