Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka

Ova tema sadrži 19 odgovora, ima 8 glasova, zadnji odgovor od:  Anonimno prije 5 godine, 11 mjeseci. This post has been viewed 2294 times

Pregledavate 5 postova - 16 do 20 (od ukupno 20)
 • Autor
  Postovi
 • #14784

  Anonimno

  KONSENZUS O TOME DA SE VIJEST KOJU DONESE ČOVJEK GRIJEŠNIK SMATRA NEVJERODOSTOJNOM

  O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. (Kur'an, Hudžurat, 6)

  Tumačeći ovaj ajet, Ebu Bekr b. El Arebi kaže:
  “Ako se potvrdi nečiji fisk (grijeh), njegov govor u pogledu vijesti se uopćeno smatra nevjerodostojnim po konsenzusu, jer je vijest emanet a fisk je indicija koja ga poništava.”(Ahkamul Kur'an 4/1715)

  #14802

  Anonimno

  KONSENZUS O ZABRANI UČENJA KUR'ANA ZA PARE (ILI NEKU DRUGU VRSTU NADOKNADE)

  Što se tiče učenja Kur’ana uz nadoknadu to je haram po konsenzusu uleme. Poznati hanefijski učenjak Ibn ebil Izz el Hanefi kaže:
  ”Što se tiče davanja imetka određenim ljudima da uče Kur’an i poklanjaju ga umrlom to nije radio niti dozvolio niko od selefa. Davanje nadoknade za takvo učenje je zabranjeno i u tome nema razilaženja.” (Šerhu el akideti et-Tahavijje)

  Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.”

  El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. za pare). Onaj ko uzima i ko daje su griješni…”

  #14810

  Anonimno

  KONSENZUS O TOME DA SU KRV I IMETAK NEVJERNIKA DOZVOLJENI

  Rekao je imam Et-Taberi rahimehullah: “Slozili su se oko toga da kada bi musrik svezao svoj vrat ili svoja dva lakta za svako drvo koje je u Haremu (Mekke): to mu ne bi bila sigurnost od ubistva ako predhodno nije imao ugovor za dziziju ili sigurnost od muslimana“ .1

  Takodjer, je rekao – rahimehullah -: “ Konsenzus svih (ucenjaka) da je Allahov propis po pitanju El-Harbijjina2 od musrika: da se trebaju ubijati isli oni u Bejtu-l-Harem ili Bejtu-l-Makdis u svetim mjesecima, i mimo njih “3.

  Rekao je imam ibnu Kesir rahimehullah: “ A ibnu Dzerir (tj. imam Et-Taberi) je vec spomenuo konsenzus oko toga da je dozvoljeno ubiti musrika ako on nema emaana (sigurnost) pa makar on bio u Bejtu-l-Haremu ili Bejtu-l-Makdisu “4.

  U knjizi “El-Mevsu’atu El-Fikhijjetu El-Kuvejtijje” stoji sljedece:
  Osnova (el-asl) je da su imetci nevjernika harbijjina i njihova krv dozvoljeni, a za koje oni nemaju nikakve zastite u tome, i muslimani imaju pravo uzeti od njih imetke i zivote njihove (tj. ubiti ih), zbog toga sto oni nase zivote i imetke smatraju sebi dozvoljenim5 , i ovo je ono oko cega su se slozili svi islamski pravnici (fukaha)…”6.

  Vidjeli smo iz predhodnih govora ucenjaka da postoji konsenzus oko toga da je krv musrika i kafira koji nemaju nikakvog ugovora sa muslimanima dozvoljena, pa ako je krv dozvoljena, onda je prece da njihov imetak bude dozvoljen muslimanima zbog toga sto krv ima veci stepen i svetost od imetka u serijatu.

  1 “Tefsir Et-Taberi” [6/61].
  2 El-Harbi znaci: nevjernik koji nema nikakvog ugovora sa muslimanima, bilo da se radi o ugovoru za dzizju, ili ugovoru za primirje, ili ugovoru za sigurnost (emaan).
  3 “Tefsir Et-Taberi” [6/61-62].
  4 “Tefsir ibn Kesir” [2/6].
  5 Iz ovog govora se moze shvatiti da je (njihovo smatranje nasih imetaka i zivota njima dozvoljenim) upravo to sto nama dozvoljava njihovu krv i imetak, iako ovaj sart (uvjet) nije postavio Uzviseni Allah niti Njegov Poslanik, a niti ga je iko od ucenjaka izvukao iz serijatskih tekstova i spomenuo, vec je ono sto su oni spomenuli suprotno ovom sartu, a to: da je razlog za dozvoljenost krvi i imetka nevjernika njihov kufr i sirk.
  6 Pogledaj rijec “zastita ( عصمة ) zivota i imetka u daru-l-harb”

  #14987

  Anonimno

  KONSENZUS O TOME DA OBILJEŽAVANJE POSLANIKOVOG ROĐENDANA NIJE BILA PRAKSA PRVIH GENERACIJA

  Imam Ševkani kaže: “Sve do sada (za Mevlud) nisam uspio naći dokaz u Kur'anu, sunnetu, niti konsenzusu, niti analogiji. Muslimani su jednoglasni da Mevlud nije bio (prakticiran) u vrijeme najbolje generacije (tj. ashaba) niti onih koji su došli nakon njih, niti onih nakon njih.” (Vidjeti: El-Fethur-rebbani, 2/1087.)

  Imam Sehavi kaže: “Slavljenje Mevluda nije preneseno od ispravnih prethodnika koji su živjeli u prva tri stoljeća islama, nego je uvedeno nakon toga.” (Vidjeti: Subulul-huda ver-rešad, 1/439, od imama Muhammeda b. Jusufa Es-Salihija) Šejh El-Kušajri kaže: “Slavljenje Mevluda je ružna novotarija i zabluda, ne potvrđuju je ni šerijat ni zdrav razum. Da je slavljenje Mevluda bilo legitimno, ne bi ga zanemarili: Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i ostali ashabi, tabiini, imami ummeta i njihovi sljedbenici.” (Vidjeti: Es-Sunenu vel-mubtedeat, str. 139.)

  Ibn Kesir kaže: “Što se tiče ehli-sunneta vel-džemata, oni govore: Sve riječi i djela koja nisu potvrđena praksom ashaba, smatraju se novotarijama. Da je u dotičnom postupku bilo kakvog dobra, oni bi nas pretekli u tome, jer nisu ostavili nijedno korisno djelo a da ga nisu prakticirali.” (Vidjeti: Tefsirul-Kur'anil-azim, 4/168, sura El-Ahkaf)

  Imam Šatibi kaže: “Poznato je da je slavljenje Poslanikovog, sallallahu alejhu ve sellem, rođenja, kako to svijet danas čini, izmišljena novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a trošenje imetka na novotarije nije dozvoljeno.” (Vidjeti: Fetve imama Šatibija, str. 203-204)

  Imam Tadžuddin el-Fakihi kaže: “Nije mi poznato da za Mevlud postoji uporište u Kur'anu i sunnetu, niti da je išta u vezi s tim prakticiranjem preneseno od naših imama, koji su naš uzor. To je novotarija koju su uveli besposličari.” (Vidjeti: El-Mevridu fi amelil-mevlid, str. 8-9. Ovu izjavu je, također, prenio imam Sujuti u svojim Fetvama, str. 190.) Imam Muhammed el-Haffar el-Maliki kaže: “Mevlud nije bio poznat prvim odabranim generacijama, ashabima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tabiinima, i nisu se okupljali u tom danu radi ibadeta, niti su u tom danu radili nešto posebni mimo drugog vremena.” (Vidjeti: El-Miajar, 7/99.)

  #15362

  Anonimno

  O konsenzusu…

  Uz Kur’an i sunnet, sljedbenici sunneta i džemata, prihvataju idžma’ (konsenzus) – saglasnost učenjaka, smatrajući ga trećim izvorom islamskog Šerijata oko čije argumentacije postoji saglasnost.

  Kaže Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah, komentirajući nepogrešivost ummeta Muhammeda sallallahu alejhi we sellem i nemogućnost da se slože na zabludi :
  ”Na ovo upućuje poznati hadis [1] koji je prenesen mnoštvom puteva ali nijedan nije ostao bez prigovora… Ali kao dokaz za tačnost ovog hadisa (njegovog značenja) može poslužiti hadis od Muavije r.a. da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao:
  “U mome ummetu će uvijek postojati skupina koja će biti na istini…” (Telhisul-Habir, 3 / 295).

  Kaže Imam Nevevi rahimehullah u komentaru hadisa pobjedonosne skupine :
  ”… u njemu je dokaz da je idžma kategorički dokaz, i ovaj hadis je nešto najvjerodostojnije iz sunneta čime se dokazuje nepogrešivost idžma'a …” (Šerh Sahihi Muslim od Nevevija,13 / 67).

  Rekao je šejhul islam ibn Tejmije rahimehullah o idžma'u: ”Vjera muslimana je utemeljena na slijeđenju Allahove knjige, sunneta Njegovog Poslanika i onoga na čemu su suglasni pripadnici ummeta. Ove tri osnove bivaju nepogrešivim izvorima …’
  (Medžmuatul-Fetava od Ibn Tejmije r.h. 20/164).

  ————————————————————————————————————————————————————————————

  [1] Misli se na hadis: ”Allah neće ujediniti moj ummet na zabludi.”

Pregledavate 5 postova - 16 do 20 (od ukupno 20)

Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.

Novo na naslovnoj