Tekfirenje ostavljača namaza?

 • This topic has 41 odgovor, 10 glasova, and was last updated prije 10 years by Anonimno. This post has been viewed 9699 times
Pregledavate 12 postova - 31 do 42 (od ukupno 42)
 • Autor
  Postovi
 • #15884
  Anonimno
  Neaktivan

  Esselamu Alejkum, pa ako je Azazil postao iblis i proklet zbog jedne sedzde koja je bila sedzda postovanja prema Ademu a.s. Sta je onda sa onim koji zna propis, a ipak ostavlja svaki dan 34 obavezne sedzde ? 34 sedzde pokornosti nikom drugom do Allahu swt ? Nemar je kad se ti opteretis nekim stvarima, pa se desi da ti se podkrade pa zaboravis klanjat odredjeni namaz u njegovom vremenu, pa se sjetis i klanjas ga. Il ga odgadjas do zadnjeg vremena pa ne klanjas skruseno, i za takve se kaze da je to namaz munafika. Takvim Allah azza we dzell prijeti, onima koji nevode racuna o svom namazu. A sad prosla hefta a ti nit si se abdestio nit klanjao i opravdat se nemarom to je po meni ne shvatljivo. Ne znam mozda se moze opravdati onaj ko uopste ne poznaje da je ostavljanje namaza kufr. Al opet sta onda znas od islama ako ne znas o namazu koji je stub islama. Ne znam dal se moze izuzeti iz ovog onaj ko je tek prihvatio islam, neko ko je skroz nov u islamu ?

  #15894
  Anonimno
  Neaktivan

  Što se tiče govor šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba kojeg si naveo kažem: Nisam našao ni jedan govor šejha u kojem jasno i precizno spominje propis ostavljača namaza zasebno. Možda je govor kojeg si naveo jedini govor šejha po pitanju propisa ostavljača namaza. Pored toga, ne smijemo zaboraviti činjenicu da šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab kaže da je hanbelija a poznat je stav imama Ahmeda po pitanju ostavljača namaza (tj da ostavljača namaza smatra nevjernikom).

  S druge strane sinovi šejha Muhammeda ibn Abdil Vehhaba su bili stava da je ostavljač namaza iz lijenosti kafir: U Dureru senijje 4/200, stoji: Upitani su sinovi šejha Muhammeda ibn Abdil Vehhaba i Hamed ibn Nasir o onome ko ostavi namaz iz lijenosti bez njegova negiranja te su odgovorili: “Od njega će se tražiti pokajanje pa ako se ne pokaje ubiće se kao kafir i murted. Imam Muslim u svom Sahihu prenosi od Burejde, radijellahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ugovor koji razdvaja između nas i njih jeste namaz. Pa ko ga ostavi – nevjernik je”. Od Džabira, radijellahu anhu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza”. Od Abdullaha ibn Šekika se prenosi da je rekao: „Ashabi nisu smatrali ostavljanje nijednog djela kufrom, osim namaza”. Predaju bilježi Tirmizi. Ovi hadisi ukazuju da je ostavljanje namaza zaseban kufr makar se za njegovo ostavljanje ne vezivalo poricanje i negiranje njegove obaveznosti.“

  Iz prethodnog citata vidimo da sinovi šejha Muhammeda i njegovi učenici tekfire ostavljača namaza što nas dodatno čini opreznim u pripisivanju stava da ostavljač namaza nije kafir, šejhu Muhammedu ibn Abdul Vehhabu.

  Čak i kada bi to bilo vjerodostojno od šejha Muhammeda ibn Abdul Vehhaba kažemo: Šejh u predaji koju si spomenuo nije spomenuo dokaz da ostavljač namaza nije kafir već je spomenuo da postoji razilaženje, dok su učenjaci koji su zauzeli stav da je ostavljač namaza kafir spomenuli dokaze iz Kur'ana i sunneta i koncenzusa ashaba. A nema sumnje da su njihovi dokazi mnogobrojni i vjerodostojniji.

  #15896
  Anonimno
  Neaktivan

  Esselamu alejkum,

  Samo da kažem da se u potpunosti slažem sa bratom koji je kao dokaze naveo ajete iz Kurana u pogledu Sekara i dr., te sa ostalom braćom koja slijede stav ashaba po pitanju namaza.

  Što kaže jedan brat uvijek moramo da svoje mišljenje temeljimo na Časnom Kuranu i Sunnetu i sva mišljenje učenjaka koja se zasnivaju na ova dva esencijalna izvora se mogu prihvaitti. Imam Ahmed r.a je zauzeo ispravan stav za razliku od ostalih koji u suštinu pitanjau nose svoje konstrukcije i neutemeljenosti.

  Ja prvi hoću da znam ko je musliman i koja je razlika između muslimana-vjernika i muslimana samo po imenu.

  Nemojte zaboraviti braćo na hadis Muhameda a.s vezano za Sudnji dan kad munafici neće moći pasti na sedzdu a svi iskreni vjernici će moći pasti. U tom hadisu vidimo suštinu i snagu namaza.

  Kaže Allah dz.s: POKORAVAJTE SE ALLAHU DZ.S I MUHAMEDU A.S I NENIŠTITE SVOJA DJELA.
  MIšljenja učenjaka treba samo uzimati ako se slažu sa KURANOM I SUNNETOM.

  (na kraju će ispast da će neklanjačii, nepostači, bludnici itd. na osnovu jednog šehadeta ući u Dzennet nakon što su boravili u vatri)
  Ako je to tako kako da onda posmatram strašne prijetnje u Časnom Kuranu.

  #15899
  Anonimno
  Neaktivan

  #15901
  Anonimno
  Neaktivan

  #15902
  Anonimno
  Neaktivan

  Es-Selam Alejkum! Brate nemoj misliti da se želim protiviti, samo ču reči da je vrlo jasno ovo što kaže šejh AbdulWehhab “…ako osoba njihovu obaveznost potvrdi, ali ih iz nemara ostavi – mi, i ako bi se borili protivu njega, zbog toga, nećemo ga tekfiriti”

  Dok Šejh Šemsuddin kaže: „Većina islamske uleme poput imama Šafije rhm., i ostalih, nevjernikom smatraju samo onu osobu koja zaniječe obaveznost namaza, a kufr spomenut u ovom i sličnim hadisima tumače time da je u pitanju djelo blizu nevjerstvu ili je u pitanju nijekanje ni'imeta (kufrun-ni'imeh)

  Imam Ahmed ostavljajući vasijjet svome učeniku Museddedu b. Muserhedu rhm., kaže: „Čovjeka ništa ne može izvesti iz islama osim djela širka učinjenog prema Allahu dž.š., ili odbijanja nekog od Allahovih dž.š., farzova kao vid nijekanja njegove temeljne obaveznosti (džahiden biha), a ako te farzove bude izostavljao iz lijenosti ili nemara biće pod Allahovom dž.š., voljom – ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio oprostiće mu!“ (Pogledaj: Tabekatul-Hanabile, 1/343.)

  Znaći ulema koja ne tekfiri ostavljača namaza je: Šejh AbdulWehhab, Šejh Šemsuddin (a iz njegovog govora vidimo da je na tom stavu Imam Šafija) onda Imam Malik, u jednoj predaji i Imam Ahmed, zatim šejh Albani, Hammad b. Zejd, Mekhul i drugi.

  Još samo da spomene hadis koji glasi:
  „Pet dnevnih namaza koje je Allah dž.š., propisao ljudima – ko bude došao s njima, ne gubeći ništa od njih zbog potcjenjivanja hakka i prava njihova – ima ugovor sa Allahom dž.š., za to da ga uvede u džennet, a ko ne bude došao sa njima – takav neće imati ugovora sa Allahom dž.š., ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio uvešće ga u džennet!“ (Sahih. el-Muvetta’, imam Malik, rivajet Jahje el-Lejsija, br.268.; Sunen, Ebi Davud, br.1422.; Sunen, el-Nesa'i, br.461.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.22745.; el-Sunen el-Kubra, el-Nesa'i, br.318.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.1761-2316-4626-4627.)

  I nakon svega, ipak nisu svi an stavu da se osoba koja ostavlja namaz ne tekfiri jer…

  Imam el-Begavi kaže: „Ulema se razilazi po pitanju tekfira muslimana koji namjerno ne obavlja farz-namaz. Ibrahim el-Neha'i, Ibnul-Mubarek, Ahmed, Ishak i dr., smatraju da će se takva osoba tekfiriti – smatrati nevjernikom. Omer r.a., je rekao: „Nema udjela u namazu osoba koja je ostavila namaz! Ibnu Mes'ud r.a., je rekao: Ostavljanje namaza je kufr. Abdullah b. Šekik rhm., kaže: Ashabi nisu gledali na ostavljanje bilo kojeg djela kao na djelo nevjerstva izuzev ostavljanja namaza. (Tirmizi, Hakim)

  #15905
  Anonimno
  Neaktivan

  SJENKO ŠEHADETA
  Ne znam zašto braniš stav učenjaka a zanemaruješ hadise Muhameda a.s
  Ne znam da li su braća navela ovaj hadis ali evo navest ću ga ja:
  Prenosi se od Ibn Burejda da je Muhamed a.s reako: ]Sporazum koji je postignut između nas i njih namaz je pa ko ga bude IZOSTAVLJAO nevjernik je. (hadis prenosi Ahmed i autori Sunena)[

  Prvi put sam vidjeo video sejha Usejmina i odmah sam osjetio iskrenost u njemu i isprano shvaćanje vjere.

  Postoji 5 grupa ljudi: nevjernici, (licemjeri), muslimani nevjernici, muslimani vjernici-griješnici, muslimani vjernici-iskreni.

  Musliman po imenu ne može biti musliman-griješnik nego samo musliman-nevjernik ili musliman-vjernik i dr.

  Ako neko opsorava onda neka kaže koja je razlika između muslimana griješnika i muslimana-vjernika griješnika?

  A da bi bio musliman-vjernik moraš ispunjavati imanske i islamske šartove. Pokoravati se Allahu i njegovom polsaniku Muhmamedu a.s.

  Ja ne mogu prihvatiti nikako stavove učenjaka koji idu ka tome da onaj ko neklanja da je griješnik. To je laž na Allaha dz.s i Muhameda a.s.

  #15917
  Anonimno
  Neaktivan

  Ne branim ja stav ućenjaka, več kažem da ima razilaženja, a to što ti kažeš da je laž na Allaha subhnae we te'ala i na Poslanika sallallahu ‘alejhi we selleme neču da komentarišem.

  Onaj ko ne tekfiri ostavljača namaza nije niti nevjernik, niti lažljivac, niti grešnik. Onaj ko tekfiri ostavljača namaza nije tekfirovac, niti haridzija.

  #15918
  Anonimno
  Neaktivan

  Brate @Sjenka šehadeta, neznam ahi zašto nekoliko puta ponavljaš kako želiš reći da ima razilaženja među učenjacima kao da to neko od braće negira. Ono što ja i braća negiramo jeste da je u ovoj meseli postojalo razilaženje među ashabima. To smo dokazali argumentima koje sam naveo u prethodnim postovima.

  Navedi nam cijenjeni brate samo jedan dokaz, samo jedan vjerodostojan govor od jednog ashaba koji je rekao da ostavljanje namaz nije kufr. Mi smo ti druge strane naveli neke od njihovih govora kao i govor učenjaka koji kažu da su ashabi bili složni po pitanju kufra ostavljača namaza.

  Stoga nema potrebe brate da ponavljaš kako ima razilaženja među učenjacima jer i mi kažemo da ga ima ali negiramo da ga je bilo među ashabima i zato smo naveli dokaze.

  Ako si pažljivo pročitao likove koje ti je brat RPG postirao vidjećeš da se u njima spominje razilaženje. Pogledaj kakou ovom linku šejh Bin Baz spominje kako ima razilaženja među učenjacima

  http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/moja-nena-je-prese…eno-obaviti-hadzdz-za-nju.html

  Pogledaj kako i u ovom linku šejh Bin Baz spominje da ima razilaženja pa kaže kako je stav o kufru ostavljača namaza ispravniji

  http://www.putvjernika.com/Fetve-i-odgovori/propis-osobe-koja-je-umrla-a-nije-klanjala-namaz.html

  Istije je slučaj i sa preostala tri linka koja ti je brat postirao, u svima se spominje kako postoji razilaženje među učenjacima i da je jači stav o kufru ostavljača namaza a ti opet dolaziš i kažeš kako želiš da potvrdiš da ima razilaženja u meseli kao da to neko negira.

  Stoga još jednom ponavljam i kažem ako ciljaš da ima razilaženja među učenjacima nakon ashaba onda je to hak i istina i mi se slažemo s tobom. A ako ciljaš da je bilo razilaženja među ashabima onda kažemo to nije tačno zbog dokaza koje smo iznijeli s jedne strane i s druge strane što ne postoji ni jedan vjerodostojan govor ni jednog ashaba o tome da ostavljač namaz nije kafir.

  #15922
  Anonimno
  Neaktivan

  ,,Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.* On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradiće ih skorom pobjedom (Kuran, 48-18)

  Vjernici koji su se pod drvetom zakleli su bili ASHABI isti oni ASHABI među kojima nije bili spora na način kako je brat Hilal u gronjem tekstu naveo.

  Kad bi slijedili učenjake koji odstupaju od Kurana i Sunneta i kad bi to bilo ispravno onda bez problema možemo u sufije, haridzije i dr.

  #15929
  Anonimno
  Neaktivan

  Nisam mislio na razilaženje medju ashabima več medju učenjacima. Ali je sada stvar dali su svi ovi učenjaci od kojih su (AbdulWehhabm, Imam Malik, Šafija i Ahmed) napravili grešku ili šta?

  #15939
  Anonimno
  Neaktivan

  Nema sumnje da je jedan od ova dva stava po pitanju ostavljača namaza, ispravan a drugi pogrešan. Ne mogu oba stava biti ispravna. I kao što rekoh u jednom od prethodnih postova onaj ko je pogriješio (a to je u ovoj situaciji skupina učenjaka koja je zauzela stav da ostavljanje namaza nije veliki kufr) ima jednu nagradu za svoj idžtihad.

  S obzirom da nisi pročiatao postove koje ti je brat RPG na početku postirao prenijeću ti ovdje isječak iz knjige Govor učenjaka u kojem autor nakon što je spomenuo da je ostavljač namaza počinio vekliki kufr kaže:

  Odgovor na sumnju postojanja razilaženja

  Ako neko kaže: “Neki od učenjaka su zauzeli oprečan stav kada je riječ o kufru ostavljača namaza”, kažemo: “Tačno je, ali se njihova oprečnost ne prihvata nakon koncenzusa ashaba, a njima tražimo opravdanja. Jer, ulema smatra da ukoliko postoji govor jednog ashaba u određenoj meseli da je njegov govor dokaz ukoliko mu nije oprečan niko od ashaba. Pa kakav je tek onda slučaj sa meselom u kojoj jedan ashab pripisuje govor svim ashabima u vremenu Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem? Zatim, nakon toga, jedan od tabi’ina prenosi njihov koncenzus, i nalazimo govor više od 15 ashaba koji to kažu, a kojima se ne zna oprečno mišljenje.”

  Napomena: Ti si imama Ahmeda svrstao u učenjake koji ne tekfire ostavljača namaza što nije ispravno, to je samo jedan rivajet od imama Ahmeda. Ako kreneš tom logikom onda nemožeš imama Šafiju svrstati u učenjake koji ne tekfire ostavljača namaza zato što postoji rivajet od Šafije po kojem on tekfiri ostavljača namaza.

Pregledavate 12 postova - 31 do 42 (od ukupno 42)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.