Islamski ummet – prijetnja džahilijetskom sistemu Evrope

Popularno na sajtu

Kasida pjesnika Muhammeda Ikbala o islamskom ummetu kao opasnosti po džahilijetski sistem Evrope

U njoj se spominje da su se šejtani, kolege i pomagači Iblisovi sastali na savjetodavnom vijeću. Razgovarali su o postupcima svijeta, opasnostima i smutnjama sutrašnjice, onome što se naslućivalo od bojazni za njihov iblisovski sistem i šejtansku misiju. Podsjećali su se na opasnosti i smutnje koje su ih okružile i oslabile njihov sistem, veličali su njihovu nesreću i međusobno se upozoravali na njihovo zlo.


Jedan od šejtana je spomenuo republiku smatrajući je opasnom. Drugi mu odgovori:

„Nemoj da te brine republika, ona je samo ogrtač monarhizma, jer smo mi odjenuli monarhizmu ogrtač republike, kada smo vidjeli da se čovjek počeo buditi, uzdizati i postajati svjestan svoje plemenitosti, mi smo se pobojali protiv našeg poretka. Zbog toga smo ga zabavili igrom republike. Nije sve u vladaru i kralju. Monarhizam ne treba posmatrati kroz postojanje jedne ličnosti. Monarhizam je da čovjek zavisi od nekog drugog i želi ono što on posjeduje, bilo da se radi o individui ili narodu. Zar nisi vidio kakav je republički sistem Zapada, njegovo lice je svijetlo i blistavo, a suština i nutrina tamnija i mračnija od Džingis-kanove?“

Drugi reče: „Nema problema kada je duh monarhizma ostao, ali šta keže uvaženi zamjenik na ovu smutnju koju je izazvao ovaj jevrej koga nazivaju Karl Marks. On nije vjerovjesnik, ali njegovi sljedbenici njegovu knjigu smatraju svetom. Da li znaš da je uzdigao cio svijet? Robove je pobunio protiv njihovih gospodara tako da je uzdrmao zgrade uprave i gospodarstva.“

Drugi, govoreći predsjedniku skupštine, reče:

„Ekselencijo, bez obzira na iskrenost evropskih sihirbaza (mađioničara), mi se ne možemo pouzdati u njih. Postoji neki jevrej, samarićanin, kopija Mazdeka (perzijski socijalistički vođa), skoro da je srušio svijet, sirotinja stješnjuje vladare i kraljeve. Mi smo omalovažili ovaj socijalistički pokret, pa je on dobio na značaju i njegovo zlo se povećalo. On je iskušenje koje može sutra uzdrmati Zemlju. O moj godpodaru, svijet kojim si vladao će se pobuniti protiv tebe, a sistem se potpuno promijeniti.“

Predsjednik skupštine, Iblis, mu reče:

„Ja još držim uzde ovog svijeta i okrećem ih kuda ja hoću. Svijet će vidjeti čudo kada posvadim evropske narode, pa oni jedni na druge nasrnu i iskomadaju se poput pasa i vukova. Kada šapnem na uši njihovih političkih i crkveno-duhovnih vođa izgubiće pravac.

Kada je u pitanju to što ste spominjali socijalizam, budite uvjereni da razlike između čovjeka i čovjeka ne može premostiti mazdekijska logika. Ne plaše mene ti socijalisti i bijedna sirotinja.

Ako se ičega bojim, onda se bojim ovog ummeta (muslimana) u čijem pepelu konstantno postoji iskra života, skrivena žeravica. Među njima ima onih čiji se bokovi lišavaju udobnih postelja i suze teku njihovim obrazima. Dobro obaviještenom ne može biti skriveno da je islam iskušenje i nevolja budućnosti, a ne socijalizam.

Nisam zaboravio da je ovaj ummet zapostavio Kur'an, da je iskušan imetkom i on je zavolio njegovo sakupljanje kao ostali narodi i zajednice. Ja znam da je tamna noć Istoka i da alimi i šejhovi islama ne posjeduju bijelu ruku pred kojom se cijepa zastor tame i čije svjetlo obasjava i osvjetljava svijet.

Ali se bojim da potresi ovog vremena ne dignu ummet iz njegove postelje i usmjere ga Šerijatu Muhammeda (sallAllahu alejhi we sellem).

Ja vas upozoravam i opominjem na vjeru Muhammedovu, koja štiti i ispunjava ugovore i dostojanstvo, vjeru počasti i ugleda, povjerenja i čestitosti, viteštva, junaštva i džihada, vjeru koja anulira svaku vrstu ropstva, briše svaki trag tiranije i despotizma koja ne pravi razlike između vladara i podanika, ne daje prednost vladaru nad beskućnikom (osim po bogobojaznosti, op.PV), čisti imetak od svake nečistoće. Onoga ko posjeduje imetak i bogatstvo čini da bude povjerenik u svome imetku. Njegov povjerenik i zaštitnik imetka.

Koja pobuna je veća i koji prevrat je žešći od onoga što je ova vjera proizvela u sferi ideja i djelovanja onoga dana kada je jasno proglasila da zemlja pripada Allahu, a ne kraljevima i vladarima?!

Uložite sav svoj trud i upotrijebite sve svoje potencijale da islam ostane skriven od očiju ljudi. Neka vam stimulans bude to što su i sami muslimani nesigurni u svoga Gospodara i što je njihovo uvjerenje slabo. U našem je interesu da oni ostanu opterećeni problemom ilmu-l-kelama (filozofija i sufizam), metafizike i raznim tumačenjima Allahove Knjige i njenih ajeta.

Napadnite muslimanski sluh. Musliman je u stanju da polomi talisman svijeta i pokvari našu čaroliju svojim ezanom i veličanjem Allaha.

Nastojte da se noć oduži, opteretite muslimana, braćo, trudom i poslom dok ne izgubi trku. Naš interes je da muslimani ostanu robovi drugih, da izbjegavaju i ostavljaju ovaj svijet (tj. da ostave učenje i rad na ovom svijetu za Ahiret, op.PV) i, zbog asketizma i zanemarivanja važnosti ovog svijeta, da se okreću od njega. Teško nama ako se probudi ovaj ummet kome njegova vjera nalaže da nadzire cio svijet.“

Iz knjige: “Šta je svijet izgubio dekadencijom muslimana”,
Autor: Šejh Ebu-l-Hasen en-Nedevi, rahimahullah
Odlomak: Kasida pjesnika Muhammeda Ikbala o islamskom ummetu kao opasnosti po džahilijetski sistem Evrope

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz