Izobilje bogatstva kao predznak Sudnjeg dana

Popularno na sajtu

Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne budete imali izobilje bogatstva i darežljivosti, sve dok ne bude bogataše okupili problemi kome da dadnu sadaku. Bit će pozvan čovjek u želji da mu se da nešto bogatstva, a on će reći: Ja nemam nikakve potrebe za njim.”[1]

Od Ebu Musa’a, radijAllahu anhu, od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, se prenosi da je rekao: “Doći će vrijeme kada će čovjek ići sa svojim zlatom i tražiti nekoga kome će da ga da, ali neće naći nikoga tome potrebnog.”[2]

Obavijestio nas je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, da će Allah dželle ša’nuhu ovom ummetu podariti zemaljske riznice. Vlast ovog ummeta će se rasprostirati cijelim istokom i zapadom. U hadisu Sevbana, radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: “Allah mi je sakupio Zemlju, vidio sam njen istok i zapad. Moj ummet će imati njene blagodati, kao što je meni sabrano. Date su mi dvije riznice: crvena i bijela.”[3]

Rekao je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Dati su mi ključevi zemaljskih riznica, ili zemaljski ključevi.”

Od Adijja b. Hatima, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: Kada sam bio kod Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, došao mu je jedan čovjek, žaleći se na neimaštinu. Potom mu je došao drugi čovjek, žaleći se na presretanje i obešćašćivanje na putu. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, reče: “O Adijj! Jesi li vidio Hiru (grad u Iraku)?” Odgovorio sam: Nisam, ali sam obaviješten o njemu. Na to reče Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Ako ti Allah, dželle ša’nuhu, podari dug život vidjet ćeš ženu u nosiljci na devi koja će doći iz Hire da tavafi oko Ka’be i nikog se (na tom putu) neće bojati sem Uzvišenog Allaha.” Rekao sam ono što sam krio u duši: Gdje su presretači na putevima?! “Ako ti Allah, dželle ša’nuhu, podari dug život vidjet ćeš otvranje riznica Kisre.” Rekao sam: Kisre b. Hirmiza?! Odgovorio je: “Kisre b. Hirmiza. Ako ti Allah, dželle ša’nuhu, podari dug život vidjet ćeš čovjeka kako izdvaja pregršt zlata ili srebra tražeći nekoga da mu to dadne, ali neće naći nikoga ko bi mu to uzeo…”

Rekao je Adijj: Vidio sam ženu u nosiljci na devi kako je došla iz Hire da tavafi oko Ka’be, a nije se bojala nikoga sem Allaha, dželle ša'nuhu. Bio sam među onima koji su otvorili riznice Kisre b. Hirmiza; pa ako vam Allah, dželle ša’nuhu, podari dug život vidjet ćete ono o čemu nas je obavijestio Poslanik, Ebul-Kasim, sallAllahu alejhi we sellem, o izdvajanju pregršta.[4]

Ostvari se velika većina onoga o čemu nas je obavijestio Iskreni, sallAllahu alejhi we sellem. Poveća se bogatstvo u vrijeme ashaba zbog velikog broja osvojenih teritorija. Razdijeliše bogatstvo Fursa (Perzije) i Bizantije. Potom se bogatstvo još više uveća u vrijeme vladavine Omera b. Abdu-l-Aziza – Allah mu se smilovao, tako da je čovjek izdvajao iz svoje imovine sadaku ali nije imao kome dati.

Pred sami Sudnji dan će se bogatstvo još više uvećati, tako da će osoba nuditi i davati svoja materijalna sredstva drugome a on će odgovarati: “Ja nemam potrebe za njim”.

Znači, Allah najbolje zna, ovo nam je znak onoga što će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa, alejhis-selam[5] od povećanja bogatstva i izbacivanja iz Zemlje njenih riznica.

U hadisu Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Zemlja će izbaciti dio svoje jetre u obliku predvorja od zlata i srebra.” Rekao je: “Doći će ubica i reći: Ovdje sam ubio; pa će doći kidač rodbinskih veza i reći: Ovdje sam prekinuo robinske veze; pa će doći kradljivac i reći: Ovdje mi je odsječena ruka; potom će biti tuženi ali se od njih ništa neće uzimati.”[6]

Ibn Hadžer navodi da se pod nepotrebnosti ljudi za bogatstvom i njegovim ostavljanjem želi istaći vrijeme koje će doći; kada se pojavi vatra i ljudi budu zaokupljeni sakupljanjem. Tada se ni jedan od njih neće osvrtati na bogatstvo, nego samo da sebi olakša koliko je to moguće.

Ovaj razlog koji je spomenuo Ibn Hadžer u vezi nezainteresovanosti ljudi za bogatstvo, ne negira da to bude radi nekog drugog razloga, kao što je veliki priliv materijalnih sredstava. To će se desiti u vrijeme Mehdija i Isa, alejhis-selam. Znači, postoji mogućnost da nezainteresovanost ljudi za bogatstvom bude u dva različita vremenska perioda – makar među njima bilo i velike razlike – , a Allah, dželle ša’nuhu, najbolje zna.

Iz knjige „Predznaci sudnjeg dana: mali – srednji – veliki“
Autor:  Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

Fusnote:


[1] Sahihu-l-Buhari 13/81-82.
[2] Sahih Muslim 7/96.
[3] Sahihu-l-Muslim 18/13.
[4] Sahihihu-l-Buhari 6/61.-611.
[5] Pogledaj Fethu-l-Bari 13/87-88.
[6] Sahih Muslim 15/98.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz