Reply To: Odg: Propis uzimanja ahad hadisa u akidi

#5875
Anonimno
Neaktivan

Što se tiče Garib hadisa (usamljenih, čudnih), i onog koji je naveden kao primjer, imam primjedbu, ili pak tražim pojašnjenje. ‘Djela se cijene prema namjerama’
Stav učenjaka je jednoglasan po pitanju autentičnosti ovog hadisa i da se on “prihvata”. Sa ovim hadisom je Imam Buhari, rhm., otpočeo svoju zbirku hadisa koja je poznata pod nazivom “SAHIHU-L-BUHARI”. Hadis je stavio umjesto uvoda, želeći ukazati na to da svako djelo kojim se ne želi Allahovo zadovoljstvo nije ispravno i da ono ne urađa plodom ni na dunjaluku ni na Ahiretu.

Uvidjevši kolika je veličina ovog hadisa Abdur-Rahman ibn Mehdi je rekao: Kada bi pisao djelo u više poglavalja, hadis Omera ibnu-l-Hattaba – Zaista se djela vrijednuju prema namjerama – bih stavio u svako od tih poglavlja. Ovo je jedan od hadisa na kojima se temelji naša vjera.

Prenosi se od Imama Šafije da je rekao: Ovaj hadis je trećina znanja i ulazi u sedamdeset fikhskih poglavlja.

Takođe, prenosi se od Imama Ahmeda da je rekao: Temelji Islama stoje na tri hadisa: Hadis Omera: Zaista se djela cijene prema nijjetima. Hadis Aiše: Ko nešto novo uvede u vjeru (ovu našu stvar), što nije od nje, to se odbacuje. Hadis N’umana ibn Bešira: Što je dozvoljeno (halal) jasno je, a što je zabranjeno (haram) jasno je.

Od Ebu Ubejda se prenosi da je rekao: Vjerovjesnik, s.a.w.s., je sabrao sve stvari ahireta u jednoj rečenici – ko uvede nešto novo u našu vjeru, što nije od nje, to se odbacuje; a stvari dunjaluka takođe je sabrao u jednoj rečenici – zaista se djela cijene prema nijjetima.

Rekao je Ebu Davud: Zabilježio sam 500000 hadisa od Allahovog Poslanika, s.a.w.s., i od njih sam odabrao one koje sadrži ova knjiga (Sunen Ebi Davud) čiji broj hadisa iznosi 4800, i za čovjeka od te skupine sasvim su dovoljna četiri hadisa: Djela se vrijednuju prema namjeri; Lijepo obilježje čovjekovog islama je da se kloni onoga što ga se ne tiče; Vjernik će biti potpun mu’min tek onda kada bude volio svome bratu ono što voli i sebi; Dozvoljeno (halal) je jasno i zabranjeno (haram) je jasno, između ovoga dvoga su sumnjive stvari.
Rekao je vođa pravovjernih Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu: “Čuo sam da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: ‘Zaista se djela vrednuju prema nijjetima, i zaista svakom čovjeku pripada ono šta namjerava…

Pa onaj ko učini hidžru Allahu i Njegovom Poslaniku, njegova hidžra je Allahu i Njegovom Poslaniku, a onaj ko učini hidžru radi dunjalučke koristi ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za što ju je i učinio. ‘”
(Buharija «SAHIH», br. 1, poglavlje: Kako je počela objava, Muslim, br. 1907, poglavlje: Poslanikove riječi: Djela se cijene prema namjeri, Ebu Davud, br. 2201,Tirmizi,1647, Ahmed, 1/25,43, Nesai,1/59 , Ibn Madže, 4227)
Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allah ne gleda u vaše likove niti u vaše imetke, nego u vaša srca i vaše namjere.” (Muttefekun alejhi).
Ne razumijem kako je Garib?