Čovjek ne može biti musliman osim kufrom u općenit rod taguta

Popularno na sajtu

Ovdje postoji jedna opća osnova na koju je obaveza ukazati, a to je : Obaveza je svakom insanu da učini kufr u općenit rod taguta. Nema islama niti mu biva zaštićena krv, čast i imetak, osim uz ovu stvar, pa makar ne znao neke jedinke taguta niti vidi određene pojedince od taguta, ali pod uslovom da učini kufr u sve što se obožava mimo Allaha. (Šejh Ahmed el Halidi želi da kaže da čovjek ne može biti musliman sve dok u cjelini ne učini kufr u taguta. Neće takvoj osobi nakon toga škoditi ako ne bude znao neke jedinke taguta ili to što ne vidi određene tagute – dok god čini kufr u sve ono što se obožava mimo Allaha, op.prev)

Imam obnovitelj šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab kaže: “Znaj, Allah ti se smilovao, da prvo što je Allah propisao sinu Ademovu jeste kufr u taguta i iman u Allaha. Kaže Uzvišeni:

) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتـنبوا الطاغوت(

“ Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte a taguta se klonite.”

A što se tiče opisa (načina) kufra u taguta on biva time što ćeš vjerovati neispravnost ibadeta drugom mimo Allaha, da to ostaviš (tj. da sam ne činiš ibadet drugom mimo Allaha op.prev), da to mrziš, da tekfiriš one koji to čine i da im ispoljavaš neprijateljstvo…  Da voliš one koji su iskreni i prijateljuješ sa njima, a mrziš one koji su mušrici  i ispoljavaš im neprijateljstvo. To je millet (vjera)  Ibrahima koju onaj ko ostavi biva bezuman. Ona je uzor kojeg Allah spominje u svojim riječima:

) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ً حتى تؤمنوا بالله وحده(….

“Vi u Ibrahimu i onima koji su bili sa njim imate divan uzor kada su narodu svome rekli: ‘Mi se odričemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. Mi sa vama nemamo ništa i između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja sve dok u Allaha Jedinog ne povjerujete…'”

Znaj da insan neće  postati vjenikom osim kufrom u taguta a dokaz tome su riječi Uzvišenog:

  • فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى (

“Ko učini kufr u taguta, a bude mu’min u Allaha – uhvatio se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti”. Bekare, 256

Uputa (rušd) je vjera Muhammeda, zabluda (gajj) je vjera Ebu Džehla a najčvršća veza jeste šehadet la ilahe ilallah. Šehadet obuhvata negaciju i potvrdu. Negiraš sve vrste ibadeta koje se čine drugom a ne Allahu i sve vidove ibadeta pritvrđuješ isključivo Allahu jedinom koji nema druga.” Medžmuatu et-tevhid 1/14

Drugo, obnovitelj šejh Abdur-Rahman ibn Hasen kaže: “Složna je ulema, prija i potonja (selefi i halefi) od ashaba, tabiina, imama i svih pripadnika ehli sunneta da čovjek ne biva muslimanom sve dok ne ostavi veliki širk, odrekne se od njega i onih koji ga čine, mrzi ih i iskazuje neprijateljstvo shodno mogućnosti, i da sva djela čini iskreno u ime Allaha.” Ed-Durerus-senijje 11/545

Šejh Sulejman ibn Sehman kaže:

“Ovo je govor o pojašnjenju taguta i obavezi njegova klonjenja. Kaže Uzvišeni:

  • فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى (

 

“Ko učini kufr u taguta, a bude mu’min u Allaha – uhvatio se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti”. (Bekare, 256)

 

Uzvišeni je pojasnio da onaj ko se drži za najčvrću vezu je onaj ko je učinio kufr u taguta. Uzvišeni je prvo spomenuo kufr u taguta prije vjerovanja u Allaha zbog toga što neko može tvrditi da vjeruje u Allaha a ne kloni se taguta. Njegova tvrdnja je tada lažna. Uzvišeni kaže:

 

) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتـنبوا الطاغوت(

 

“Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allaha obožavajte a taguta se klonite.”

 

Uzvišeni nas obavještava da su svi poslanici poslati sa naredbom da se ljudi klone taguta. Ko se ne kloni taguta taj je oprečan svim vjerovjesnicima. Kaže Uzvišeni:

 

) والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى (

 

“One koji se klone da taguta obožavaju i Allahu se povrate – njih čekaju radosne vijesti.”

 

U ovim ajetima je nekoliko dokaza koji na raznovrstan način ukazuju na obavezu klonjenja taguta. A pod klonjenjem od taguta se misli na neprijateljstvo prema njemu i mržnju srcem, kuđenje jezikom, njegovo odstranjivanje rukom kada je čovjek to u stanju, i njegovo napuštanje. Ko tvrdi da se kloni taguta a ovo ne čini taj nije iskren.” (Ed-Durerus-senijje, 10/502)

 

“Ajet, tj. riječi Uzvišenog: ‘Ko učini kufr u taguta, a bude mu’min u Allaha – uhvatio se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti’, ukazuje da se rob ne može držati za la ilahe illallah sve dok ne učini kufr u taguta. On (tj. šehadet) je najčvršća veza koja se neće prekinuti. Ko ovo ne vjeruje takav nije musliman, jer se ne drži za la ilahe illallah. Ovo dobro promotri i vjeruj u ono što će te spasiti od Allahove kazne a to je ostvarivanje značenja la ilahe illallah negacijom i potvrdom.“ Ovo je rekao šejh Abdur-Rahman ibn Hasen u Ed-Durerus-senijje 11/ 263.

 

U hadisu stoji: ”Ko kaže la ilahe illallah i učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha, njegova krv i imetak su zabranjeni a njegov obračun je kod Allaha.” (Bilježi ga Muslim)

 

“Ovaj hadis najbolje pojašnjava značenje la ilahe illallah, jer on nije sami izgovor šehadeta učinio zaštitom krvi i imetka. Šta više nije ni spoznajom njenog značenja uz njeno izgovaranje i priznavanje, pa čak ni činjenica da obožava samo Allaha Jedinog koji nema druga – sve to neće sačuvati njegovu krv i imetak sve dok tome ne doda kufr u ono što se obožava mimo Allaha. Pa ako čovjek posumnja ili zastane njegova krv i imetak neće biti sačuvani. Kako li samo velike i plemenite mesele, i kako li samo jasnog pojašnjenja i dokaza koji presjeca onoga ko se suporstavlja.” Ovo je rekao obnovitelj, šejh Muhammed ibn Abdul Vehhab u svojim meselama, šesto poglavlje.

 

Šejh Abdullah Ebu Betin kaže: ”Ako čovjek priznaje da su ove širk stvari koje se čine kod grobova i na drugim mjestima gdje se prizivaju umrli i odsutni, širk i zabluda i da je onaj ko to negira u pravu a da je onaj ko ih lijepim predstavlja i u njih poziva gori od samog činioca, onda se takvom sudi islamom. To je značenje kufra u taguta i kufra u onoga što se obožava mimo Allaha. Pa kada prizna da se ove stvari (ibadet koji se čini kod grobova, op.prev) i druge (tj. i drugi vidovi ibadeta, op.prev,) čisto Allahovo pravo koje se ne mogu činiti drugom, niti bliskom meleku niti poslaniku, a kamoli nekome drugom mimo njih, onda je to suština imana u Allaha i kufra u onoga što se obožava mimo Allaha.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ko kaže la ilahe illallah i učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha, njegova krv i imetak su zabranjeni a njegov obračun je kod Allaha.”

Svakom je obaveza da spozna tevhid i ruknove islama sa dokazom i nije dozvoljeno da slijepo slijedi u tome. Ali običan čovjek (‘amijj) koji ne zna dokaze, ukoliko vjeruje jednoću Gospodara subhanehu ve teala, i poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i da su ove širk stvari, koje se čine na ovim mjestima, batil i zabluda – ako ovo vjeruje ubjeđenjem u kojem nema sumnje onda je on musliman makar ne znao da spomene dokaz, jer običan svijet od muslimana kada im se i spomene dokaz oni uglavnom ne razumiju njegovo značenje. Nevevi, u komentaru Muslimove zbirke, kod govora o hadisu Dimame ibn S'alebe kaže: ”Ebu Amr ibn Salah kaže: U hadisu je dokaz za stav kojeg zastupa ulema da su obični svijet (avam) koji slijepo slijede, mumini, i da je od njih dovoljno da samo vjeruju u istinu kategoričkim ubjeđenjem u kojem nema sumnje niti kolebanja. Ovo je ispravno, a mutezile ovo negiraju.” (Ed-Durerus-senijje 10/ 408-409)

 

Ibn Hubejre u Ifsahu kaže: ”Šehadet zahtjeva da onaj ko ga izgovara zna da nema drugog boga sem Allaha. Uzvišeni kaže:

 

  • فاعلم أنه لا إله إلا الله (

 

“ Znaj da nema drugog boga sem Allaha“.

 

Onaj ko izgovara šehadet treba da posvjedoči ono što on sadrži. Kaže Uzvišeni  pojašnjavajući da onaj ko svjedoči istinu ukoliko nema znanja o onome o čemu svjedoči nije dostigao sidk – iskrenost sa onim ko je tebi posvjedočio o onome o čemu ima znanja. Pa kaže Uzvišeni:

 

) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (

 

“Osim onoga ko posvjedoči istinom, a znaju”. (tj. imaju znanja o onome što svjedoče op.prev)

 

Ime Allah nakon harfa ill je u nominativu jer uluhijjet pripada samo njemu i niko ga ne zaslužuje mimo njega subhanehu ve teala… Pa kada kažeš la ilahe illallah , ove tvoje riječi ukazuju da sve mimo Allaha nije bog , zato ti je obaveza da samo njega Uzvišenog obožavaš. Korist ovoga jeste u tome da saznaš da ova riječ (riječ tevhida, tj. šehadet) obuhvata kufr u taguta i vjerovanje u Allaha. Kada negiraš uluhijjet drugom a pritvrdiš ga Allahu bivaš od onih koji su učinili kufr u taguta i povjerovali u Allaha.” [Završen citat]

 

I kaže šejh Hafiz el-Hakemi govoreći o šartovima šehadeta: ”Nije cilj da se nabroje i nauče napamet, jer koliko je običnih ljudi kod koga su ovi šartovi prisutni i pridržava ih se ali kada bi mu bilo rečeno nabroji ih, ne bi bio u stanju. A koliko je onih koji ih znaju napamet i poput strijele ih mogu nabrojati ali čine ono što ruši riječi šehadeta.” (Mearidžul kabul 2/418)

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz