Reply To: Odg: Revolucija . .smutnja ili milost?

#6192
Anonimno
Neaktivan

Ako ćemo tim putem pa zar postoji ijedan učenjak ili daija na dunjaluku a da kod ne sebe nema pogrešnih stavova….pa ni Yusuf al-Qardawi nije tu izuzetak!?

Od njegovih pogrešnih stavova su između ostalog dozvola muzike a ispravan stav je da je muzika haram a to da je dozvolio učešće u američkoj vojsci u borbi protiv muslimana to mi nije poznato.Ima li neko link na bosan. ili eng.jeziku gdje se govori o tome?

Šta reći onda za šejha Abdulaziza bin Baza rahimehullah koji je izdao fetwu o dozvoli stacioniranja američkih vojnika na Arapskom Poluostrvu i to u blizina dva časna grada!? Hoćemo li zbog te greške (ja mislima da ga je saudijska vlada na to primorala a Allah najbolje zna) ostaviti isčitavanje njegovih knjiga i slušanje njegovih dersova iz oblasti slamskih nauka?

Ako je šejh Qaradavi rekao to o Somaliji i Iraqu te neke druge stvari koje mu se pripisuju a ulema kaže da su pogrešne neću ga u tome slušati ali neću pocjenjivati ostali hajr koji je prisutan kod njega. Zar jedan od velikana islamskog Ummeta imam Ebu Hanife rahimehullah nije bio na stavu da djela nisu sastavni dio imana što je pogrešan stav jer je stav selefa da iman sačinjavaju uvjerenja, riječi i djela i da se iman pokornošču povećava a nepokornošću smanjuje…hoćemo li zbog tog pogrešnog stava ostaviti kompletno intelektualno naslijeđe ovog velikog učenjaka i pobožnjaka i zar ga ne svrstavaju među najbitnije učenjake ehli sunneta vel džemaat!?

Zatim poznati fakih u hanefijskoj pravnoj školi Ahmed ibn Ali er-Razi ebu Bekr el-Džessas koji je napisao čuveni tefsir Ahkamul-Kur'an čijim sadržajem se učenjaci tefsira uveliko koriste a prigovaraju mu da je bio jako pristran hanefijskoj pravnoj školi i da u njegovom tefsiru ima utjecajem akaidske škole mu'tezilija.

Ez-Zamahšeri, od poznatih je znalaca literature i poezije, napisao poznati tefsira El-Keššaf, koji se također koristi u proučavanju značenja Časnog Kur'ana iako je njegov pisac bio mu'tezila u akida….

Metodom “učenjak ima greške neću uzimati ništa od njega” stiže se do toga da se ulema svede na jednu grupu alima a ostali učenjaci za novotari, zalutali i zabludjeli!!!Ne nego je moj stav da se prema svim priznatim učenjacima i radnicima za islam odnosim sa poštovanjem ono što se kod njih suprotstavlja idžmau to ostavljame i ne praktikujem a ono u čemu su pogodili to slijedim..