Mehdi, alejhis-selam, karika malih i velikih predznaka Sudnjega dana

Popularno na sajtu

Hadisi u kojima se spominje Mehdijevo ime

1. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Pri kraju moga ummeta će se pojaviti Mehdija, Allah će u njegovom vremenu podariti kišu, zemlja će davati plodove. Živjeće sedam ili osam (tj. godina).”

Hadis bilježi Hakim u svom Mustedreku 4/557 i ocjenjuje ga vjerodostojnim. Imam Zehebi i šejh Albani su se složili sa Hakimovom ocjenom.

2. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijAllahu anhu, se također prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se zemlja ne ispuni tiranijom i nasiljem a zatim će se pojaviti čovjek iz moje loze – ili iz moje familije – i zemlju ispuniti pravdom kao što je prije toga bila ispunjena tiranijom i nasiljem.”

Hadis bilježi imam Ahmed u svom Musnedu 3/36, Ebu J'ala, Ibn Hibban, i Hakim koji hadis ocjenjuje vjerodostojnim. Zehebi i šejh Albani se također slažu sa Hakimovom ocjenom.

3. Od Ebu Seida el-Hudrija se također prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Mehdi je od mene, piroka čela, kukasta nosa. Ispuniće zemlu pravdom kao što je bila ispunjena tiranijom i nepravdom. Vladaće sedam godina.”

Hadis bilježi Ebu Davud 4/107, Hakim 4/557, Nuajm ibn Hammad u Kitabul fiten i drugi. Ibnul Kajjim, rahimehullahu te'ala, kaže: ‘Sened ovog hadisa je dobar” (Mennarul munif 74. str.). Sujuti i Hakim ga ocjenjuju vjerodostojnim a Begavi i šejh Albani dobrim.

4. Od istog ashaba se još prenosi da je rekao: ”Pobojali smo se da se nešto ne desi nakon smrti Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, pa smo pitali Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, o tome a on je odgovorio: ‘U mom ummetu će se pojaviti Mehdi, živjeće pet, sedam ili devet godina’ – ‘sumnja je od Zejda’ – (tj. ovaj ravija po imenu Zejd nije bio siguran da li je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, spomenuo pet, sedam ili devet). ‘Doći će mu čovjek i reći: „O Mehdi, daj mi, daj mi“, pa će mu on (Mehdi) sasuti u njegovo naručje onoliko koliko može ponijeti’.”

Hadis bilježi Tirmizi 2233, imam Ahmed 3/21, Ibn Madže 2/518. Tirmizi i šejh Albani hadis ocjenjuju dobrim.

5. Od Alije, radijAllahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Mehdi je od nas ehlul bejta, Alah će ga popraviti u jednoj noći.”

Hadis bilježi Ibn Madže 2/519, imam Ahmed 1/84, Ibn Ebi Šejbe u svom Musanefu, i drugi. Buharija je hadis ocijenio slabim, imam Sujuti dobrim a Ahmed Šakir i šejh Albani vjerodostojnim.

Riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, ‘Alah će ga popraviti u jednoj noći’ mogu podrazumijevati dvije stvari:

Prva: da će ga Allah u jednoj noći pripremati za hilafet.

Druga: da će posjedovati neke manjkavosti koje će mu Allah popraviti u jednoj noći. Ovo drugo mišljenje je odabrao hafiz Ibn Kesir u svojoj knjizi El-bidaje ven-Nihaje 1/43.

6. Od Ummu Seleme, radijAllahu anha, se prenosi da je rekla: ”Čula sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Mehdi je iz moje loze od Fatimina djeteta’.”

Hadis bilježi Ebu Davud 4/107 i Ibn Madže 2/519. Ulema se razilazi oko ovog hadisa tako ga neki učenjaci smatraju slabim a drugi dobrim. Među onima kosi su hadis ocijenili dobrim su Sujuti, Begavi i šejh Albani.

7. Od Džabira, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Sići će Isa, alejhis-selam, pa će njihov emir (tj. emir muslimana) reći: ‘Dođi, predvodi nas u namazu.’ pa će Isa, alejhis-selam, reći: ‘Ne, vi ste jedni drugima emiri, to je Allahova počast ovom ummetu’.”

Hadis bilježi Haris ibn Ebi Usame u svom Musnedu i Ebu Nuajm u Ahbarul Mehdi. Ibnul Kajjim u Mennaru kaže: ‘Sened ovog hadisa je dobar.’

Hadis u kome se spominje opis Mehdija i nekih događaja u njegovom vremenu

1. Od Abdullaha ibn Mesuda, radijAllahu anhu, se prenosi da je Alahov poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Kada od dunjaluka ne bi ostao osim jedan dan, Allah bi odužio taj dan kako bi u njemu poslao čovjeka od mene – ili od moje familije – njegovo ime će se poklapati sa mojim a ime njegova oca sa imenom moga oca. Ispuniće zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena nasiljm i tiranijom.”

Hadis bilježi Ebu Davud 4282, Tirmizi 2231, koji kaže: ”Hadis je hasen sahih.” Šejhul islam Ibn Tejmije i njegov učenik Ibnul Kajim su hadis ocijenili vjerodostojnim (Minahdžu es-sunne 8/254, Mennar 84). Šejh Albani je hadis ocijenio dobrim. Sujuti, imam Zehebi i Azim Abadi hadis također ocjenjuju dobrim (Telhisul ileli mutenahije, Džamius-sagir 131, Avnul m'abud 11/373)

Hadisi koji se mogu odnositi na Mehdija

1. Od Džabira, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve selem, rekao: ”Pri kraj moga ummeta će biti halifa koji će davati imetak bez njegova prebrojavanja.” Džeriri kaže: ”Upitao sam Ebu Nadru i Ebul Ala'a: ‘Smatrate li da je taj halifa Omer ibn Abdil Aziz?’ ‘Ne’ – odgovoriše oni.” Hadis bilježi Muslim 2913, imam Ahmed i drugi. Komentrušići ovaj hadis šejh Albani kaže: ”Taj halifa je Mehdi koji će biti prije silaska Isa'a alejhis-selam.’ Sahihul džami 5/217.

2. Od Aiše, radijAllahu anha, se prenosi da je rekla: ”Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je u snu napravio pokret pa sam ga upitala: O Allahov Poslaniče, u snu si napravio pokret kojeg ranije nisi činio? On mi tada reče: ‘Čudno je da će se ljudi iz mog ummeta uputiti prema Bejtul haramu (Mekka) zbog čovjeka iz Kurejšija koji se sklonio u njega. Kada budu u pustinji svi će propasti u zemlju.’ Rekoh: ‘Allahov Poslaniče, put sakuplja ljude’ (tj. šta je sa onima koji su se priključili vojsci ne ciljajući ono što ona cilja, op.prev.) ‘Da’ – odgovori on – ‘Među njima ima onih koji su svjesni, onih koji su prisiljeni i putnika. Svi će poginuti a biti različito proživljeni. Allah će ih proživjeti shodno njihovim nijjetima.

Hadis bilježi Buharija 4/338, Muslim 4/2210 i drugi.

Tibi kaže: ”To je Mehdi, a dokaz tome je to što je Ebu Davud ovaj hadis spomenuo u poglavlju o Mehdiju.” Avnul mabud 11/380.

Ibn Hadžer el-Hejtemi kaže: ‘Mehdi je taj koji će se skloniti u Bejtul haram.” Zevadžir 1/204.

Međutim, istina je da se ne može kategorički ni tvrditi ni negirati da se spomenuti hadis odnosi na Mehdija.

3. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok Rimljani (tj. njihova vojska) ne siđu kod Eamaka ili Dabika (dva mjesta u današnjoj Siriji). Njima će izaći vojska iz Medine, a to će biti najbolji ljudi na zemlji u tom vremenu. Kada stanu u borbene redove Rimljani će reći: ‘Pustite nam one koji su se odmetnuli od nas (tj prihvatili islam i priključili muslimanima) da se borimo protiv njih.’ ‘Ne, tako nam Allaha’ – odgovoriće muslimani – ‘nećemo ostaviti našu braću’. Zatim će se sukobiti. Jedna trećina muslimanske vojske će se povući, njima Allah nikada neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti, oni su najbolji šehidi kod Allaha, a preostala trećina će izvojevati pobjedu, oni nakon toga više neće biti dovedeni u iskušenje. Zatim će osvojiti Konstantinopolis, i dok budu dijelili plijen i svoje sablje okačili o maslinovom drveću šejtan će poviknuti: ‘Dedždžal se pojavio među vašim familijama’ – a to je u svari laž. Pa kada  dođu do Šama tada će se pojaviti Dedžal. I dok se budu pripremali za boj i uspostavljali borbene redove biće proučen ikamet za namaz. Tada će sići Isa sin Merjemin, alejhis-selam, i uputiti prema muslimanima. Kada ga Allahov neprijatelj (Dedždžal) bude vidio istopiće se kao što se so topi u vodi. kada bi ga takvog ostavio istopio bi se i umro, ali će ga Allah ubiti rukom Isa'a, te će im on pokazati Dedždžalovu krv na svom koplju.”

Hadis bilježi Muslim 18/21-22, Hakim i drugi.

Iz knjige: ”Mehdi” od Muhammeda Ismaila el-Mukaddema

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz