36 Allahovih zabrana u pogledu namaza

7995
islamske teme featured

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu aljehi we selem:

Nema tog čovjeka koji pogriješi, a zatim ustane i uzme abedest, klanja namaz i zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah ne udovolji”. (Ebu Davud, Nesai)

1. Ostavljanje namaza

Zabranjeno je čovjeku da ostavlja namaza iz lijenosti, a ako ga ostavlja zbog ubjeđenja da ne treba klanjati, to je još strožije.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Granica između nas i nevjernika je namaz, pa ko ga ostavi postaje nevjernik.” (Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i drugi. Albani kaže da je sahih)

2. Izostavljanje džemata

Zabranjeno je izostavljati klanjanje namaza u džematu, namjerno. Kaže Poslanik, salallahu alejhi we selem: Nijedan narod neće ostaviti namaz u džematu, a da im Allah neće zapečatiti srca, zatim ih učiniti od nemarnih.” (Muslim)

3. Klanjanje nafila-namaza u tri slučaja

Zabranjeno je čovjeku da klanja nafilu pri izlasku sunca, zatim, kad je sunce na sredini neba i prilikom zalaska sunca.

Ulejj b. Rebah, r.a. je rekao: Čuo sam Ukbeta b. Amira el Džuhanija, kada je rekao: “U tri vremena nam je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, zabranio da klanjamo ili da u njima ukopavamo svoje umrle: kada sunce izlazi pa sve dok se ne uzdigne, kada je sunce na polovini neba pa sve dok se ne malo pomakne i kad počne zalaziti pa sve dok ne zađe.” (Muslim)

Poznato je u hadisima Resula sallallahu alejhi we sellem, da sunce izlazi i zalazi između dva šejtanska roga, tj. šejtan se postavi na tom mjestu.
Prijašnji narodi su, a ima ih i danas koji to rade, ibadet činili suncu prilikom njegovog izlaska i zalaska. Ustvari, oni su činili sedždu i ibadet šejtanu koji se postavio na to mjesto. Zbog toga nam je u tim vremenima strogo zabranjeno klanjati nafile.

Neki ljudi ovdje griješe kada kažu: ja nemam nijet da sedždu činim suncu. Ovdje se ne radi o nijetu, jer da neko ima nijet da to radi, bio bi kafir. Ova zabrana se ogleda u oponašanju nevjernika. Ovo pravilo se ne odnosi na nafilu koja ima uzrok. Dakle, ako čovjek nije klanjao dva rekata sabahskog suneta prije farza, onda će ga klanjati poslije farza, a prije izlaska sunca. Isto tako, ako nije klanjao dva rekata pritvrđenih suneta od podne namaza, može ih klanjati nakon ikindije, kao što je Resulullah salallahu alejhi we selem, jedne prilike to učinio. Takoder, dva rekata tehijjetu-1-mesdžida, dva rekata poslije ezana itd.

4. Izostavljanje nafile u kućama

Zabranjeno nam je da svoje kuće činimo grobovima, tako što se u tim kućama ne klanjaju suneti ili nafile. Resulullah sallallahu alejhi we sellem je rekao da je najvredniji čovjekov namaz onaj koji se klanja kod svoje kuće, osim farzova.

Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem: “O ljudi, klanjajte u svojim kućama, jer je zaista najbolji onaj namaz koji čovjek obavi u svojoj kući, osim farzova.” (Mutefekun alejhi)

Također je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ”Klanajte neke vaše namaze u kućama. Nemojte kuće pretvarati u grobnice.” (Mutefekun alejhi)

5. Okretanje za namaz na neku drugu stranu a ne prema Kibli

Valjanost namaza zavisi od toga da li je čovjek klanjao okrenut prema Kibli. Ovo se ne odnosi na onoga ko ne zna gdje je pravac Kible, tada će se čovjek potruditi da nađe pravac Kible, i ako bi pogriješio namaz bi mu bio ispravan.

Allah, džellešanuhu kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogucnosti.” (Sura El-Bekare, ajet 286)

Za obaveznost okretanja prema kibli Allah dželešanuhu kaže kaže: “I iz svakog mjesta u kome budeš, ti lice svoje Svetom hramu okreni…” (Sura El-Bekare, ajet 149)

6. Spajanje farz namaza sa nafilom

Zabranjeno je da čovjek spaja farz namaz sa nafilom ili sunetima, tj. kada preda selam na farz namazu da odmah ustane i klanja sunete ili nafile.

Allahov Poslanik alejhisselam je rekao: “Ko završi svaki svoj namaz (farz) sa 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdulilah, 33 puta Allahu ekber i tih 99 završi sa stotim riječima: la ilahe illallah. .. bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene.” (Mutefekun alejhi)

Iz hadisa se vidi da nakon farz namaza nema nikakvog ibadeta osim zikra.

7. Preticanje imama u namazu

Zabranjeno je da čovjek pretiče imama koji predvodi namaz, ići na sedždu, ruku i dr. prije imama, a pokuđeno je ići naporedo.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Imam je postavljen da bi se slijedio. Zato se nemojte razlikovati od njega! Kada imam donese tekbir i vi ga donesite, kada učini ruk'u i vi ga učinite, kada izgovori: Semi'allahu limen hamideh! Vi recite: Allhumme rabbena ve leke-1-hamd! Kada učini sedždu, i vi je učinite, a ako klanja sjedeći, i vi, svi, sjednite.” (Mutefekun alejhi)

8. Preticanje imama na rukuu i sedždi

O zabrani preticanja imama na rukuu, sedždi, kijamu itd., Poslanik, alejhi selam nas upozorava rekavši: “Ljudi, ja sam vaš imam, zato mene nemojte preticati na rukuu, sedždi, kijamu niti selamu, jer ja vas vidim ispred i iza sebe…” (Muslim)

9. Podizati glavu prije imama

Također, Poslanik, salallahu alejhi we selem, nas upozorava na preticanje u namazu dižući glavu prije imama. Allahov Poslanik, alejhisselam, je rekao: “Nije siguran onaj ko diže glavu u namazu prije imama da mu je Allah neće pretvoriti u magareću.”

Zabranjeno je odužiti s namazom u odrđenim prilikama Zabranjeno je imamu oduživati s namazom, ukoliko među muktedidijama – klanjačima ima i starih i bolesnih ljudi i sl.

Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, je rekao: “O ljudi, među vama ima onih koji odgone od vjere, zato ko od vas bude imam neka skrati, jer za njim ima starih, slabih i osoba s nekom potrebom!” (Muslim, misli se skraćivanje učenja poslije Fatihe)

10. Klanjanjati van saffa ako ima mjesta u njemu

Zabranjeno je čovjeku, koji je došao na namaz da klanja izvan saffa. Ako ima mjesta u safu ispred njega dužan je da se priključi tom saffu. Ebu Seid el-Hudri prenosi da je vidio ashabe da se povlače u namazu unazad, pa im reče: “Naprijed prođite i popunite red iza mene, a neka oni iza vas popune sljedeće safove. Dokle god se povlače neki (ljudi), dotle ih Allah unazađuje.” (Muslim)

11. Okretanje u namazu

Zabranjeno je okretati se u namazu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “To je ono što šejtan krade od čovjekova namaza.” (Buhari)

12. O zabrani razgledanja u namazu

Zabranjeno je čovjeku da razgleda u namazu, kao i da diže pogled prema nebu. Samim tim takav čovjek nema skrušenosti, što je od obaveznosti u namazu, a tim činom pometa i druge klanjače koji klanjaju pored njega.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Čovjek klanja namaz, a od njega nema osim desetinu, devetinu, osminu, sedminu, šestinu, petinu, četvrtinu, trećinu, polovinu, dakle, onoliko koliko je u njemu bio prisutan.” (Ebu Davud, Albani kaže da je hasen)

Također je rekao: “Šta je to sa nekim ljudima pa u namazu bacaju pogled u nebo?! Oni će uistinu ili sa tim prestati ili ostati slijepi.” (Muslim)

13. Učenje Kur'ana na rukuu i na sedždi

Zabranjeno je učiti Kur'an na ruku'u i sedždi, osim ako se radi o dovi koja je iz Kur’ ana. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “…meni je, doista, zabranjeno da učim Kur'an dok sam na ruku'u i sedždi…” (Muslim)

14. O zabrani klanjanja otkrivenih ramena

Zabranjeno je čovjeku klanjati u odjeći koja mu ne pokriva ramena. Kaže Allah, subhanehu we te ‘ala: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite…!(Sura El-E'raf, ajet 31)

15. O zabrani klanjanja namaza zbog drugih

Zabranjeno je čovjeku da klanja da bi ga drugi vidjeli kako klanja skrušeno i lijepo.
Kaže Allah, džellešanuhu: “…koji se samo pretvaraju…” (Sura El-Ma'un, ajet 6)

16. Klanjati kada je hrana servirana i pod pritiskom prirodne potrebe

Zabranjeno je da se klanja kada je hrana servirana, kao i pod pritiskom velike ili male nužde, jer sprečava čovjeka da razmišlja o učenju i dovodi u pitanje skrušenost.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu allejhi we selem: “Ne obavljajte namaz kada se jelo postavi i ne obavljajte namaz kada osjećate potrebu za obavljanjem nužde.” (Muslim)

17. Klanjati na groblju i u kupatilima

Zabranjeno je čovjeku da klanja na groblju i u kupatilu. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Ne klanjajte prema kaburovima i ne sjedajte na njih.” (Muslim)

Također je rekao: “Cijela Zemlja je mesdžid, osim grobova i kupatila.” (Ahmed)

18. Nepravilno činiti sedždu

Zabranjeno je čovjeku da čini nepravilno sedždu, da bude takvog oblika kao što gavran kljuca, tj. da ne spušta nos ili čelo na zemlju, i sl.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Namaz čovjeka ne vrijedi dok pravilno ne obavi sedždu.” (Ehu Davud, Albani kaže da je sahih, “Poslanikov namaz”, str. 106)

19. O zabrani spuštanja laktova na zemlju

Zabranjeno je da se u namazu spuštaju laktovi na zemlju, kako što to čini pas kada leži. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Pravilno sedždu činite! Neka niko od vas na sedždi ne spušta laktove poput psa dok leži.” (Buhari)

20. Zabranjeno je rezervisati mjesto u džamiji

Zabranjeno je čovjeku da jedno mjesto, u džamiji, uzme kao svoje privatno, kao što to deve čine kada zauzmu jedno mjesto u toru, a nijedna druga deva ne smije doći na njega. Osim ono što je navedeno od Resulullah, salallahu alejhi we selem, da iza imama treba da budu oni najučeniji. Rekavši: “Neka od vas iza mene budu oni koji su punoljetni i učeni!” (Muslim)

Ukoliko imam mora napustiti taj namaz, oni će znati kako u dotičnom trenutku da nastave sa namazom, jer džemat se ne smije prekidati.

21. O zabrani potiranja zemlje u namazu

Zabranjeno je čovjeku da u toku namaza potire zemlju, osim ako klanja na neravnom mjestu, pa hoće da to mjesto poravna. Dozvoljeno je to jedanput da učini, ali ne smije to neprestano raditi. Također dozvoljeno je da otkloni nešto što mu odvraća pažnju u namazu.

Zapamćeno je od Poslanikovih salallahu alejhi we selem, ashaba da su klanjali namaz pa bi uzimali šaku pijeska i zadržavali malo u rukama i to stavljali na mjesto sedžde, zato što je bila velika vrućina.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Kada neko od vas stane da klanja neka ne mete kamenčiće pijeska jer ga čeka milost”, dodavši: “… a ako već učiniš, nemoj više od jedanput!” (Ebu Davud)

22. O zabrani govora u namazu

Zabranjeno je čovjeku da izgovara u namazu bilo šta što nije vezano za namaz, kao i da diže svoj glas u namazu, pa samim tim da uznemirava muslimane oko sebe koji obavljaju druge vidove ibadeta.

Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Ovom namazu ne priliči bilo šta od običnog govora ljudi.” (Muslim)

23. O zabrani klanjanja noćnog namaza neprekidno

Zabranjeno je čovjeku da klanja noćni namaz neprekidno, naprežu ći se, boreći se protiv sna i onog što tijelo zahtijeva, već treba da završi sa namazom, da se odmori i onda da nastavi klanjati. Zapamćeno je da je jedna Poslanikova, salallahu alejhi we selem žena imala u džamiji konopac, pa je pitao Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Zbog čega je taj konopac tu?” Onda su mu rekli ta i ta žena klanja noćni namaz pa kada se umori drži se za to uže. Onda je Resulullah, salallahu alejhi we selem, rekao da se to uže skloni. (Mutefekun alejhi)

Takoder je rekao (odgovarajući čovjeku koji je rekao da će samo klanjati, a da neće spavati): “…ja klanjam i spavam…” (Mutefekun alejhi)

24. Klanjati više puta vitr-namaz u jednoj noći

Nije dozvoljeno klanjati više puta vitr namaz u jednoj noći. Rekao je Resul, alejhi selam: “Nema dvojih vitara u jednoj noći.” (Tirmizi, i ocijenio ga je kao hasen)

25. O zabrani smijanja u namazu

Zabranjeno je čovjeku da se smije naglas u namazu. Rekao je Poslanik, salallahu aljehi we selem: “Osmijeh ne kvari namaz, ali ga kvari smijanje naglas.” (Taberani sa dohrim senedom)

26. O zabrani namještanja kose ili odjeće u namazu

Zabranjeno je čovjek da steže svoju odjeću ili da namješta svoju kosu. Rekao je Poslanik, alejhisselam: “Naređeno mi je da mi na sedždi sedam kostiju dodiruje tlo, da ne zavraćam odjeću i ne zadižem kosu.” (Muslim)

27. O zabrani odgađanja namaza

Zabranjeno je čovjeku da odgađa namaz bez opravdanog razloga. Kaže Uzvišeni: “A teško klanjačima koji su nemarni i molitvu svoju na vrijeme ne obavljaju…” (Sura El-Ma'un, ajet 4-5)

28. O zabrani napuštanja namaza zbog sumnje da je izgubljen abdest

Zabranjeno je čovjeku da napušta namaz ako posumnja da je izgubio abdest. Sumnja u gubljenje abdesta ne izvodi iz namaza, osim ako čujemo zvuk ili osjetimo miris, tad već nema koristi da se pregibamo i radimo bilo šta što je od namaza. Tada treba spustiti ruke i ne predavati selam, jer samim gubljenjem abdesta se izlazi iz namaza.

Rekao je Allahov Poslanik, salallahu aljehi we selem: “Ako neko od vas osjeti u stomaku nešto, pa ne zna da li je šta izašlo ili ne, neka ne izlazi iz mesdžida dok ne čuje glas ili ne osjeti miris.” (Muslim)

Hadis je dokaz da stvari ostaju kakve jesu, dok se ne utvrdi suprotno, tako da sumnja koja dođe nema uticaja.

29. O zabrani poigravanja u vrijeme hutbe

Čovjeku je zabranjeno da se poigrava u toku hutbe, da izravnava sedžade, ili, ako se klanja na otvorenom, da se igra kamenčićima, pijeskom ili da govori u toku hutbe. Rekao je Allahov Poslanik, alejhisselam: “Ko razgovara petkom dok imam uči hutbu, on sliči magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj ko mu kaže: “Šuti!”, izgubio je džumansku nagradu.” (Ahmed, rekao je hafiz hadisa Ibn Hadžer da mu je sened loš)

30. Zabranjeno je klanjati nafilu ili sunnet u toku farz-namaza

Zabranjeno je čovjeku da klanja bilo šta od naftle ili sunneta u času kada se ikamet prouči za farz namaz. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Kada se prouči ikamet, nema više namaza osim tekućeg farza.” (Muslim)

31. O zabrani klanjanja imama na uzvišenijem mjestu u odnosu na muktedije

Zabranjeno je imamu da klanja na uzvišenijem mjestu u odnosu na ostale klanjače, osim iz opravdanih razloga.

Navedeno je od Resulullaha, salallahu alejhi we selem, da je jednom prilikom klanjao jedan namaz, pokazujući svojim ashabima kako se klanja na mimberi. To više nije ponavljao.

Dakle, to se kod Resulullaha, salallahu alejhi we selem desilo samo jedanput.

32. Zabranjeno je prolaziti ispred klanjača

Zabranjeno je čovjeku da prolazi između klanjača i sutre (perde) koju je postavio. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Kada bi znao koliki grijeh čini onaj koji prolazi ispred klanjača, bilo bi mu bolje da sačeka četrdeset nego da prođe ispred njega.” (Mutefekun alejhi)

Dakle, treba spriječiti osobu da prođe ispred klanjača.

33. Zabranjeno je imamu predvoditi džemat koji ga mrzi

Zabranjeno je čovjeku da klanja kao imam ljudima koji ga mrze, ne vole, ne podnose itd., ali sve zbog šerijatskih razloga. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Tri su osobe čiji se namaz ni za pedalj ne diže iznad njihove glave: čovjek koji kao imam prelazi pred džemat koji ga prezire, žena koja sebi dozvoli da zanoći, a njen muž je na nju (ljut) i dvojica zavađene braće.” (Ibn Madže, hadis je slab, ali je hasen sa drugim tekstom: “Trojici namaz ne prelazi uši: odbjeglom robu dok se ne vrati, ženi koja zanoći a muž joj ljut i imam kojeg ljudi mrze.” (Tirrnizi, i kaže da je hasen, Albani kaže da je hasen)

34. O zabrani neporavnavanja i neupotpunjavanja saffova

Zabranjeno je muslimanima da klanjaju namaz neizravnatih i nepopunjenih saffova. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Ili ćete ispraviti safove kako treba, ili će Allah među vama dati razdor.” (Mutefekun alejhi)

35. O zabrani spajanja namaza bez razloga

Zabranjeno je spajati namaze bez razloga. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Ko spoji dva namaza bez opravdanog razloga, taj je počinio veliki grijeh.” (Hakim, Zehebi ga ocijenio kao slab hadis)

36. Zabranjeno je ne odazvati se na namaz kada čujemo ezan

Nije dozvoljeno muslimanu da se ne odazove ezanu osim sa razlogom. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem: “Bolje je čovjeku da nalije u uši rastopljeno olovo nego da čuje ezan a da ostane ravnodušan.” (Ibnul Kajjim El-Dževzi, “Knjiga u namazu” str. 139)

Iz knjige Allahove zabrane
Autor: Muamer Duvnjak 

Priprema i obrada: Put vjernika