Na kraju vremena će se pojaviti čovjek iz Ehlul bejta (porodice Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem) sa kojim će Allah dželle šanuhu potpomoći svoju vjeru. Vladaće sedam godina. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena zlobom i tiranijom. Ummet će živjeti u blagostanju kakvom nikad ranije nije živio. Plodovi zemlje će bujati a kiša padati, imaće se neograničeni imetak.

Ibn Kesir kaže: Plodova u tom vremenu će biti mnogo, usjeva u izobilju, imetka puno, vladaće osvajač, vjera će biti postojana, neprijatelj ponižen a dobra u njegovom vremenu neprestana. (En Nihaje, 1/13)

Ovaj čovjek će se zvati kao i Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a i otac će mu se zvati kao i otac Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem tako da će mu biti ime Muhammed ili Ahmed sin Abdullahov. Porijeklo će voditi iz potomstva Fatime, radijallahu anha, kćerke Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, odnosno od sina Hasana bin Alija.

Ibn Kesir o Mehdiji kaže: Mehdija je Muhammed bin Abdullah el Alevi el Fatimi el Haseni.

Spominje se u njegovom opisu: Proćelava čela, povijena nosa. (Isti izvor, 1/29)

Pojaviće se sa istoka. Bilježi se u hadisu Sevbana, radijallahu anhu, kako je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Boriće se za vaše blago trojica, svi sinovi halifini, potom neće pripasti nijednom od njih. Zatim će se pojaviti crni bajraci iz pravca istoka, pa će vas nezapamćeno pobiti…(potom je spomenuo nešto što nisam zapamtio, pa je rekao:) pa kada ga vidite dajte mu prisegu. Učinite to makar puzeći po snijegu. Doista će to biti Allahov halifa Mehdija. (Sunen ibn Madže, 2/1367)

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, veli: Pomenuto blago u ovom kontekstu je blago Kabe. Za njega će se boriti sinovi trojice halifa. To će se dogoditi na kraju vremena prije pojave Mehdije. Doći će iz istočnih zemalja a ne iz Sevdab Samra kako to pretpostavljaju neupućene Šije, tvrdeći da je on sada tamo. Oni čekaju njegov dolazak na kraju vremena. Doista je ovo vrsta buncanja, dokaz velike zaostalosti, nagovor šejtana. Nikakvog dokaza ili argumenta o ovakvim tvrdnjama ne nalazimo u Kur'anu, Sunnetu, ispravnom rezonu niti u analogiji.

Dalje kaže: Podržavaće ga i pomagati ljudi istoka. Uspostavljaće njegovu vladavinu, i jačati njegove temelje. Njihovi bajraci će također biti crni. Poznato je da je i zastava Resulullaha , sallallahu alejhi ve sellem bila crna i zvala se El Ukab – crni orao.

Do riječi: Želi se reći da će hvaljeni i obećani Mehdija na kraju vremena se pojaviti sa istoka, da će mu pristupiti kod Kabe, kao što na to upućuju određeni hadisi. (En Nihaje, 29/30)

Dokazi iz Sunneta o njegovom dolasku

Zabilježeni su vjerodostojni hadisi o njegovom dolasku. Neki od njih kao jasan tekst o Mehdiji a neki kao spomen njegovih određenih svojstava. Ovdje ću spomenuti neke od tih hadisa kao dovoljnu potvrdu dolaska Mehdije na kraju vremena kao jednog od predznaka Sudnjeg dana:

1. Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhase prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. Allah će ga napojiti kišom, zemlja će dati plodove a imetak samo dobro, umnožiće se stoka, uzvisiće se ummet, živjeće sedam ili osam (misli se na godine). (Mustedrekul Hakim, 4/557-558)

2. Također od Ebu Seid el Hudrija se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Obradovaće vas Mehdija. Biće poslan u vremenu velikih raskola i zemljotresa. Ispuniće zemlju poštenjem i pravdom kao što je bila ispunjena zlom i nepravdom. Sa njim će biti zadovoljni stanovnici i nebesa i zemlje. Imetak će pravo dijeliti. Čovjek upita: Kako pravo? Jednako među ljudima, odgovori.Ispuniće Allah srca ummeta Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem bogatstvom, okružiti ih pravdom. Narediće glasniku da poviče: Treba li kome šta od imetka!? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka, pa će mu reći: Idi kod čuvara blaga! Reći će čuvaru: Mehdija ti naređuje da mi dadneš blaga.Čuvar će mu reći: Požuri! Kad uzme čisto zlato pokajaće se i reći: Bio sam najpohlepniji iz ummeta Muhammeda , sallallahu alejhi ve sellem. Zar meni nije dovoljno ono što i njima!? Vratiće blago ali ga niko neće htjeti i reći će mu sa: Mi nikad ne uzimamo ono što smo dali. Tako će biti sedam ili osam ili devet godina. Nakon toga u životu više neće biti dobra. (Musned Ahmeda, 3/37)

U rečenom je dokaz da će se nakon smrti Mehdije pojaviti veliko zlo i iskušenje.

3. Od Alije, radijallahu anhu se prenosi kako je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mehdija je iz naše porodice, Allah će mu dati boljitak u jednoj noći. (Musned Ahmeda, 2/58, hadis 645)

Ibn Kesir kaže: Allah će mu oprostiti, pomoći ga, nadahnuti i voditi, nakon što nije bio takvim. (En Nihaje, 1/29)

4. Prenosi se od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu, da je Resulullah , sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mehdija je od mene, proćelava čela, iskrivljenog nosa. Ispuniće zemlju dobrom i pravdom kao što je bila puna zla i nepravde, vladaće sedam godina. (Sunen Ebi Davud, 11/375, hadis 4265)

5. Od Ummu Seleme se prenosi da je čula Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao: Mehdija je iz moje porodice, od djece Fatimine. (Sunen Ebi Davud, 11/373, Sunen Ibn Madže, 2/1368)

6. Od Džabira radijallahu anhu se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Doći će Isa sin Merjemin, njihov vođa Mehdija će reći: De, klanjaj nam! Isa alejhi selam će reći: Ne, vi ste vođe jedni drugima, time je Allah počastio ovaj ummet. (El Menarul Munif, 147-148)

7. Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhu se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Od nas je onaj za kojim će klanjati Isa sin Merjemin. (Fejdul Kadir, 6/17)

8. Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Neće otići ili neće završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. A u drugoj predaji stoji : Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca. (Sunen Ebi Davud, 11/370)

Neki od hadisa iz Dva sahiha (Buharija i Muslim) o Mehdiji

1. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kako li će vam biti kada među vas siđe Isa sin Merjemin a predvodnik vaš bude jedan od vas. (Buharija, 6/491)

Od Džabira , radijallahu anhu se prenosi da je čuo Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi, klanjaj nam. Pa će mu reći: Ne, zaista su jedni od vas vođe drugima. To je Allahova počast prema ovom ummetu. (Muslim, 2/193-194)

2. Od Džabira , radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Biće na kraju mog ummeta čovjek koji će dijeliti nebrojeno blago. Džabir radijallahu anhu, jedan od prenosilaca hadisa veli: Rekao sam Ubu Nedri i Ebu Alau: Šta mislite je li to Omer ibn Abdulaziz? Rekli su: Ne. (Muslim, 18/38-39)

Ovi hadisi, zabilježeni u Dva sahiha upućuju na slijedeće:

PRVO: Prilikom silaska Isaa sina Merjemina na zemlju muslimanima će upravljati jedan od njih (muslimana).

DRUGO: Prisustvo njihovog vođe na namazu i njegovo predvođenje tog namaza kao imam, te njegov zahtjev Isau alejhi selam da im kao imam klanja upućuje na ispravnost ovog vođe i njegovu upućenost. Iako se u hadisu ne imenuje Mehdija, hadisi ukazuju na svojstva dobrog čovjeka i imama muslimana toga vremena. U Sunenima i Musnedima je komentar hadisa Dva sahiha i dokaz da se taj dobri čovjek zove: Muhammed sin Abdullahov, zvani Mehdija. A sunet komentariše jedan drugog.

Od hadisa koji upućuju na to je i hadis koji bilježi Haris ibn Ebi Usame od Džabira, radijallahu anhu da je Resulullah , sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sići će Isa sin Merjemin i reći će mu njihov vođa Mehdija…

To upućuje da je spomenuti vođa u Muslimovom Sahihu koji traži od Isa'a alejhi selam da im klanja kao imam, on je Mehdija.

Šejh Sadik Hasan u svom djelu El Iza'a je spomenuo veliki broj hadisa o Mehdiji, zaključio ga hadisom Džabira , radijallahu anhu u Muslimovom Sahihu, a potom rekao: Ne spominje se u njemu Mehdija, ali ovaj i drugi hadisi se mogu odnositi jedino na Mehdiju Očekivanog, i na to upućuju mnogi spomenuti dokazi. (Akidetu Ehli Sunneti vel eseri fil Mehdil Muntazari, 175-176)

A što se tiče navodnih israilijata i šijiskih izmišljotina i pristrasnosti u hadisima – toga ima- ali hadiski učenjaci su objasnili nevjerodostojno od drugog napisali djela o apokrifnim hadisima, pojasnili slabe ravije, odredili precizna pravila u sudu o ljudima, tako da čak nijedan inovator i lažac nije ostao a da na njeg nisu ukazali. Tako je Allah dž.š. sačuvao Sunnet od igre podrugljivaca, iskrivljenja rušitelja, krivog prepisivanja besposličara. To je od Allahovog dželle šanuhu čuvanja ove vjere.

Pa kada bi i bilo tu i tamo izmišljenih predaja o Mehdiji pristrasnosti radi, to nas doista ne obavezuje da ostavljamo ono što je vjerodostojno o tome: spominjanje njegovog opisa, imena, imena njegovog oca. Ako bi čovjek odredio ličnost za Mehdiju a to bilo suprotno vjerodostojnim hadisima o tome, to ne bi rezultiralo nijekanjem onog Mehdije nagoviještenog u vjerodostojnim hadisima.

Potom Mehdiji ne treba niko da ga doziva. Allah će ga pokazati kad bude htio. Ljudi će ga poznati po znakovima koji će upućivati na njega. A oprečnost predaja je rezultat patvorenih hadisa, a vjerodostojni hadisi nemaju nikakve oprečnosti u sebi, Allahu hvala.

Također, razlike među Šijama nisu validne. Pravedni sud je Kur'an i Sahih hadis. Šijske izmišljotine i nebuloze ne smiju biti stub odbacivanja pomenutog i tačnog od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem.

Učenjak Ibnul Kajjim o Mehdiji kaže: Šije Imamije kažu četvrto mišljenje, a to je: On je Muhammed bin Hasan el Askeri, Očekivani, potomak Husejna sina Alijinog a ne potomak Hasanov. Prisutan je u pojedinim oblastima. Nevidljiv. Naslijediće štap, zapečatiće svemir. Ušao je u brdo Serdab Samra prije više od pesto godina. Nakon toga ga oko nije vidjelo i nema nikakve vijesti niti traga o njemu. I oni ga svaki dan čekaju!! Na vratima Serdaba čeka osedlan konj. Dozivajući ga viču da izađe: O Pomagaču! Izađi naš Pomagaču! Potom se vraćaju skrhanih želja, neispunjenih. To su oni i njihov Mehdija!

Dobro neko reče:

Kolika je žalost za Serdab da je rodila onog
Kome vi govorite svojim neznanjem, o žalosti
Vaš razum je prekrila prašina i doista ste
Udvostručili vratove i obmanu.

Ovakvi su postali sramota i ruglo potomaka Ademovih, podsmijeh svih razumnih. (El Menarul Munif, 152-152)


Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci Sudnjeg dana: mali – srednji – veliki