Šiitski Mehdi je Mesija Dedždžal

Popularno na sajtu

Šta mi znamo o Dedždžalu?

U vjerodostojnom hadisu je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao da će Allah, subhanehu ve te'ala, garantovati pobjedu islamskom ummetu u borbi protiv Dedždžala, i da će islamski ummet (tj. Isa, alejhisselam, op.PV.) ubiti Dedždžala i njegove šijje, tj. sljedbenike.

Kada se sljedbenik Dedždžala sakrije iza drveta ili kamena, drvo odnosno kamen, reći će muslimanima: „Evo jevreja iza mene, dođite i ubijte ga.“ U ovom hadisu riječ „šijja“ se upotrebljava u opisivanju sljedbenika Dedždžala.

“Dedždžala će slijediti 70.000 jevreja iz Isfahana (današnji Iran), nosit će ogrtače al-tajalisah (perzijski šalovi koje nose današnje šije) bez šavova” (hadis bilježi Muslim u svom Sahihu)

Grad Isfahan je jevrejski grad u Iranu. On je centar nuklearnih aktivnosti Irana i također centar za istraživanje opasnog oružja koje pripada Iranu. Prema čvrstom izraelskom uvjerenju, Iran će bez mnogo problema uspješno okončati svoje nuklearne aktivnosti. I to nam pokazuje da se snage Dedždžala, uz pomoć Perzijanaca koji su potencijalni sljedbenici Dedždžala, pripremaju da bi dočekali njegovu pojavu. Pokušajte razumjeti zadatke Dedždžala bazirane na šiitskom hadisu čije objašnjenje je dato na kraju ovog članka.

Šije su u periodu očekivanja pojave El-Kaima (Dvanaestog imama), odnosno Imama Mehdija, koji se je dva puta bio sakrivao u jami Sardab u Sammari. Sljedeći  dokazi pokazuju da će onaj ko će popuniti mjesto dvanaestog imama biti niko drugi nego Dedždžal. Ti dokazi su nastali na osnovu informacija preuzetih iz šiitske religije (šiitskih hadisa i književnih djela u kojima se nalaze riječi njihovih vođa).

Sljedbenici ehli sunneta moraju uvijek imati na umu činjenicu da su šije sljedbenici Dedždžala, koji će se pojaviti prije ili kasnije.

Treba da znamo da Mehdi, kako nam ga predstavljaju šije, nije onaj Mehdi o kojem nam je govorio Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, i u kojeg vjeruju pripadnici ehli sunneta. Razlike između Mehdija u kojeg vjeruju šije i Mehdija u kojeg vjeruju pripadnici ehli sunneta očituju se u akidi (vjeri), porijeklu, praktikovanju vjere, učenju i zadacima koje ima, kao i u ulozi koju će imati u vođenju islamskog ummeta.

KARAKTERISTIKE ŠIITSKOG MEHDIJA (PREMA ŠIITSKIM IZVORIMA)

1. Jevrejski zakon (zakon Davudove loze)

El-Kaim, šiitski imam Mehdi, vladat će u skladu sa zakonima poslanika Davuda, alejhisselam i njegovih potomaka, prema knjizi „El-Kafi“, autora Ebu Džafera el-Kulejnija, knjizi koju šijje smatraju jednom od četiri njihovih najvjerodostojnijih vjerskih knjiga i koju  ne može niko osporavati. Svako ko prati šiitske hadise naći će sljedeću predaju u knjizi „El-Kafi“ od El-Kulejnija (tom 1, str. 387-398):

Ali ibn Ibrahim isprčao je od svog oca a ovaj od Ibn Ebi Umejra a ovaj od Mansura a ovaj od Fadilul-Aura a ovaj od Ebi Ubejde da je rekao: „Kada se pojavi  El-Kaim, koji je iz porodice poslanika, vladat će prema zakonu Davuda i Sulejmana“.

Muhamed ibn Jahja prenosi od Ahmeda ibn Muhammeda a ovaj od Muhammeda ibn Sinana a ovaj od Abaana koji je izvjestio: “Slušao sam Ebu Abdullaha alejhisselama koji je rekao: ‘Svijet neće nestati (pojava kijameta) osim nakon što se jedan od nas pojavi i bude vladao po zakonima Davudove loze’.

Prenosi Ahmed od Ahmeda ibn Muhammeda od ibn Mahbuba od Hišama ibn Salima od Ammara es-Sabatija koji je izvjestio: „Pitao sam Ebu Abdullaha alejhisselama: U ime kog zakona ćeš vladati ako bi postao vladar? On je odgovorio: „Prema Božijem zakonu i Davudovom zakonu. A ukoliko se budemo razilazili u situacijama u kojima se ne možemo složiti, Džibril će nam to otkriti (presuditi)“.

Prenosi Muhammed ibn Ahmed od Muhammeda ibn Halida od Nazira ibn Suvejda od Jahjaa el-Halebija od Imrana ibn Ajuna od Džaida al-Hamdanija od Alu ibn el-Huseina, alejhisselam, da je ovaj rekao: „Pitao sam ga: Kojim zakonom ćeš suditi? On je reko: Zakonom Davuda, a ukoliko se pojavi problem koji se neće moći razriješiti, Džibril će nam ga otkriti (presuditi).

Prenosi Ahmad ibn Mahran, radijAllahu anhu, od Muhammeda ibn Alija od Ibn Mahbuba od Hišama bin Salima od Ammara es-Sabatija, koji je izvjestio: „Pitao sam Imama Ebu Abdullaha, alejhisselama: „Sa kojim ćeš zakonom vladati? On je odgovorio: „Božjim zakonom i Davudovim zakonom“.

2. Govorit će hebrejskim jezikom

Nadalje, Dvanaesti imam, šiitski Imam Mehdi, govorit će hebrejski (židovski) jezik:

Ahmed ibn Muhammed ibn Said el-Ukdah je rekao: Ali ibn el-Hasan et-Tajmali izvjestio nas je: El-Hasan i Muhammed bin Ali ibn Jusuf prenose od Sadana ibn Muslima, od brojnih prenosilaca, od El-Mufadala ibn Umara, koji je rekao: Ebu Abdullah alejhisselam je rekao: „Kada se Mehdi bude molio, molit će se Bogu na hebrejskom jeziku“ (El-Gajbeh en-Numani, str. 326)

3. Jevreji će slijediti šiitskog Imama Mehdija

Prema vjerovanju šijja, Židovi će postati slijedbenici šiitskog Imama Mehdija:

Šejh el-Mufid izvjestio je u svojoj knjizi „El-Iršaad“ od El-Mufadala ibn Umara da je Imam Ebu Abdullah alejhi sellem rekao: „Oni će se pojaviti zajedno sa Imamom Mehdijem, narod od poslanika Musaa (Izraelićani).“ (Al-Iršaad el-Mufid, str. 402).

Prema hadisu navedenom u knizi „El-Kafi“ autora El-Kulejnija, sakriveni Imam Mehdi će učiti iz knjige zvane El-Džafr (jedna od svetih knjiga šijja, za koju tvrde da je autor Imam Ali), koja sadržava učenje vjere Benu Izraela (Židova, op.PV.):

Imam alejhisselam će ostati sakriven neko vrijeme a onda će reći: „U našim je rukama El-Džafr. Da li oni znaju što je El-Džafr? Upitao sam: Šta sadržava El-Džafr? Imam je rekao: Ta knjiga sadržava znanje Poslanika i onih koji će ispuniti njihove nade i znanje židovskih učenjaka prošlih vremena.“ (El-Kafi, hadis 635, poglavlje 40)

Zaključak o predajama iz gore navedenih šiitski knjiga:

Sva ova vjerovanja zahtjevaju od nas da vjerujemo kako je Dvanaestiti Imam šija zapravo židovski Dedždžal na kojeg nas je Poslanik upozorio, koji će zavarati mnoge ljude i sijati nered po zemlji. To je osoba koju šijje čekaju! Sa referencama na iznijete dokaze, ovo je što mi znamo o njihovom El-Kaimu (šiitski Imam Mehdi):

  1. On će vladati prema pravnom sistemu Davudove loze, koristeći Talmud.
  2. Koristit će hebrejski jezik.
  3. Njegovi su sljedbenici židovi i vjerske židovske vođe.
  4. Dok je skriven, Imam Mehdi izučava Talmud, koji je dio knjige „El-Džafra“.

Jevrejski Mesija = Šiitski Mehdi

Osvrnimo se za trenutak na sličnosti između šiitskog Mehdija i jevrejskog Mesije Dedždžala, o kojima su pisali i jevrejski učenjaci. Poznati jevrejski pisac, Rafael Pata je preveo knjigu Mišne Tora, koja je prikupljena od strane židovskog svećenika iz davnih vremena zvanog Maimonid. Naslov prijevoda je „Tekst Mesije“, a na stranicama 322-327, Maimonid piše:

“Kralj Mesija će se pojaviti u budućnosti i obnovit će kraljevstvo i vlast Davida, kao što je to bilo i u prošlosti. Ponovo će izgraditi Hram i sakupit će prognane Izraelce. Njegovi zakoni će biti isti kao što su bili i u prošlosti. Prinosit će se žrtve i slavit će se sabatske i jubilarne godine u skladu sa svim zapovijestima koje su navedene u Tori. A oni koji ne vjeruje u njega, ili oni koji ne očekuju njegov dolazak, ne samo da negiraju (druge) proroke, već i Toru i Mojsiju  – našeg vladara. Tora svjedoči o njemu (Mesiji), kao što je i zapisano:

‘Gospodar će vratiti vaše zarobljeništvo i imat će samilosti prema vama, i vratit će i okupiti vas od svih ljudi Gospodara vašega, vas koji ste raspršeni. Ako je bilo ko tvoj raspršen u najudaljenijem dijelu neba, tvoj će ih Gospodar od tamo vratiti u zemlju koju su posjedovli tvoji očevi, i on će je posjedovati.’ (Deuteronom1, 30: 3-5)“

Osim toga, Jevreji vjeruju da je Mesija kralj, pobjedonosni osvajač i potomak poslanika Davuda, alejhisselam, kojeg oni zovu sinom Allahovim. Oni također vjeruju da će se Mesija vratiti da donese slavu Izraelu i da ujedini jevrejski narod u Palestini, i učiniti efikasnim i operativnim zakon Musaovog Tevrata (Mojsijeva Tora).Oni su vjerovali da će se Mesija pojaviti još u doba poslanika Musaa, alejhisselam. Jevreji se uvijek pozivaju na ime El-Mesih, Mesija, kada su pogođeni nekom nesrećom.

Doduše, vremenom, ime El-Mesija je davano svakome ko je reagirao na njihove (jevrejske) neprijatelje, iako ta osoba nije od potomaka Davuda, kao što je ova titula dodjeljena Cirusu. Kako se El-Mesih još nije pojavio, oni ovim imenom nazivaju socijalne reformatore, koristeći neke karakteristike pravog Mesije kao što su pravednost i dobri maniri. (Pogledati: Artur Hertzberg, Jevrejstvo, str. 215-218).

Abbas Mahmud Akkad je rekao: „Većina religijskih istrživača vjeruje da je ideja o poštenom spasiocu posuđena iz vjerovanja Zaratustre, vjere koju su ispovjedali Perzijanci.“ (Pogledati: „Agama Jahudi“ (Jevrejska religija) od dr. Ahmeda Šalabija, Pustaka Nasional: Singapur, god. 1977, str. 185, Abbas Mahmud Akkad, Allah, str. 117).

Gajgenbert je rekao: „Uistinu, tendencija je Perzijanaca da prikazuju konstantnu pobjedu dobrog nad zlim, nakon dugih borbi. Ono što je od Perzijanaca imenovano kao dobro, uvijek je od Židova imenovano sa El-Mesih.“(Pogledaj: Gajgenbert, Jevrejski narod u doba Isusa, str. 141).

Ideja o postojanju idealističkog kralja, koji vlada cijelim svijetom, nastala je od ideje koja je proširena među semitskim narodom (Jevrejima), i onda je ta ideja popraćena postojanjem idealnog kraljevstva na zemlji, ili kako ga židovi i kršćani zovu – Kraljevstvo Božje.

Neki religijski istraživači tvrde da je ideja El-Mehdi Muntazar, koju zastupaju šije, pozajmljena od ideje “Očekivanog”, koju zastupaju Jevreji (pogledaj Maks Margolis i Aleksandar Marks: Povijest Hebrejskog naroda, str. 258).

ŠTA ĆE UČINITI ŠIITSKI MEHDI (DEDŽDŽAL ) NAKON ŠTO SE POJAVI?

A sada, hajde da vidimo koje su karakteristike šiitskog Mehdija (Dedždžala) i šta će on učiniti kada se pojavi, a sve to na osnovu hadisa u šiitskoj religiji:

1. Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, će biti prva osoba koja će se zakleti na poslušnost imamu Mehdiju? Iskrivljena akida šija

(Prema šiitskom učenju, op.PV) Prva osoba koja će se zakleti (dati prisegu) šiitskom Imamu Mehdiju je poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, nakon proživljenja. Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, postat će njegov učenik. (Hakkul-Jekin, tom 2, str. 347 i Bašairu el-Deredžat, str. 213)

2. Kada se pojavi imam Mehdi, licemjerstvo (tukja) će biti ukinuto u šiitskoj religiji

Tukja je nešto što se kao obaveza prakticira od onih koji slijede šiitsku religiju. Onaj ko to ne prakticira, izbačen je iz šiitske vjere.

Ispričao je osmi Imam, Ali bin Musa, koji je rekao: „Nema religije za one koji nisu wara’ i nema imana (vjere) onaj koji ne prakticira tukju.“ Pa je upitan: „O Poslanikov unuče, do kada (je nužno prakticirati tukju)?“ On je odgovorio:“ Do određenog dana, tj. do dana kada će se Imam Mehdi pojaviti. Onaj ko ne prakticira tukju prije pojavljivanja Imama Mehdija, nije od nas“. (Kašful-Gummah el-Ardabili, str. 341). 

3. Imam Mehdi je prevrtljiv i nasilan

Imam Mehdi kojeg šije očekuju je okrutna osoba koja će ubijati i klati ljude, posebno Arape i one koji pripadaju ehli sunnetu (sunije). Kada se pojavi šiitski Imam Mehdi, šije će pred njega dovesti svakog nasibiju, kako šijje pogrdno nazivaju pripadnike ehli sunneta, koje šije smatraju kafirima. Ako nasibije prihvate njegovo učenje (religiju), bit će oslobođeni, a ako ne prihvate, onda će im se odrubiti glave ili će morati plaćati džiziju (taksu). (Pogledaj: El-Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom. 52, str. 373, Tesfir, Furat ibn Ibrahim, str.100).

El-Medžlisi kaže: „Ništa neće ostati između nas i Arapa osim masakra.“ (Mula Bakir el- Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom 52, str. 349).

U drugom kazivanju, El-Medžlisi kaže: „El-Muntazar (šiitski Imam Mehdi) će hodati između Arapa i ubijati ih.“ (Mula Bakir el-Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom 52, str. 318)

Također je ispričao: „Čuvajte se Arapi, jer će doći jako loše vijesti (po vas), uistinu, niko od vas neće doći sa El-Kaimom (šiitski Mehdi)“. (El-Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom. 52, str. 333).

Okrutan prema čovječanstvu, šiitski Mehdi će ubiti devet desetina islamskog ummeta. Oni sljedbenici ehli sunneta koji neće prihvatiti njihovo učenje (šiitski imamijet) bit će im odrubljena glava. (Pogledaj: El- Kulejni, djelo El-Raud minel-Kafi, tom 8, str. 160).

El-Medžlisi je ispričao od Ebu Abdullaha: „Pretpostavljamo da čovječanstvo zna šta će se dogoditi sa El-Kaimom kada se pojavi, većina njih neće ga htjeti vidjeti zbog ubistava koje će počiniti… to će učiniti da većina čovječanstva kaže: ‘Ovaj nije od Muhammeda, da je on od potomaka Muhammeda, sigurno bi imao samilosti’.“ (Bihar el-Anwar, tom 52, str. 353).

Said Sadr je izjavio: „Uistinu, većina ubistava koja se događa čovječanstvu usmjerena je na muslimane. Tada će mi El-Kaim uručiti kopiju svoje knjige…“ (Sejjid Husein el-Musawi, Lillah thumma li Tarikh, Zašto sam napustio šijje, str. 137).

4. Imam Mehdi će uništiti Kabu

El-Medžlisi je objasnio da će prva stvar koju će učiniti El-Kaim nakon što se pojavi, biti  izgon dvojice, tj. Ebu Bekra i Omera, koji su još uvijek mokri i svježi, bacit će ih oboje upotrebljavajući vjetar i uništit će Mesdžid (Kabu). (Pogledaj: Bihar el-Anwar, tom 52, str. 387).

Imam Mehdi, kojeg očekuju pripadnici ehi sunneta, ispunit će zemlju pravdom nakon što je bila ispunjena nepravdom, a šije smatraju da će uništiti Kabu i odsjeći ruke i noge čuvarima Kabe.

Šeik Mufid je spomenuo: „Kada se pojavi Imam Mehdi, uništit će Mesdžidul-Haram (Kabu) i isjeći ruke narodu Šejbe i objesiti ih na Kabu i na Kabu napisati: Ovo su ruke lopova Kabe.“ (El-Mufid, El-Iršad, str. 411, Et-Tusi, Kitabul-Gajbeh, str. 282).

El-Medžlisi je objasnio: “Uistinu, El-Kaim će demolirati Mesdžidul-Haram (Kaba) i Mesdžidun-Nebevi (Poslanikova džamija u Medini) sve dok zemlja ne bude poravnata“. (El-Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom 52, str. 338, kao i u Et-Tusijevom El-Gajbeh, str. 282).

5. Imam Mehdi će iskopati grobove svih Poslanikovih ashaba


Šijje vjeruju da je na ovom mjestu njihov Mehdi posljednji put klanjao namaz prije nego je nestao u Sammari

Grobovi Ebu Bakra es-Sidika i Omera el-Hattaba, radijAllahu anhum, bit će iskopani, a oni će biti razapeti i bičevani ispred gomile. Obojica će biti proživljeni da bi bili kažnjeni. (Pogledaj Nimetullah el-Džezairi, El-Anwar el-Numanijeh, tom. 2, str. 85 i El-Medžlisi, Hakkul-Jekin, tom 2, str. 242).

Također, Imam Mehdi će oživjeti Aišu i kazniti je, jer su za Aišu rekli da je počinila zinaluk (blud) sa Poslanikom, sallallau alejhi ve sellem,  za vrijeme njenog života. (El-Anwar el-Numanijeh, tom 1, str. 161, Tafsirul-Šafi, tom 2, str. 108, Hakul-Jekin, tom 2, str 256, Hajatul-kulub, tom 2, str. 611).

El-Medžlisi je objasnio da će prva stvar koju će učiniti El-Kaim nakon što se pojavi, biti  izgon dvojice, tj. Ebu Bekra i Omera, koji su još uvijek mokri i svježi, bacit će ih oboje upotrebljavajući vjetar i uništit će Mesdžid (Kabu). (Bihar el-Anwar, tom 52, str. 387).

6. Šiitski Mehdi će vladati koristeći Davudov i Sulejmanov Zebur (Davidove Psalme) na okrutan način

El-Medžlisi bilježi: „El-Kaim će donjeti novo vjerovanje, novu knjigu i nov zakon.“ (El-Medžlisi, Bihar el-Anwar, tom 52, str. 354).

El-Kulejni u Ususlu el-Kafi, najvjerodostojnijoj knjizi šijja, za koju smatraju da premašuje vjerodostojnost Sahiha El-Buharije za ehi sunnet, prenosi se od Imama Ebu Abdullaha alejhisselam da je rekao: „Kada se El-Kaim od Muhammedovog potomstva pojavi, vladat će zakonom Davuda i Sulejmana (učenje Tevrata), on neće tražiti dokaze.“ (Usulul-Kafi, tom 1,  str. 397).

ZAKLJUČAK

Na kraju, proučavajmo mnogo više o (šiitskom) narodu Perzije, sljedbenicima Dedždžala, koji će ga objeručke dočekati kad se pojavi. Samo oni koji su slijepi kod svojih očiju smatraju šijje Perzijance muslimanima, bez proučavanja pozadine njihovog angažovanja u obaranju vlada u Afganistanu i Iraku i njihove saradnje sa cionističkim zemljama Amerikom i Izraelom. Šijje, bilo da su iz Irana, Sirije, pripadnici Hezbollaha ili drugi, saveznici su Izraela, uprkos njihovih sukoba i lažnih ratova. Dovoljno je da se osvrnemo na hadis u kojem poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi ve sellem, kaže da će Dedždžala slijediti 70.000 sljedbenika iz jevrejskog grada Isfahana, obučenih u perzijske (šiitske) haljine.

Izvor: Theunjustmedia

Dodatak: O istinskom Imamu Mehdiju, kojeg očekuju muslimani (sunije) možete pročitati ovdje.


1. Peta knjiga Starog Zavjeta

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz