Reply To: Tekfirenje ostavljača namaza?

#15902
Anonimno
Neaktivan

Es-Selam Alejkum! Brate nemoj misliti da se želim protiviti, samo ču reči da je vrlo jasno ovo što kaže šejh AbdulWehhab “…ako osoba njihovu obaveznost potvrdi, ali ih iz nemara ostavi – mi, i ako bi se borili protivu njega, zbog toga, nećemo ga tekfiriti”

Dok Šejh Šemsuddin kaže: „Većina islamske uleme poput imama Šafije rhm., i ostalih, nevjernikom smatraju samo onu osobu koja zaniječe obaveznost namaza, a kufr spomenut u ovom i sličnim hadisima tumače time da je u pitanju djelo blizu nevjerstvu ili je u pitanju nijekanje ni'imeta (kufrun-ni'imeh)

Imam Ahmed ostavljajući vasijjet svome učeniku Museddedu b. Muserhedu rhm., kaže: „Čovjeka ništa ne može izvesti iz islama osim djela širka učinjenog prema Allahu dž.š., ili odbijanja nekog od Allahovih dž.š., farzova kao vid nijekanja njegove temeljne obaveznosti (džahiden biha), a ako te farzove bude izostavljao iz lijenosti ili nemara biće pod Allahovom dž.š., voljom – ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio oprostiće mu!“ (Pogledaj: Tabekatul-Hanabile, 1/343.)

Znaći ulema koja ne tekfiri ostavljača namaza je: Šejh AbdulWehhab, Šejh Šemsuddin (a iz njegovog govora vidimo da je na tom stavu Imam Šafija) onda Imam Malik, u jednoj predaji i Imam Ahmed, zatim šejh Albani, Hammad b. Zejd, Mekhul i drugi.

Još samo da spomene hadis koji glasi:
„Pet dnevnih namaza koje je Allah dž.š., propisao ljudima – ko bude došao s njima, ne gubeći ništa od njih zbog potcjenjivanja hakka i prava njihova – ima ugovor sa Allahom dž.š., za to da ga uvede u džennet, a ko ne bude došao sa njima – takav neće imati ugovora sa Allahom dž.š., ako bude htio kazniće ga, a ako bude htio uvešće ga u džennet!“ (Sahih. el-Muvetta’, imam Malik, rivajet Jahje el-Lejsija, br.268.; Sunen, Ebi Davud, br.1422.; Sunen, el-Nesa'i, br.461.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.22745.; el-Sunen el-Kubra, el-Nesa'i, br.318.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.1761-2316-4626-4627.)

I nakon svega, ipak nisu svi an stavu da se osoba koja ostavlja namaz ne tekfiri jer…

Imam el-Begavi kaže: „Ulema se razilazi po pitanju tekfira muslimana koji namjerno ne obavlja farz-namaz. Ibrahim el-Neha'i, Ibnul-Mubarek, Ahmed, Ishak i dr., smatraju da će se takva osoba tekfiriti – smatrati nevjernikom. Omer r.a., je rekao: „Nema udjela u namazu osoba koja je ostavila namaz! Ibnu Mes'ud r.a., je rekao: Ostavljanje namaza je kufr. Abdullah b. Šekik rhm., kaže: Ashabi nisu gledali na ostavljanje bilo kojeg djela kao na djelo nevjerstva izuzev ostavljanja namaza. (Tirmizi, Hakim)