Djela koja uzrokuju širk a na koja su upozorili hanefijski učenjaci braneći tevhid

 • This topic has 2 odgovora, 2 glasa, and was last updated prije 10 years, 4 months by Anonimno. This post has been viewed 1684 times
Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Autor
  Postovi
 • #13130
  Anonimno
  Neaktivan

  Djela koja uzrokuju širk a na koja su upozorili hanefijski učenjaci braneći tevhid

  Hanefijska ulema je potpuno jasna u negiranju djela koja uzrokuju širk.

  Među tim djelima su uljepšavanje grobova i gradnja na njima(1), njihovo uzdizanje(2), pisanje na njima(3), uzimanje grobova za džamije(4), njihovo pretjerano uljepšavanje(5), okretanje u namazu i dovi ka grobovima(6), uzimanje grobova za mjesto proslavljanja praznika(7), poduzimanje putovanja do njih(8).

  Primjeri širka na koje je upozorila hanefijska ulema

  Kada smo pojasnili širk, možda može izazvati čuđenje činjenica da mušrici u predislamsko doba nisu činili širk Allahu, dž.š., u tevhidu rububijje (Allahovog gospodarstva) nego u tevhidu uluhijje (tj. u činjenju ibadeta).

  Danas postoji mnogo slučajeva širka u tevhidu rububijje među pojedincima islamskog umeta. Međutim, nema sumnje da će ovo čuđenje nestati ako se svi upoznaju sa nekim pojavama koje će kasnije biti detaljnije navedene.

  Kaže Muhammed Ala'ud-din el-Haskefij(9) o onome ko se zavjetuje nekome ili nečemu pored Allaha, dž.š.,:

  “Znaj da je većina onoga što čini obični svijet prema mrtvima – u što spada i novac koji se troši za svijeće, ulje i si. za grobnice plemenitih evlija da bi im se približilo – grijeh i haram.”(10)

  Kaže Ibn Abidin, objašnjavajući ovaj tekst:

  “Izraz približilo sličan je kao kada se kaže: “o Gospodaru moj, ako mi se vrati izgubljeno ili ozdravi bolesnik, ili se zadovolji moja želja i potreba, onda tebi pripada toliko i toliko zlata, ili srebra, ili hrane, ili svijeća, ili ulja.”

  Ovakve stvari su grijeh i haram iz nekoliko razloga od kojih su:zavjet stvorenju nije dozvoljen, jer je zavjet ibadet a ibadet je zabranjeno činiti stvorenju umire nije istinski vladar.”(11)

  Opisujući slučaj onih koji traže pomoć od nekoga ili nečega pored Allaha, te opisujući njihovu povezanost sa mrtvima u nekim vidovima ibadeta, kao npr. zakletva, El- Alusi kaže:

  “U govoru Uzvišenog Allaha: Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu ni mušicu stvoriti(12), ukazuje se na osudu onih koji pretjeruju prema Allahovim evlijama, tražeći pomoć od njih i zavjetujući im se u nedaći, zanemarujući Allaha, s.v.t. Govore: “Oni su samo posrednici kojima se približavamo Allahu, a mi se u suštini zavjetujemo Allahu, dž.š., a nagradu dajemo evliji.” Međutim, očito je da su oni u svojim prvim dovama najsličniji onima koji su obožavali kipove, govoreći: “Mi ih obožavamo samo da nas što više približe Allahu. “(13)Ostale dove bi im bile ispravne da nisu tražili od njih (tj. kipova) sljedeće: izlječenje bolesnih, povratak izgubljenog i si.”

  Kaže Muhammed b. Jahja b. Muhammed el-Kendehlevi el-Hanefi(14):

  “Podizanje mesdžida iznad kaburova je djelo Židova koji podigoše svoje bogomolje iznad kaburova poslanika i velikana. Tim se činom veliča mrtvac kao što veličaju idolopoklonici.”

  Ukrašavanje kaburova nije ništa drugo do rasipanje imetka koje je Allah, dž.š., zabranio: “…jer su rasipnici braćašejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan “.(15)

  Tim činom se poistovjećuju sa Židovima koji su ukrašavali grobove svojih velikana, beskorisno trošeći vrijeme.(16)

  Kaže El-Alusi el-Hanefi “Primijetio sam kako neki dozvoljavaju ono što čine neznalice na kaburovima dobrih ljudi; dozvoljavaju njihovo nadgledanje, gradnju u kamenu, stavljanje nadgrobnih ploča, vješanje fenjera, okretanje u namazu prema njima, obilaženje oko njih, potiranje po njima, okupljanje oko njih u izuzetnim prilikama itd.

  Sve to je u suprotnosti sa naredbom Uzvišenog Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s..

  To je novotarija u vjeri koju Allah, dž.š., nije dopustio.

  Dovoljno je pogledati postupke ashaba Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prilikom posjete njegovom mezaru i nazivanja mu selama. To treba imati u vidu! A jedino Uzvišeni Allah daje uputu.”(17)

  Kaže imam Velijullah ed-Dehlevi:

  “Čitaoče, ako se budeš dvoumio u pitanju ispravnosti govora o uvjerenjima mušrika i njihovim djelima, onda pogledaj ljude koji prave probleme u ovom vremenu, posebno one što prebivaju na samoj granici vjere, te njihove predstave o evlijama.

  Iako priznaju postojanje evlija, smatraju da je njihovo prisustvo u našem vremenu nemoguće; obilaze (hodočaste) kaburove i hareme, pa su tako zapali u širk, novotarije i praznovjerja, čime su prouzrokovali iskrivljenje i smutnju. To se toliko duboko usadilo u njih da nije ostalo ništa od hadisa Poslanika, s.a.v.s.,:

  “Vi ćete, zaista, slijediti običaje onih prije vas toliko, da kad bi oni ušli u gušterovu rupu i vi bi za njima.”

  Nije bilo nijedne nesreće a da u nju nije zagazila jedna od muslimanskih frakcija. Neka nas Allah zaštiti od toga!

  Ukratko, Allah je iz milosti Svoje na Arapsko poluostrvo poslao prvaka svih poslanika, Muhammeda b. Abdullaha, s.a.v.s. Naredio mu je uspostavljanje pravedne zajednice i raspravljanje sa zalutalim frakcijama putem Uzvišenog Kur'ana.

  Za dokaze su se koristile općeprihvaćene činjenice, ostaci Ibrahimove vjere, da bi se dokazala obligatnost prihvatanja islama i pobila druga iskrivljena vjerovanja.(18)

  U djelu “El-Buduru el-Baziga” je rekao: “Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: – `Vi ćete, doista, slijediti običaje onih prije vas pedalj po pedalj, lakat po lakat, tako da, kad bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili. Rekli su: – O Allahov Poslanice, je li to Židove i kršćane? – A koga drugog nego njih! – odgovori Poslanik.”(19)

  Poznato je da su mušrici vjerovali da je Allah, dž.š. Tvorac svih stvari, kao što kaže Uzvišeni: “A da ih upitaš ko je

  stvorio nebesa i Zemlju sigurno bi rekli: – Allah!”(20)

  Međutim, to ih nije spriječilo da pripišu Allahu, dž.š., druga. Možda si već čuo nešto o vijestima koje kažu da će se nauka podići pred Sudnji dan, tako da će se dva čovjeka raspravljati, pa će jedan reći: “Čuvaj se broja šezdeset!” Drugi će reći: “Čuvaj se broja sedamdeset!” Potom će otići sa svojim problemom nekom učenijem od njih, pa će on reći: “Čuvaj se broja devedeset!” Tako mi Onoga u Čijim je rukama moja duša, već se ovo pojavilo samo u drugom obliku. I ne vidim nijednog od ovih a da u sebi nema nešto od širka. Kao što kaže Uzvišeni Allah: “I oni su, osim njih malo, Allahu druga pripisali.”(21)

  Uzvišeni Allah je optužio mušrike zbog njihovog govora o darežljivom čovjeku, koji je mjesio brašno za hadžije, da je on zaslužio položaj božanstva, pa su tražili od njega pomoć u nedaćama. Već nas je Poslanik, s.a.v.s., poučio hadisom koji navodi Tirmizi od Adija b. Hatima d a j e rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako uči ove ajete: “Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje”(22), pa je rekao: – Oni nisu njih obožavali, ali su, ako bi im oni nešto dozvolili, uzimali to kao halal, a ako bi im nešto zabranili, primali bi to kao haram.”(23)

  Poučio nas je da širk nije ograničen samo na ibadet. Može neko reći: Kako, kada nismo nikoga čuli da kaže nešto slično? Reći ćemo mu: Znaj da se iskrivljavanje ne ogleda samo u zamjenjivanju riječi jednih drgugima kao što to obični svijet shvata. Pitanje iskrivljavanja je komplikovanije.

  Najraširenije vrste su mijenjanje vanjskog značenja riječi prema strastima i željama.

  Muhammed, s.a.v.s., ukazao je da će se pojaviti ljudi koji će nazivati vino i blud drugim imenima, a potom će govoriti: Uzvišeni Allah ovo nije zabranio u Svojoj Knjizi. Možete ga slobodno činiti.

  Zar ne vidiš ljude kako su dozvolili opojno sredstvo koje se uzima iz meda, na koje se odnose Poslanikove riječi!?

  Ima ljudi koji govore: Dozvoljeno je da čovjek opći sa ženom svoga sina. Oni su se vratili u zabludu. Sigurno će saznati ko je gori lažac!

  Zar ne primjećuješ ljude koji se pokoravaju njihovim riječima, nalazeći tako opravdanje za svoje postupke!? Oni napadaju one koji im čitaju Allahove ajete. Ako im se kaže: Poštedite nas govora ljudi, jer oni mogu pogoditi, a mogu i pogriješiti. Na vama je da se prihvatite Knjige i onoga što je kazivao Poslanik, s.a.v.s., od Allaha, dž.š., oni bi odgovarali:

  “Zatekli smo pretke naše kako ispoljavaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu”(24).

  Tako bi opominjače proglašavali griješnicima, a neke bi i ubijali. Takvi su pravi mušrici.

  Iznenadio sam se kad mi je preneseno o čovjeku, koji je bio priznat kao učen i dobar, da je rekao: “Ako se Allah, dž.š., na Sudnjem danu prikaže u suprotnom liku osobe koju ja znam, onda je ugled ili položaj Allahov ispod njegova.” Ako je rivajet ispravan, ovaj čovjek za svoje riječi nema nikakvog opravdanja kod Allaha, dž.š.(25)

  Kaže imam Ed-Dehlevi u svojoj knjizi “Takvijetul- Iman”, a Ebu Hasan en-Nedevi ga je slijedio u djelima “Risaletut-tevhid” i “Opasnost širka i neznanja među ljudima”:

  “Znaj da se širk, u ovom vremenu, proširio među ljudima, a ispravni tevhid je postao čudan. Većina ljudi ne zna značenje širka. Pozivaju se na iman, iako su se saživjeli sa širkom. Zato je najvažnije, prije svega, da ljudi razumiju značenje širka i tevhida i da znaju njihove propise u Kur'anu i hadisu.”

  —————————————————————————–
  Beleska
  (1) Shodno hadisu koji bilježi Muslim i drugi od Džabira koji kaže: “Resulullah je zabranio ukrašavanje kaburova, da se sjedi na njima i da se šta gradi po njima.”

  Za povećanje spoznaje o stajalištu prvaka hanefijskog mezheba o ovome pitanju pogledaj slijedeća djela: “Bedaius-sena'i” 1/320, “Tahfetul-fukaha” 2/256, “El-Metanetu”, str. 201, “Fethulmulhim” 2/121, “Me'arifus-sunen” 3/305, “Hašijetut-Tahtavi ala merakijil-felah” 335, “Hašijetu reddil-muhtar” 2/237 od Ibn Abidina i “El-Fetava el-hindije” 194/1, “El-Bahrur-raik” 194/2, “El-Mebsut”62/2, “Hašijet merakil-felah” 305, “El- Ibda'a” 197, “Zijaretul-kubur” 29.

  (2) Kao što se nalazi kod Muslima i drugih od Alije, r.a., koji prenosi od Poslanikak, s.a.v.s., da gaje poslao i naredio mu da ne ostavi nijedan grob uzdignut iznad nivoa zemlje, a da ga ne izravna sa zemljom. Za povećanje spoznaje o stajalištu prvaka hanefijskog mezheba o ovome pitanju pogledaj slijedeća djela: “Tebjinul-hakaik” od Ez-Zejle'ii 1/264, “Fethul-mulhem” 2/506, “Ruhul-me'ani” 15/237, “Fethul-kadir” 2/141.
  (3) Navode Ebu Davud, Et-Tirmizi i drugi hadis od Džabira koji kaže da je Poslanik s.a.v.s. zabranio uljepšavanje grobova i

  pisanje na njima. O stajalištu hanefijskih učenjaka pogledaj: “Bedaius-sena'i” 1/320, “Tahfetul-fukaha” 2/256, “Tebjinulhakaik” 1/264, “Hašijetut-Tahtavi ala merakil-felah” 405, “El- Ibda'a” 197.
  (4) Kaže Poslanik, s.a.v.s.,: “Allahovo prokletstvo je na Židove i kršćane koji uzeše grobove svojih poslanika za mesdžide.”(Muttefekun alejhi.)

  Kaže Poslanik s.a.v.s.: “Zar nisu oni koji su bili prije nas uzeli grobove svojih poslanika za mesdžide?

  Ja vam zaista to zabranjujem!” (Navodi ga Muslim i drugi.)

  Za spoznaju gledišta hanefija vrati se na slijedeća djela:”Tebjinul-hakaik” 1/264, “Ruhul-me'ani” 15/237, “El- Murkatu fi šerhil-miškat” 2/22, “El-kevakibu ed-derarijju” 1/312, “Zijaretul-kubur” od El-Ber'avija, 29, “El-Medžalisulerbe'a”, 13.
  (5) U hadisu stoji: “Poslanik, s.a.v.s., je prokleo posjetioce grobova i one koji na njima grade mesdžide i osvjetljavaju ih.”(Navodi ga Ahmed, Et-Tirmizi i drugi.)

  Moj komentar: A sta tek reci na osnovu ovog hadisa o obnavljanju i otvaranju tekije na buni letos(koju je ceric blagosiljao i ucinio je aktivnim mjestom kufra) i jos gomilu tekija i turbeta koje bosnje lazne hanefije cvrsto stite i cuvaju.

  Za spozanju gledišta hanefija o ovom pitanju pogledaj:”El-kevakibu ed derarijju” 1/317, “El-Ibda'a”, 189, “Zijaretul-kubur”, str. 29, “El- Medžalisul-erbe'a”, 13.

  (6) Hadis navode Muslim i drugi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: Ne sjedite na grobovima i ne klanjajte

  prema njima! Ebu Hanife je prezirao okretanje prema kaburu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u vrijeme dove. Pogledaj: “Ettevesul vel-vesile” (293), “Ruhul-meani” 2/125, “Medžme'ulenhur fi šerhi multekul-ebhur” 1/313.
  (7) Navodi Ebu Davud od Ebu Hurejre, čiji lanac seže do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., (merfu'an): Nemojte činiti svoje

  kuće grobovima, i nemojte činiti od mog groba svetilišta, i donosite salavat na mene! Zaista će vaši salavati biti meni

  predočeni ma gdje da bili. Za spoznaju gledišta hanefijske uleme pogledaj: “El-ibda'a” (185).

  (8) Navodi Ahmed od Ebi Sa'ida daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ne poduzima se putovanje prema ijednoj džamiji (ili mesdžidu) osim prema mesdžidu El-Haremu, mom mesdžidu (El-Mesdžid en-nebevij) i mesdžidu El-Aksau!

  Moj komentar: gdje su lazne hanefije-sufije koje predvode specijalno na put i specijalnog dana ka mjestu kurfa i sirka-ajvatovici i jos ucenje dove okrenuti ka nekakvoj stijeni, derviske zabludjele manifestacije i sve to opet uz blagoslov cerica i laznih hanefija.

  (9) Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Husni, poznat kao Ala'ud-din el-Haskefi, hanefijski muftija u Damasku. Od

  njegovih djela su: “Ed-durrul-muhtar fi šerhi tenviril-ebsar” i “Ifadetul-envar ala usulil-menar”. Preselio je na ahiret 1088.

  godine po Hidžri. Pogledaj: “Hulasatul-eser” 3/63-65 i “El- E'alam” 6/294.
  (10) “Ed-durrul-muhtar me'a reddil-muhtar” 2/439.
  (11) “Reddul-muhtar ala durril-muhtar” 2/449-450.
  (12) Prijevod značenja sure El-Hadž, ajet 73.
  (13) Prijevod značenja sure Ez-Zumer, ajet 3.
  (14) Muhammed Jahja b. Muhammed el-Kendehlevi el-Hanefi; bio je književnik i istaknuti učenjak. Posjedovao je široko

  znanje. Od njegovih djela je: “El-kevakibu ed-derarijju”.Preselio je na ahiret 1334 h.g. Pogledaj. “Mukaddimetu

  muhakkakil-musannef’ od Ibn Ebi Šejbe, 27/1, “El-Anakidulgajeh”(47).
  (15) Prijevod značenja sure El-Isra’, ajet 27.
  (16) “El-kevakibu ed-derarijju” 1/316-317
  (17)”Ruhul-me'ani” 239-240/15.
  (18)”El-Fevzul-kebir”, 26.
  (19) Navodi ga El-Buhari u poglavlju “Ehadisul-Enbija “,podnaslov Šta je spomenuto o Izraelćanima, 6/494, h. 3456,

  “Kitabul-‘ilm ” u podnaslovu Slijeđenje običaja Židova i kršćana, kao i Muslim 4/2054, h. 2669. Obadva su hadisa

  prenesena od Ata’ bin Jesara od Ebi Se'ida el-Hudrija.
  (20) Prijevod značenja sure Lukman, ajet 25.
  (21) Prijevod značenja sure Jusuf, ajet 106.
  (22) Prijevod značenja sure Et-Tevbe, ajet 31.
  (23) Ibn Džerir 10/114, El-Bejheki u Sunenu 10/116, a svi prenose preko Mus'aba ibn Sa'da od ‘Adija ibn Hatima.
  Tirmizi kaže daje hadis garib (usamljen).

  (24)Prijevod značenja sure Ez-Zuhruf, ajet 23.
  (25)”El-Budurul-bazigatu”, 167-170

  Kad stavimo na vagu Kurana i sunneta, Hanefijskog fikha mnoge bosnje-sufije-lazne hanefije svako moze vidjeti gdje su. Dovoljno je da pogleda gomilu tekija i turbeta kroz BiH u kojima se cini jasni kufr i koje su po Hanefijskom meshebu strogo zabranjene i kad pogledamo kako bosnje-lazne hanefije tj sufije uporno stite i cuvaju cak i obnavljaju mjesta kufra i sirka muslimanu sljedbeniku Kurana i sunneta ce biti dovoljno da shvati da u BiH u stvari vecina bosnje nisu hanefijskog mesheba vec sufijskih zabludjelih tarikata

  #13145
  Anonimno
  Neaktivan

  Nazalost, cine shirk Allahu a neki ih smatraju i dalje muslimanima, shirk i islam su kao voda i vatra, nikad nemogu na istom mjestu, mislim na veliki shirk.

  #13335
  Anonimno
  Neaktivan

  Muhammed_8 post=8016 wrote: Nazalost, cine shirk Allahu a neki ih smatraju i dalje muslimanima, shirk i islam su kao voda i vatra, nikad nemogu na istom mjestu, mislim na veliki shirk.

  Slažem se s bratom – vrlo pametno rečeno! :barek:

Pregledavate 3 posta - 1 do 3 (od ukupno 3)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.