Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

 • This topic has 35 odgovora, 11 glasova, and was last updated prije 12 years, 3 months by Anonimno. This post has been viewed 7918 times
Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 36)
 • Autor
  Postovi
 • #6895
  Anonimno
  Neaktivan

  S obzirom da je bilo dosta komentara u vezi ovog teksta na naslovnoj, otvaram diskusiju ovdje kako bi oni koji imaju dodatnih pitanja i nedoumica izrazili svoj stav.

  Pitanje: Es-selamu alejkum, zanima me da li je dozvoljeno raditi kao policajac? Allah vas nagradio!

  Odgovor:

  We alejkum selam we rahmetullahi we berekatuhu,

  Prije nego li odgovorimo na pomenuto pitanje neophodno je da ukažemo na nekoliko veoma bitnih stvari koje će nam uz Allahovu pomoć i dozvolu pomoći da shvatimo odgovor na ovo pitanje.

  Jedna od najbitnijih stvari kojom je Uzvišeni Allah obavezao svoje robove jeste nijekanje taguta (kufr u taguta). Kaže Uzvišeni:

  ) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتـنبوا الطاغوت(

  “Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte a taguta se klonite.”

  I kaže:

  فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
  “Ko zanijeka (učini kufr u) taguta, a bude mu’min (vjernik) u Allaha – uhvatio se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti.” (Bekare, 256)

  Šejh Muhammed ibn Abdil Vehhab kaže: „Znaj da insan neće postati vjenikom osim kufrom u taguta a dokaz tome su riječi Uzvišenog…“ potom je šejh spomenuo prethodni ajet. (Medžmuatu et-tevhid, 1/14)

  Šejh Sulejman ibn Sehman kaže: „Uzvišeni je pojasnio da se za najčvrću vezu drži onaj ko je učinio kufr u taguta. Uzvišeni je prvo spomenuo kufr u taguta prije vjerovanja u Allaha zbog toga što neko može tvrditi da vjeruje u Allaha a ne kloni se taguta. Njegova tvrdnja je tada lažna. Uzvišeni kaže :

  “Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte, a taguta se klonite.”

  Uzvišeni nas obavještava da su svi poslanici poslati sa naredbom da se ljudi klone taguta . Ko se ne kloni taguta taj je oprečan svim vjerovjesnicima. Kaže Uzvišeni:

  ) والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى (

  “One koji se klone da taguta obožavaju i Allahu se povrate – njih čekaju radosne vijesti.”

  U ovim ajetima je nekoliko dokaza koji na više različitih načina ukazuju na obavezu klonjenja taguta. A pod klonjenjem od taguta se misli na neprijateljstvo prema njemu i mržnju srcem, kuđenje jezikom, njegovo odstranjivanje rukom kada je čovjek to u stanju , i njegovo napuštanje. Ko tvrdi da se kloni taguta a ovo ne čini taj nije iskren.” (Ed-Durerus-senijje, 10/502)

  Šejh Abdur-Rahman ibn Hasen kaže: „Tevhid predstavlja kufr u svakog taguta kojeg obožavaoci obožavaju mimo Allaha… Jer kufr u taguta je rukn (stub) tevhida, pa ukoliko nema ovog rukna čovjek neće biti muvehhid. A tevhid je osnova imana na osnovu čije prisutnosti djela bivaju ispravna, a na osnovu njegove neprisutnosti neispravna.” (Fethul Medžid)

  Govor uleme o ovoj temi je dug a nama je samo cilj ukazati da je Uzvišeni Allah čovjeka obavezao da učiniti kufr u taguta i da ga se kloni.

  Druga stvar na koju je isto tako veoma važno ukazati jeste činjenica da svako zakodavstvo mimo Šerijata kao i svaki zakon koji je oprečan Allahovom šerijatu predstavlja taguta kojeg čovijek treba zanijekati i kloniti ga se.

  Ibnul Kajjim, rahimehullahu teala, kaže: „Ko se parniči ili sudi nečim drugim mimo onoga što je došlo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, takav sudi tagutom i parniči se pred njim, a Uzvišeni nam je naredio da se klonimo taguta pa kaže:

  “One koji se klone da taguta obožavaju i Allahu se povrate – njih čekaju radosne vijesti.”

  Suđenje šerijatom (zakonodavstvom) taguta je vid ibadeta za kojeg nam Uzvišeni naređuje da ga ostavimo i da ga se klonimo.“ (I'lamu el muvekki'in, 1/49)

  Šejh Abdullah ibn Abdir-Rahman Ebu Betin, rahimehullahu teala, kaže: „Ime taguta obuhvata sve što se obožava mimo Allaha, svakog kolovođu u zabludi koji poziva svojoj zabludi i predstavlja je lijepom. Pojam taguta takođe obuhvata sve ono što ljudi postave među sobom od džahilijjetskih sudova koji su oprečni sudu Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Medžmuatu et-tevhid, 500)

  Šejh Abdur-Rahman es-Sadi, rahimehullahu teala, kaže: „Svaki sud mimo šerijata je tagut.“ (Tejsirul Kerimi el-Mennan, 1/363)

  U fetvi Stalne komisije za fetve na čelu sa šejhom Bin Bazom, rahimehullahu teala, stoji: „ Pod tagutom u riječima Uzvišenog „Žele da im se pred tagutom sudi“, se cilja na sve što odstupa od Allahove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i parniči pred laičkim sistemima i zakonima ili nasljednom tradicijom i adetima ili glavešinama plemena da bi presudili među njima. Otuda postaje jasno da sistemi koji su postavljeni da se sudi njima a koji su oprečni Allahovom zakonodavstvu, potpadaju pod pojam taguta.“ (Fetve Stalne komisije za fetve, 1/542)

  Šejh Usejmin, rahimehullahu teala, kaže: „Tagut je sve što se suprostavlja sudu Allaha i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer ono što se suprostavlja sudu Allaha i Njegova Poslanika je prevazilaženje granice (tugjan) i nasrtanje na sud Onoga kome pripada sud i kome se sve vraća a to je Uzvišeni Allah.“ (Medžmuatu fetava ve resail, 1/39)

  Na osnovu ovih citata uleme, kao i puno drugih koje ne možemo spomenuti kako se odgovor ne bi oduljio, postaje jasno da je zakon koji je oprečan Šerijatu tagut kojeg je čovjek dužan zanegirati i odreći ga se i umjesto njega uspostaviti Šerijat, a ne štititi ga, čuvati i raditi po onome što on nalažea, a što se suprostavlja Šerijatu (što je prevashodni posao policije).

  Nakon ova dva bitna uvoda ostaje nam da pojasnimo prirodu posla jednog policajca u okrilju sekularističkog, demokratskog ili nekog drugog nevjerničkog sistema i režima. Ko pogleda suštinu onoga čime se bavi polacija može lahko zaključiti sljedeće stvari:

  – Oni su budno oko koje nadzire laički, kafirski zakon. Oni ga štite, učvršćuju i sprovode svom snagom.

  – Oni su stubovi koji učvršćuju prijesto taguta koji se njima štiti od pridržavanja Šerijata i njegova sprovođenja.

  – Oni su njegova snaga i pomagači koji ga pomažu u sprovođenju kafirskih zakona i ohalaljivanja (dozvoljavanja) harama poput riddeta (otpadništva), alkohola, kamate i tako dalje.

  – Oni su ti koji napadaju svakog Allahovog roba koji negira taguta i njihov širk, koji nastoji da potpomogne vjeru koju su ovi odstranili i da uspostavi Allahov šerijat.

  – Oni su ti koji će svakog Allahovog roba koji poziva u Allahovu vjeru i pomoć potlačenim muslimanima svrstati u teroriste i strpati u zatvor.

  – Oni su ti koji će svaku muslimansku zajednicu, pa maker ona bila mala, koja želi živjeti po Allahovoj vjeri i sunnetu Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, napasti svim snagama, i privesti ih kako bi im se sudilo zbog “izlaženja iz okrilja njihova zakona (tj. taguta)” ili “njegova kršenja”.

  Dakle, suština njihova posla jeste sprovođenje i čuvanje laičkog zakona koji je tagut kako smo to vidjeli iz prethodnih citata uleme. Pa kako osoba koja za sebe tvrdi da je musliman može raditi posao koji se kosi sa prvim ruknom šehadeta, negacijom taguta, pod kojim potpada i laički zakon, koji se obožava mimo Allaha?!

  Allah mu naređuje da se taguta kloni a on ga sprovodi, štiti i čuva! Joše jednom ponavljam riječi šejha Sulejmana koji kaže: “U ovim ajetima je nekoliko dokaza koji na raznovrstan način ukazuju na obavezu klonjenja taguta. A pod klonjenjem od taguta se misli na neprijateljstvo prema njemu i mržnju srcem , kuđenje jezikom, njegovo odstranjivanje rukom kada je čovjek to u stanju , i njegovo napuštanje. Ko tvrdi da se kloni taguta a ovo ne čini taj nije iskren.” (Ed-Durerus-senijje, 10/502)

  Kako da policjac zanijeka taguta kada ga on sprovodi, štiti i čuva?!

  Na osnovu pomenutog kažemo da je posao policajca u okrilju ovih laičkih sistema stvar koja se kosi sa islamom, ruši šehadet i predstavlja djelo kufra koje onoga ko za sebe tvrdi da je musliman izvodi iz Allahove vjere.

  Svaki musliman mora znati da je najveća korist očuvanje njegova dina i tevhida te klonjenje širka i taguta a da je najveća šteta činjenje širka i obožavanje taguta. Stoga se rad u policiji ne može opravdati činjenicom da musliman koji uđe u policiju može doprinijeti neki hajr jer se hajru kojeg će on doprinijeti ne može dati prednost nad najvećim hajrom i naredbom a to je da se taguta klonimo i da ga ne sprovodimo ili štitimo. S druge strane, sprovođenje taguta i rad po onome što on nalaže jeste šteta koju ne može „zakripiti“ i nadmašiti pojedina dobra djela koja eventualno policajac može učiniti. Kada bi čovjeku bilo rečeno: Uradi djelo kufra i povjerovaće čitav svijet, opet mu ne bi bilo dozvoljeno da uradi djelo kufra pored tako velike koristi jer će čitav svijet povjerovati.

  Ono što je posebno čudno od strane pojedinih daija (islamskih misionara) jeste to što oni kada govore o poslu policajca više pažnje pridaju brijanju brade kao uvjet za rad u policiji a ne obaziru se na ono što je krupnije i veće od toga, a to je čuvanje i sprovođenje laičkog sistema. Subhanallah, pa zar je brijanje brade veći grijeh od čuvanja i sprovođenja taguta?! Napiše se i po nekoliko redova kao odgovor na ovo jako opasno pitanje, a gotovo da se i ne navede ajet ili hadis već se samo govori o nekoj zamišljenoj maslehi (koristi) koja se ne može porediti sa štetom koja rezultira bavljenjem ovim poslom.

  Ako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da čovjek bude policajac u okrilju islamske države čiji je vladar musliman ali nasilnik, šta bi tek Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o policajcu u okrilju nevjerničke države čiji je posao uspostavljanje taguta i njegovo čuvanje?!

  Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doći će vam namjesnici koji će sebi približavati loše ljude i odgađati namaz od njegova vremena. Ko od vas zatekne to vrijeme neka im ne bude arrif, policajac, džabija (onaj koji sakuplja imetak od ljudi) ili blagajnik.” (Bilježi ga Ibn Hibban u svom Sahihu, a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svojoj knjizi Silsiletu es-sahiha)

  Pogledaj kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje da čovjek radi kao policajac u okrilju islamske ali zulumćarske države (vlasti), pa šta tek ostaje onome ko kao policajacac želi da radi u okrilju nevjerničke države?!

  Na kraju ostaje da još jednom upozorimo i posavjetujemo svakog policajca da se udalji od ovoga posla, da bude svjestan da je opskrba u Allahovim rukama i da njegov rizk niko ne može spriječiti niti uskratiti. Znaj, da je po nas muslimane tvoj boravak u policiji bolji za nas gledano s dunjalučke strane, ali mi ne želimo da ti budeš poput svijeće koja će drugima osvijetliti put a sama sagorjeti, da mi od tebe vidimo kakvog hajra a da sebe izlažeš džehennemskoj vatri i Allahovoj srdžbi.

  Na pitanje odgovorio: Šerijatski odbor portala Put vjernika

  #6899
  Anonimno
  Neaktivan

  Es selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

  Brate RPG je otvorio interesantnu temu i na pitanje da li je dozvoljeno raditi kao policajac.Potom je spomenut odgovor Šerijatskog odbora portala Put vjernika gdje se kaže da to nije dozvoljeno.

  Uz dužno poštovanje želio bi da iznese i drugačiji stav tj. da je dozvoljeno raditi kao policijac u nemuslimanskoj zemlji ali pod određenim uslovima.

  Evo tekst koji obrađuje to pitanje (rad kao policajac) i sličane situacije koje potpadaju pod rad u državnim službama i institucijama nemuslimanske države:

  RAD MUSLIMANA U DRŽAVNIM SLUŽBAMA I INSTITUCIJAMA KJAFIRSKE ZEMLJE

  Šerijatski status ovakvog rada ovisi od stanja i okolnosti zbog kojih musliman radi u tim institucijama. Takav posao ne izlazi od jedog od tri sljedeća stanja:
  1 – da je prinuđen da tu radi ili ima jaku potrebu za tim poslom

  2 – da radi taj posao zbog koristi Islama i muslimana kako bi otklanjao zulum od muslimana ili tome slično

  3 – da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane

  Prvo stanje: da je prinuđen da tu radi ili ima jaku potrebu za tim poslom.

  Pod prinudom se podrazumijeva da musliman ne može naći neki drugi izvor opskrbe osim da radi u državnim institucijama kjafirske zemlje, tako da ako tu ne bi radio ne bi imao od čega da živi. A pod jakom potrebom se misli na ono što je blaže od prinude, to jest da ako tu ne bi radio preživio bi ali sa velikom teškoćom i nevoljom.. Što se tiče rada u državnim institucijama kjafirske države u stanju prinude, on je dozvoljen jer je opće šerijatsko pravilo da se u prinudi dozvoljava ono što je zabranjeno. S tim da je taj rad uslovljen sa dva šarta koje prenosi Ibn Hadžer od El-Muhelleba ibn ebi Sufreta: da je taj posao šerijatski dozvoljen i da tim poslom ne pomaže kjafire u nanošenju štete muslimanima. A da je rad u stanju jake potrebe dozvoljen dokaz je fikhsko pravilo: potreba se spušta na stepen prinude . Takođe, na to ukazuju riječi Uzvišenog u prijevodu značenja: “I u vjeri vam nije ništa teško propisao” (El-Hadždž 78).
  Uvjetuje se za dozvolu rada u stanju velike potrebe isto što i u okolnostima prinude, s tim da se dodaje još jedan šart: da ne prijateljuje sa kjafirima u bilo kom obliku prijateljstva izuzev onog što zahtijeva sam posao od miješanja i lijepog ophođenja sa njima.

  Drugo stanje: rad zbog koristi Islama i muslimana.

  Oko ove vrste rada muslimana u državnim institucijama kjafirske zemlje učenjaci
  imaju podijeljeno mišljenje.

  Prvi stav: dozvola rada u takvim institucijama pod vlašću kjafira ako je musliman u mogućnosti da izvršava ono što Šerijat nalaže i da uspostavlja pravdu. Ovaj stav su podržali Kurtubi, Ševkani i mnogi drugi mufessiri. Dokazuju svoj stav traženjem Jusufa, alejisselam, od strane faraona Misra (Egipta) da ga postavi namjesnikom za poljoprivredna i ekonomska pitanja, pa ga je ovaj i postavio. “”Postavi me: – reče – “da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan.”” (Jusuf 55) Učenjaci koji su na stavu zabrane odgovaraju na ovaj dokaz sa stvarima koje su upitne, poput toga da je ovo bilo dozvoljeno samo Jusufu, alejhisselam, ili da je faraon bio musliman, ili da je stvarni vladar bio Jusuf, alejhisselam, a ne faraon. Drugi dokaz sa kojim dokazuju dozvolu je opća obaveza muslimana da rade na pribavljanju svega što koristi muslimanima i otklanjaju ono što im šteti. Na ovom mjestu navode riječi El-‘Izz ibn Abdusselama koji kaže da ako bi neku veliku muslimansku pokrajinu zauzeli kjafiri i onda tražili da postave muslimanskog kadiju da rješava sporove među muslimanima, muslimani bi se trebali tome odazvati radi opće koristi muslimana u tome.

  Drugi stav: opća zabrana rada u instituciji kjafirske države. Oni koji spominju ovo mišljenje nisu spomenuli ko je zauzeo ovaj stav od prvih učenjaka, dok je mnogo savremenih alima i istraživača na tom stanovištu. Od njih su Ebul-E'ala el-Mevdudi, Abdulkerim Zejdan, Muhammed Medkur i Vehbetu ez-Zuhajli.

  Svoj stav argumentiraju riječima Uzvišenog u prijevodu značenja: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (Hud 113). Kažu da onaj koji radi pod vlašću zalima podržava njegovu stranu a to je Allah zabranio, a kjafir je od zalima. Moglo bi se prigovoriti ovom argumentiranju da je značenje riječi “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju”, ne budite s tim zadovoljni, ne uljepšavajte to na čemu su i ne učestvujte sa njima u njihovom zulumu. A raditi kod zalima (kjafira) radeći na otklanjanju štete od muslimana i pribavljanja koristi, to ne ulazi u značenje ajeta[8]. Takođe, od njihovih dokaza sa kojima podupiru svoj stav je sljedeće: da rad pod vlašću kjafira sadrži zabranjenu privrženost, prijateljovanje, potpomaganje i hvaljenje istih u onome što rade

  Moglo bi se odgovoriti na ovaj argument sa više strana:
  1- da radnik pod vlašću kjafira nema namjeru pomagati ga u zulumu, nego ostvariti opću korist za muslimane

  2- da nema nužno uzajamne sprege između privrženosti kjafirima i rada pod vlašću vladara kjafira, jer je moguće pomoći istinu, pravdu i uzdignuti Allahovu riječ a da pri tome ne bude privrženosti i prijateljovanja prema kjafirima

  3- rad pod vlašću vladara kjafira ne sadrži u sebi njegovu pohvalu, nego preuzimanje onog što je prepustio taj kjafir i njegovog obavljanja na propisan način

  Radžih (odabrano) mišljenje je, na osnovu snage dokaza, da je rad u službama i institucijama kjafirske države pod vlašću vladara kjafira dozvoljen ako se time ostvaruje korist Islamu i muslimanima.

  Ova dozvolu učenjaci uslovljavaju ispunjenjem sljedećih šartova:
  – da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
  – da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
  – da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
  – da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

  Treće stanje: da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane. U ovom slučaju nije dozovljeno muslimanu raditi u institucijama i službama kjafirske države. Jer taj posao u ovim okolnostima predstavlja naklonost prema kjafirima, prijateljovanje sa njima, poniznost, pokornost i stajanje na njihovoj strani, a Uzvišeni to zabranjuje: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (prijevod značenja sure Hud 113), i ne dozvoljava muslimanu da bude pod vlašću kjafira: “A Allah neće dati priliku nevjernicima nad vjernicima” (En-Nisa’ 141).
  odgovorio: mr.Zijad Ljakić

  Ve billahi tevfik.

  Komentar: Brate RPG fetva koju si postavio govori o tome da je obaveza da čovjek zanegira taguta i kloni ga se kao i to da ne pomaže ga što je svakako istina. Istina je da je svaki vid zakonodavstva mimo Šerijata batil i nevažeći i da nije dozvoljeno suditi bilo kojim zakonom osim onim što je Allah azze ve džell objavio u Časnom Kur'anu i sunnetu Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.
  Ako neko smatra da je dozvoljeno suditi nekim drugim zakonom mimo Šerijata ili da Šerijat nije za ovo savremeno doba ili da je drugi zakon ravan Šerijatu takav čovjek izlazi iz vjere i postaje odmetnik – murted….

  Međutim naša realnost ovdje u BiH je takva da mi ovdje nemamo Šerijata već decenijama nego smo prolazili kroz raznovrsne nevjerničke sisteme poput “katoličke” monarhije ( period Austrugarske monarhije ) pa Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca, pa smo jedno vrijempod upravom fašističke Nezavisne Države Hrvatske pa smo 50. godina živjeli pod totalitarnim komunističkim režimom Joze Broze koji je perfidnim metodama ljude odvraćao od vjerovanja u Allaha azze ve džell pa sad eto živimo pod šapom prokletog demokratskog sistema.

  Recimo da se ja složim sa stavom da nije muslimanu dozvoljeno raditi kao policajac u policijskim strukturama BiH a imamo veliku potrebu sa tim pa onda da se muslimani povuku iz vojske BiH i da se svi naši “predstavnici u zajedničkim institucijama” povuku slijedeći stav da to nije dozvoljeno… šta nam se nudi kao alternativa???

  Ako bi to uradili a kamo sreće da je to moguće…šta mislite šta bi uradili naši neprijatelji Srbi i Hrvati kao i oni pokvareni ateisti i komunisti koji mrze islam i muslimane više nego li Srbi i Hrvati koji bi tada jedini ostali na vlasti???Nek’ svako pokuša zamisliti taj scenarij sebi u glavi!!!

  Moje mišljenje je da bi to bilo kolektivno samoubistvo i nestanak muslimana i Islama sa prostora Bosne i Hercegovine…..(ovdje nije riječ o Sandžaku, Austriji, Njemačkoj, Crnoj Gori ili nekoj drugoj zemlji)
  Znači ja smatram da je u ovakvim uslovima u kojima se nalaze muslimani u Bosni i Hercegovina, okruženi kafirima sa svih strana te sa velikom kafirskom populacijom u samoj državi, muslimanu dozvoljeno da radi u policijskim agencijama pod uslovom da ne čini ništa od djela koja su islamom zabranjena i da smatra da je jedini ispravan sistem, sistem Uzvišenog Allaha azze ve džell. Ista stvar je sa zajedničkim institucijama jer je to egzistencijalna nužda..muslimani na ovim prostorima ako ne budu imali svoje ljude u institucijama države jednostavno će nestati…naravno i ovo pod uslovima o kojima je ulema govorila.

  Svi oni koji se ne slažu sa mojim stavom neka odgovore na gore spomenuto pitanje koje ću opet ponoviti:
  Ako se muslimani u BiH povuku iz svih državnih institucija šta ćemo i kako dalje i šta nude kao alternativa (ne teoretisanje nego kao praktični primjer šta uraditi) ?

  P.S. : uvrede i optužbe od strane braće koje misle drugačije ne smatram odgovorom na moje pitanje. 🙂

  Da vas Allah nagradi..

  #6900
  Anonimno
  Neaktivan

  Na osnovu člana 58. stava 3. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BH”, broj 27/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi
  U R E D B U

  O TEKSTU I NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE
  POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FEDERACIJE
  BOSNE I HERCEGOVINE

  Član 2.

  Tekst zakletve glasi:
  Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnost i obaveze policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i sigurnost svih građana i da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život”.

  @Jaseer 2012 Sta cemo sad?
  A znamo da je BiH sekularna ne islamska drzava puna zakona koji su oprecni Allahovom zakonu.

  #6901
  Anonimno
  Neaktivan

  Istina akhi ovo pitanje je stvarno “škakljivo”!!!
  Tačno je da je BiH sekularna država koja ne sudi po Allahovom zakonu nego po izmišljenim ljudskim zakonima koji su batil tj.mi živimo u jednoj nevjerničkoj državi…to niko ne negira osim onaj koji i pored dva oka ne vidi i pored dva uha ne čuje i čije srce je nemarno prema ajetima Kur'ana Časnog i hadisima Poslanika alejhi salatu ve selam.
  Ja sam prvi za to da se izbaci demokratija a uvede Šerijat u našoj zemlji i formiraju šerijatski sudovi koji će ljudima suditi po onome što je Uzvišeni Allah objavio…da se zabrani alkohol i duhan, ukinu kladionice i javne kuće, zatvore svi objekti gdje se toči alkohol i pušta muzika, da se donese zakon koji obavezuje svim muslimankama da nose hidžabe i da se formira moralna policija koja će pratiti primjenu Allahovih propisa na javnim mjestima, da se krene sa provođenjem šerijatskih kazni za sve one koji prekrše Allahov šerijat itd.

  Habibi šta ti misliš ako bi se muslimani povukli iz svih državnih ustanova šta je alternativa? Jedno praktično pitanje koje zahtjeva praktičan odgovor….imaš li neko konkretnu ideju za rješenje ove naše delikatne situacije…

  #6902
  Anonimno
  Neaktivan

  @Jaseer 2012 na koji nacin ti shvatas da kazem bas toliku prinudu ili jaku potrebu kod jednog muslimana za tim poslom i
  mozes li mi ti dati 10 primjera u radu za nevjernicku policiju gdje bi islam imao koristi i gdje i na koji nacin bi se to odklanjao zulum od muslimana???

  Ps. Ministar MUP-a. FBI agent i ne musliman. Ministar “pravde” ustasa.

  Moj Jaseer 2012….

  Da nas ne 95, nego 100% zeli muslimansku drzavu i da nas je 100% u njoj svijet nam je opet ne bi dozvolio bez krvi.

  Kao odgovor, za pocetak ne pomisljati pridruzivanju npr. radu u policiji. I ne priblizavati se kompromisima koji te mogu izvesti iz vjere.
  Poslanik salalahu alaeyhi we selim isto tako nije pristao na kompromis od strane kurejshija.
  Allah te pomogao.

  #6903
  Anonimno
  Neaktivan

  صلاح الدين je napisao:

  Da nas ne 95, nego 100% zeli muslimansku drzavu i da nas je 100% u njoj svijet nam je opet ne bi dozvolio bez krvi.

  Nažalost akhi ovdje si u pravu ja lično u svojoj porodici i svom okruženju zbog ovakvih stavova po pitanju Šerijata i ljudskih zakona imam reputaciju “čudaka”.

  #6907
  Anonimno
  Neaktivan

  Jaseer 2012 post=1090 wrote: صلاح الدين je napisao:
  ja lično u svojoj porodici i svom okruženju zbog ovakvih stavova po pitanju Šerijata i ljudskih zakona imam reputaciju “čudaka”.

  znači još nisi dostigao titulu ludaka od bližnje porodice :))

  #6908
  Anonimno
  Neaktivan

  Mus_ab je napisao:

  znači još nisi dostigao titulu ludaka od bližnje porodice :))

  Uh akhi da znaju šta mislim o šejhu Usami rahimehullah i da mi je najljepša vijesti koju sam čuo do sada bila da je napadnut centar kufra i fesada na Zemlji vjerovatno bi dobio počasnu titulu luđaka :-))

  #6909
  Anonimno
  Gost

  Jasir 2012

  Recimo da se ja složim sa stavom da nije muslimanu dozvoljeno raditi kao policajac u policijskim strukturama BiH a imamo veliku potrebu sa tim pa onda da se muslimani povuku iz vojske BiH i da se svi naši “predstavnici u zajedničkim institucijama” povuku slijedeći stav da to nije dozvoljeno… šta nam se nudi kao alternativa???

  Alternativa ti je da postupas kako je postupao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, i da se uzdas u Allaha Velicanstvenoga.

  A rad u kjafirskim institucijama, ne donose nikakovo dobro, vec veliki nered, kao sto mozemo da primjetimo.

  #6910
  Anonimno
  Gost

  Jaseer 2012
  Ako bi to uradili a kamo sreće da je to moguće…šta mislite šta bi uradili naši neprijatelji Srbi i Hrvati kao i oni pokvareni ateisti i komunisti koji mrze islam i muslimane više nego li Srbi i Hrvati koji bi tada jedini ostali na vlasti???Nek’ svako pokuša zamisliti taj scenarij sebi u glavi!!!

  Nema potrebe da razmisljamo kako ce biti, kada nece biti onako kao mi mislimo, vec ce biti onako kako je Allah odredio. A vjernici trebaju da se pouzdaju u Allaha, subhanehu we te'ala, i da rade onako kako je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, cinio.

  A fetva na koju je odgovorio Šerijatski odbor portala Put vjernika je sasvim kristalno jasna.

  Zanima me sta se promjenilo u Bosni i Hercegovini otkada postoje muslimani koji rade u kjafirskim institucijama?

  #6911
  Anonimno
  Neaktivan

  http://www.n-um.com/?q=node/4386 …stvarno nekad covjek bude zbunjen…kad vidi ovoliko razlicitih stavova medju nama muslimanima po pitanju raznih oblasti..zamolio bih vas da pogledate ovaj link koji je gore naveden i da ostavite svoj komentar..tema me zanima i volio bi u konacnici aBd da imam cvrsto izgradjeno misljenje bar o ovoj temi…

  #6912
  Anonimno
  Neaktivan

  @bosnian
  Kao sto si vjerovatno vec mogao vidjeti u postavljenom link ‘fetvi’ , zakljucuje se da je ef. Sead mnogo toga napisao a ustvari nigdje nije dao odgovor.Idztihad je jedno a odgovor nesto sasvm drugo.Ako uzmes sam zavrsetak ‘odgovora’ gdje sead ef. kaze:
  “Dakle, sve dok si na putu pomaganja istine i pravde – onoliko koliko si u stanju i koliko možeš, i sve dok se čuvaš od laži i nepravde, na hajirli si putu, i opskrba koju na taj način zarađujeđ ti je halal, a Allah dž.š., najbolje zna.”
  Realno, za ovo ne mozes reci da je posao policajca (jer se radi o istini i pravdi kavu su oni zamislili,tj pravda i istina koja najvise ide njima u prilog), kao sto i odgovor bez dokaza ne mozes da prihvatis kao odgovor.

  #6915
  Anonimno
  Neaktivan

  Isto kao što nam je svima jasno da kad bi svaki insan koji se naziva muslimanom krenuo na Kuds sa čašom vode mogli bi potopiti sve židove, tako nam mora biti jasno da i kad bi svi zanijekali taguta uspostavili bi šerijat i hilafet veoma brzo.

  No međutim muslimani konstantno hoće da budu “mudri” van mudrosti čvrstog držanja za Kur'an i Sunnet Poslanika SAWS.

  Zar mislite da je različita kazna Musaovog AS naroda za obožavanje telete (Sad se poubijajte!) od kazne Bošnjaka za obožavanja Tita ili Sirijaca za obožavanje Assada?

  Tako mi Allaha, uhvatimo se se Kur'ana i sunneta, zaniječimo taguta u svakoj i najmanjoj formi, nemojmo mudrovati i tražiti manje od dva zla kada dobro stoji pred nama, nemojmo tražiti dunjalučke koristi i lažne olakšice – i pobjeda od Allaha će stići inšaAllah!

  #6916
  Anonimno
  Neaktivan

  Ghuraba wrote:

  Zanima me sta se promjenilo u Bosni i Hercegovini otkada postoje muslimani koji rade u kjafirskim institucijama?

  Kjafirske institucije su “izdawetile” muslimane, novotari i demokrate su “izdawetili” daije.. A sve zbog neke mudrosti koju traže van mudrosti Kur'ana i Sunneta!

  #6918
  Anonimno
  Neaktivan

  bismillah, i esselamu alejkum

  dali je spored vas apsolutno zabranjeno biti policajac ili ima uslova, sta ako spionira za muslimane?

  i zar bi mogli tvrditi za čovjeka koji je odbacio Šerijat, zamijenivši ga jevrejskim ili kršćanskim zakonom, da je musliman. Štaviše, to je višestruko nevjerstvo, jer je okretanje od Šerijata samo po sebi nevjerstvo.

  -mi na sceni imamo potpuno suprotnu praksu. nama je hilafet i šeria't silom i puškom dokinut u konačnici sa prvim svjetskim ratom. nakon prvog svjetskog rata nisi imao ni jednu islamsku zemlju koja je bila vojno neovisna. sve su bile kolonizovane. te generacije su činile kako su činile. mi smo u nasljedstvo dobili neislamske sisteme vlasti.

  sad se postavlja pitanje – kako mjenjati postojeće stanje a da zlo ne bude još veće i gore? da li su ljudi koji su u sistemu vlasti – obavezno nevjernici, ili ćemo ih dijeliti na dobre i loše??? ili su svi loši??? ili su svi dobri??? s obzirom na to da gotovo u ni jednoj državi – jedinka i pojedinac nije lično odgovorna za loše stanje u zemlji.

  ko je pravi krivac za postojeće stanje, i kako mijenjat postojeće stanje?

  da li sjediti skrštenih ruku i psovati kako rade nekii , ili se hvatati u koštac sa problemom, i umanjivati zlo, onoliko koliko se može – ?

  Allah dž.š., kaže: „A jedan čovjek, vjernik, iz porodice faraonove, koji je krio vjerovanje svoje, reče: »Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’ – onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam on prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.“
  (el-Mu'min, 28.)

  Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Nekada će čovjek svojom vanjštinom pripadati nevjernicima ali je u svojoj nutrini vjernik, kao što je bio slučaj s vjernikom iz porodice faraonove, koji je rekao: »Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’ – onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam on prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.“ (el-Mu'min, 28.)“ (el-Dževab el-Sahih, 2/205.)

  Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Isti je slučaj i s nevjernicima do kojih je doprla poslanikova da'ava u nevjerničkoj zemlji, koji su spoznali da je Muhammed s.a.w.s., Allahov Poslanik, u kojeg su povjerovali kao i u ono što mu je od Allaha dž.š., dato i objavljeno – bojeći se Allaha dž.š., onoliko koliko se u stanju, kao što je radio Nedžašija i ostali; nisu bili u stanju učiniti hidžru u islamsku zemlju, niti su bili u stanju pridržavati se svih propisa islama zbog toga što su bili onemogućeni od hidžre i od javnog ispoljavanja vjere ili uslijed nedostatka onoga koji bi ga podučio svim propisima islama. Takva osoba je vjernik-džennetlija, isto kao što je bio slučaj sa vjernikom iz porodice faraona s faraonskim narodom, ili kao što je bio slučaj Asije faraonove žene, ili kao što je bio slučaj poslanika Jusufa a.s., s egipćanima koji su bili nevjernici, koji nije bio u stanju činiti s egipćanima sve ono što je znao od islama. Pozivao ih je tevhidu i imanu ali mu se nisu odazvali! Allah dž.š., navodeći riječi vjernika iz faraonove porodice, kaže: „Jusuf vam je, još davno, donio jasne dokaze, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je on donio. A, kada je on umro, vi ste rekli: ’Allah više neće poslije njega poslati poslanika!’ Eto tako Allah ostavlja u zabludi svakoga ko u zlu pretjeruje i sumnja!“ (Mu'min, 34.)“ (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 19/217.; Minhadžus-Sunneh el-Nebevijjeh, 5/112.)

  Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Kada se vjernik nađe međ’ nevjernicima ili među griješnicima – neće se boriti protivu njih svojom rukom ako nije u mogućnosti i u stanju to činiti. Ako bude u stanju – boriće se protivu njih svojim jezikom, a ako ne – onda svojim srcem ali i pored svega toga neće lagati i neće svojim jezikom zboriti ono što mu nije u srcu. Ili će ispoljiti svoju vjeru ili će je skrivati ali, i pored toga, on se neće s njima slagati u svemu ali im neće ni lagati niti će svojim jezikom zboriti ono što mu ne leži na srcu. Skrivanje svoje vjere je jedno dok je ispoljavanje neispravne vjere nešto sasvim drugo. Ispoljavanje neispravne vjere – Allah dž.š., ne dozvoljava osim pod prisilom, kada je dozvoljeno izgovoriti riječi nevjerstva!“ (Pogledaj: Minhadžul-Sunneh el-Nebevijjeh, 6/424.)

  Imam el-Kasimi rhm., kaže: „Dozvoljeno je skrivati vjerovanje svoje i iman od zla zlih ljudi, zbog toga što Allah dž.š., hvali vjernika iz porodice faraona i pored toga što je skrivao vjerovanje svoje, a po njemu je čak i cijelo poglavlje Kur'ana dobilo ime!“ (Pogledaj: Isarul-hakki ‘alel-halki, 1/33.)
  Na mnogim mestima su ashabi krili svoje vjerovanje, poznato je da je i u jemen jedna grupa ashaba ostala nekolko meseci sa ljudima koji su psovali Poslanika, i sve je u tom momentu bila korist. Mislim da nesledite stavove ucenijih od vas koji vec su govorili na ovu temu. Oni koji zive u saudiji niti imaju korist toga sta se desava u Evropi niti na neko naci im prestavlja opterecenje, jednostavno su mogli doneti neku fetvu koju vi navodite.
  Medzu njima je sejh Salih Munedzid i neki drugi dali su dozvolu za rad u policiji ovo su poznate fetve, i dali vi mozete da date ime onoga koji zabranjuje ovo jer ipak se radi za stvar koju alimi dozvoljavaju i ne dovede sart kufr bi tagut u to polje uslova, toa se podrazumeva. Policija je administracija, pogotovo u mestima gde je jaka lokalna samouprava, dajte malo detaljnije sta zabranjujete, jer danas i komunalac ima prava da te kazni i sprovede neke zakone, drugo poznate su fetve za dozvolu i rad u saobracajnu policiju…mnogo neodredzeno i opsto ovo vase davanje fetvi..isto kao da pita neko dali je dozvoljeno da se radi i zivi u kafirskoj srdini, mi znamo da je zabranjeno i da je prece da se zivi u islamskim sredinama, Allah vam dao svako dobro i selam alejkum

Pregledavate 15 postova - 1 do 15 (od ukupno 36)
 • Morate biti prijavljeni kako bi mogli odgovoriti na ovu temu.