Kategorija

Tewhid

Pojedinačni tekfir između ehli sunneta i fanatika

Tekfir ili proglašavanje nekoga nevjernikom je već duže vrijeme goruća tema kako na našim prostorima, tako i diljem ummeta. Skoro sa sigurnošću možemo reći da...

Budi Allahov iskreni rob – bit ćeš u skupini spašenih

Zahvala pripada Allahu, dželle šanuhu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah, azze ve dželle,...

Propis po pitanju glasanja za nevjernički ustav (Proglas šejha AbdulAziza er-Radžihija)

Nedavno je u Egiptu održan referendum o nacrtu novog ustava koji je podijelio zemlju na „islamiste" i sekulariste. Iako su priznavali da novi ustav...

Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično…

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)?...

Zadnje objave