Zabranjeno je pričati o intimi svoga muža ili žene

Islam zabranjuje da muž ili žena pričaju, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, tj. bračnog života i sastajanja, jer onaj ko to čini sličan je, po hadisu Resulullaha sallallahu alejhi we selm, šejtanu i šejtanki, koji se na putu sastaju i obave svoju potrebu, a ljudi gledaju u njih. Te stvari se ne pričaju. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Najgore mjesto na Sudnjem danu, kod Allaha će imati čovjek koji se tjelesno sjedini sa svojom ženom i ona s njim, a potom počne širiti njene tajne.” (Muslim)

Zabranjeno je trošiti imetak muža bez njegove dozvole

Zabranjeno je ženi da troši bilo šta iz imetka svoga muža osim sa njegovom dozvolom. Osim u slučaju da čovjek, zadužen porodicom, ne izvršava svoje šerijatom propisane obaveze. U tome slučaju dozvoljeno je ženi da uzme za potrebe sebe i svoje djece samo u onolikoj mjeri koliko je to potrebno, u toj mjeri kada bi neko saznao da je niko ne bi zbog toga ukorio. U osnovi žena neće udijeliti sadaku, a kamoli u bilo što drugo potrošiti iz imetka svoga muža osim s njegovom dozvolom, ili u slučaju da joj on odobri općim, načelnim, odobranjem.

Hind, žena Ebu Sufjana, je rekla Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we selm: “…Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan je poškrt čovjek. Da li je meni zabranjeno da trošim na njegovu djecu imetak bez njegove dozvole? Poslanik sallallahu alejhi we sellem, joj reče: Nije ti zabranjeno da trošiš, ali umjereno.” (Muslim)

Zabranjeno je imati odnos sa ženom u periodu menstruacije

Zabranjeno je imati odnos sa ženama u periodu njihovog mjesečnog pranja. Nema smetnje da čovjek živi sa ženom u tom mjesečnom periodu, ali se ne smije sa njom sastajati, tj. da ima spolni odnos. Kaže Allah, subhanehu we te’ala:

Pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: To je neprijatnost. Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju…” (Sura El-Bekare, ajet 222)

Zabranjeno je imati odnos sa ženom u analni otvor

Zabranjeno je da čovjek ima odnos sa ženom u analni otvor, jer Uzvišeni Allah, to nije stvorio zbog toga, a u tome je zdravstvena šteta po obje osobe. Rekao je Resul, sallallahu alejhi we sellem: “Ko imadne odnos sa ženom u zadnjicu, Allah ga na Sudnjem danu neće ni pogledati.” (Tirimizi)

Zabranjeno je izbjegavati postelju svoga muža

Zabranjeno je ženi izbjegavati postelju svoga muža. Ako to čini bez šerijatskog opravdanja, meleki je proklinju. Rekao je Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju, a ona ne dođe i čovjek zaspi ljut na nju, meleki će je proklinjati sve dok ne osvane.” (Muslim)

Zabranjeno je opisivati ljepotu žena svome mužu

Zabranjeno je ženi opisivati ljepotu žena svome mužu izuzev iz vjerski opravdanog razloga, poput braka, i sl. Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem: “Nije dozvoljeno ženi koja se druži sa nekom ženom da je opisuje svome mužu kao da je on sam gleda.” (Mutefekun alejhi)

O zabrani homoseksualizma

Homoseksualizam je zabranjen, svejedno radilo se o ženama ili muškarcima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Allah neće pogledati u čovjeka (na Sudnjem danu) koji polno opći sa muškarcem ili sa ženom na njenu stražnjicu.” (Tirmizi, Albani kaže da je sahih, “El-Džami’ es-sagir”)

Zabranjeno je uznemiravati ženu koja bijaše nepokorna mužu, pa se pokajala

Islam zabranjuje čovjeku da uznemirava ženu, koja se pokajala zbog svoje nepokornosti mužu. Kaže Allah, subhanehu ve te te’ala: “…A one čije se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im nepravdu ne činite…” (Sura En-Nisa, ajet 34)

O zabrani uzimanja ženinog mehra (vjenčanog dara)

Zabranjeno je čovjeku da uzme bilo šta od mehra svoje žene, osim sa njenim dobrovoljnim pristankom. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “I draga srca ženama darove njihove dajte; pa ako one budu dobre prema vama poklanjajući vam nešto, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte!”

Zabranjeno je govoriti supruzi: “Ti si mi kao majka, ili ti si mi kao sestra”

Zabranjeno je da čovjek svoju ženu pusti riječima: “Ti si mi kao majka, ili ti si mi sestra”. Ovo je od džahilijetskih vrsta puštanja žene, a ko to učini ne smije se približiti svojoj ženi dok ne učini kefaret, dok se ne otkupi zbog toga. Ako bi slučajno rekao ili iz dragosti prema svojoj ženi, ovo ne spada u ovu zabranu, ali u svakom slučaju to treba izbjegavati. Na riječi koje jedan čovjek uputi Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem: “Svoju sam ženu uporedio sa majkom, pa sam sa njom imao spolni odnos prije nego što sam učinio kefaret.” Rekao mu je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Allah ti se smilovao, a šta te je na to navelo! Nemoj joj se više približavati sve dok ne uradiš ono što ti je Allah naredio.” (Tirmizi i ocjenjuje ga kao sahih)

Zabranjeno je praviti razliku među svojim ženama

Zabranjeno je čovjeku da, ako je u braku sa više od jedne žene, da bude skloniji jednoj nego drugoj, da jednu pazi i poštuje, a drugu da zapostavlja.

Kur'anski ajet kaže: “…Ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom…” (Tirmizi i ocjenjuje ga kaku sahih)

Pravda se ovdje ogleda u jednakom trošenju na žene i jednakim postupcima prema njima.
Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: “Ko ima dvije žene pa prema jednoj od njih bude više naklonjen, na Sudnji dan će doći vukući jednu stranu, ili naget na jednu stranu.” (Tirmizi i ocjenjuje ga kao sahih)

Ovdje se ne odnosi na srčano izjednačavanje, jer srcem svojim čovjek ne može vladati i ne može sve jednako voljeti, ali to ne smije njima otvoreno pokazivati, da bi jedna primijetila prisnost prema drugoj.
Uzvišeni Allah,
subhanehu we te’ala. kaže: “Nećete bite u potpunosto pravedeni prema svojim ženama makar to nastojali…” (Sura En-Nisa, ajet 129)

Ajet se odnosi na ljubav, a time čovjek ne može u potpunosti vladati.

Zabranjeno je ženiti ženu da bi je dozvolio prvom mužu

Zabranjeno je čovjeku da se ženi ženom, da bi je dozvolio njenome prvom mužu, tj. ženom koja je već tri puta puštena, pa je ne smije njen prvi muž oženiti dok se ona ne uda za nekoga drugoga, pa ako je ovaj pusti ona se može vratiti prvome mužu. U ovom slučaju brak mora biti potpun i ispravan šerijatski, pa ako je on razvede onda se može udati za prvog muža. (Tirmizi, ocjenjuje ga kao sahih)

Od Ibn Mes'uda, r.a, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, je prokleo i onoga ko oženi ženu da bi se mogla ponovo vratiti svome mužu i onoga za koga se to radi.”

Zabranjeno je da žena izađe iz kuće našminkana

Zabranjeno je ženama da se šminkaju i da se mirišu prilikom izlaska iz svojih kuća, tj. da budu istaknute u društvu, tako da privlače njihovu pažnju i budu zavodljive, na bilo koji način.

Kaže Allah: “Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim…” (Sura En-Nur, ajet 31)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “…Žena koja se namiriše i lijepo nakiti u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, griješna je zbog takvog postupka, kojim može izazvati pobudu i odvesti u blud.” (Ahmed, Tirimizi)

Zabranjeno je pripisivati svoju djecu nekom drugom

Zabranjeno je ženama da pripisuju svoju djecu nekome drugom osim svojim muževima, kao što je zabranjeno da svojim muževima poturaju tuđu djecu, kao njihovu.

Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: “Nijedna se žena koja drugome podvali tuđe dijete, nema čemu dobru kod Allah nadati. Takvu on nikada neće uvesti u Džennet.” (Ebu Davud, Nesai i Ibn Madže)

Zabranjeno je činiti štetu mužu svojim djetetom

Zabranjeno je ženi da čini štetu mužu svojim djetetom i da muž čini štetu ženi svojim djetetom. Tako što će žena odvojiti dijete nakon rastave braka od sebe kako bi nanijela štetu njegovom ocu, koji će ga odgajati. Žena nema pravo odvajati dijete od sebe dok mu daje mlijeko bez kojeg najčešće ne može živjeti.

Žena ne smije nanositi štetu djetetu da bi se na kraju šteta nanijela njenom mužu koji ju je pustio. Nakon što nahrani djete, ona ga može od sebe odstraniti, ukoliko ne želi s tim, da ne učini štetu njegovom ocu. Otac također nema pravo oduzeti dijete od njegove majke, kako bi joj nanio štetu. Tj. ni on neka ne uzima dijete od nje kako bi joj štetu nanio. To navodi dio tabiina i drugi učenjaci.

Uzvišeni Allah: “Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine ako žele da dojenje bude potpuno! Otac djeteta dužan je hraniti ih i odijevati na uzoran način. Niko se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih: majka ne smije nanijeti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta!”

Zabrana o putovanju bez mahrema

Zabranjeno je da žena sama putuje bez svoga mahrema. (Preneseni su hadisi koji spominju dan i noć u svakom slučaju. Učenjaci su rekli da sve što se naziva putovanjem ulazi u ovu zabranu, op. rec.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Ne putuje žena preko tri dana osim sa mahremom.” (Buhari)

Također kaže: “Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da putuje dužinu tri noći, osim sa svojim mahremom.” (Muslim)

Zabranjeno je rukovati se sa ženama koje nisu rodbina

Zabranjeno je da se muškarci rukuju sa ženama.
Kaže Aiš
a, r.a: “Tako mi Allaha, nije dotakla ruka Resululahova, sallallahu alejhi we sellem, prilikom uzimanja prisege, niti jednu ženu. Njegova prisega je bila riječima tako što je rekao ja uzimam prisegu od vas na to i to.” (Buhari)

Zabranjeno je osamljivanje sa ženom koja nije mahrem

Zabranjeno je čovjeku da se osamljuje sa ženom koja mu nije mahrem i obratno. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom, osim ako mu nije zabranjena rodbina.” (Mutefekun aljehi)

Zabranjeno je dozvoljavati nemoral svojoj porodici

Zabranjeno je po Islamu najstrožije, čak je i Džehennemom zaprijećeno (dejjusu) osobama koji namaju osjećaja prema onima koje mu je Allah, subhanehu we te’ala, u povjerenje dao, tj. da čovjek bio brat, otac ili neko od mahrema gleda nemoral svoje porodice, žene, majke, sestre ili kćeri i da mu je to svejedno i da ne obraća pažnju na to. Rekao je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem: ”Trojici je Allah zabranio Džennet: notornom alkoholičaru, onome koji je neposlušan prema svojim roditeljima i osobi koja svojoj ženi odobrava razvrat.” (Ahmed)

Zabranjeno je gledati u ono što je zabranjeno

Zabranjeno je ženi i čovjeku da gleda što je Allah, subhanehu we te’ala zabranio. Kao što je zabranjeno da se prvi pogled vraća i da na taj način nastavi gledati u ono što je haram. Kaže Allah, subhanehu we te’ala: “Reci vjernicama neka obore poglede svoje…” (Sura En-Nur, ajet 31)

Zabrana o kidanju rodbinskih veze

Zabranjeno je muslimanima da kidaju rodbinske veze. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu aljehi we selm: “Neće ući u Džennet onaj ko bude kidao rodbinske veze.” (Buhari)

Zabranjeno je provirivati u kuću svoga brata

Zabranjeno je provirivati, kroz ključaonicu ili na drugi način, u tuđe kuće kad se traži dozvola za ulazak u kuću. Sehl b. Sa'd es-Sa'idi, r.a. prenosi da je neki čovjek provirio kroz rupu na Poslanikovim, sallallahu alejhi we sellem, vratima. U rukama Poslanika, sallallahu aljehi we sellem je bio željezni češalj kojim se češljao. Nakon što ga je Poslanik, sallallahu aljehi we sellem, primijetio rekao je: “Da znam da me proviruješ, zabio bih ti ga u oko. Potom je rekao: Traženje dozvole je naređeno radi pogleda.” (Muslim)
Također je rekao: “Ako bi neko provirio u tvoju kuću bez tvoje dozvole, pa se ti na njega bacio kamenčićem i izbio mu oko, ne bi za to bio odgovoran.” (Muslim)

Iz knjige Allahove zabrane
Autor: Muamer Duvnjak 

Priprema i obrada: Put vjernika