Zaštita od Dedždžalovog iskušenja

Popularno na sajtu

Poslanik sallallahu alejhi we sellem je usmjerio ummet onom što će ih sačuvati od iskušenja Dedždžala Mesiha. Ostavio je svom ummetu jasan i vidljiv put, put čija je noć jasna kao dan i sa kojeg ne skrene niko osim onog ko je propao. Nije ostavio dobro a da nije na njega ukazao niti je ostavio zlo a da nas nije na njega upozorio.

Od onoga na šta nas ja upozorio je i iskušenje Dedždžala Mesiha jer je to najveća smutnja sa kojom će se sresti njegov ummet do Sudnjeg dana. Svaki poslanik je upozoravao svoj ummet na ćoravog Dedždžala a Muhammed sallallahu alejhi we sellem je posebno povećao opomenu i upozorenje. Allah dž.š. mu je pojasnio mnoga svojstva Dedždžala kako bi upozorio svoj ummet. On će se, bez ikakve sumnje, pojaviti baš u ovom ummetu jer je on posljednji ummet a Muhammed sallallahu alejhi we sellem Pečat poslanika.

Ovo su samo neke od smjernica Poslanikovih kojima je Mustafa sallallahu alejhi we sellem usmjeravao svoj ummet kako bi se spasio od ovog strašnog iskušenja od kojeg i mi molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas sačuva i podari nam utočište:

1. Čvrsto pridržavanje islama, naoružavanje oružjem imana poznavanjem Njegovih imena i svojstava u kojim nema Njemu sličnih. Neka svako zna da je Dedždžal čovjek koji jede i pije a Allah je uzvišen od toga, Dedždžal je ćorav a Allah dž.š. nije i niko neće vidjeti svoga Gospodara dok ne umre a Dedždžala će vidjeti ljudi kad se pojavi, oni koji su mu povjerovali i oni koji su ga zanijekali.

2. Stalno tražiti utočište od Dedždžalovog fitneluka a posebno to činiti u namazu o čemu postoje brojni vjerodostojni hadisi: Hadis kojeg bilježe Dva šejha i Nesa'i od Resulullahove supruge r.a.: Zaista je Resulullah sallallahu alejhi we sellem učio dovu u namazu: Gospodaru moj, utječem Ti se od kaburskih patnji i od iskušenja Dedždžala Mesiha [1]

Buhari bilježi od Mus'aba koji kaže da je Sa'ad naređivao pet stvari koje je čuo od Poslanika sallallahu alejhi we sellem kako ih naređuje, od tih pet stvari je i … i od Tebe tražim zaštitu od kušnje dunjaluka (misli se na kušnju Dedždžala).[2]

Reći «dunjaluk» a misliti na Dedždžala je jasan pokazatelj kako je Dedždžal najveće moguće iskušenje na dunjaluku.[3]

Muslim bilježi od Ebu Hurejre r.a. da je Resulullah sallallahu alejhi we sellem rekao: Kada neko od vas, učeći Ettehijatu, prouči šehadet neka traži zaštitu od četvero, neka kaže: Gospodaru, zaista kod Tebe tražim utočište od džehennemske kazne, kaburske patnje, kušnje oživljenja i smrti i od zla iskušenja Dedždžala Mesiha.[4]

A imam Tavus je zahtijevao od svog sina da ponovi namaz ako ne bi proučio ovu dovu.[5]

Ovo je dokaz velike želje prvih muslimana da svoju djecu nauče ovoj vrijednoj dovi.

Sefarini kaže: “Neophodno je da svaki alim usadi hadise o Dedždžalu u srca djece, žena, muškaraca … spominje se da će prethoditi njegovoj pojavi zaborav njegovog spominjanja sa mimbera.”[6]

Do njegovih riječi: “Posebno u ovom vremenu prepunom fitneluka, iskušenja, vremenu u kojem su iščezli znakovi sunneta, sunnet je postao kao novotarija a novotarija šerijat koji se slijedi, a mi snage ni moći nemamo osim kod Allaha Uzvišenog.”[7]

3. Učiti napamet ajete iz sure Kehf. Božiji Poslanik sallallahu alejhi we sellem je naredio učenje sure Kehf pred Dedždžalom a u nekim predajama kraj sure Kehf, odnosno prvih i zadnjih deset ajeta.

Od zabilježenih hadisa o tome je i hadis Muslima od Nevvas ibn Sem'ana: “…ko od vas doživi njegov dolazak neka mu prouči početak sure Kehf.” [8]

Muslim također bilježi od Derda'a r.a. da je Resulullah sallallahu alejhi we sellem rekao: “Ko napamet nauči prvih deset ajeta sure Kehf sačuvao se Dedždžalovog iskušenja.”

Muslim veli: Šu'abe kaže: Sa kraja sure Kehf, a Hemam kaže: Sa početka sure Kehf.[9]

Nevevi kaže: Razlog tome je mnoštvo čuda i znakova na početku sure Kehf, pa ko dobro razmisli o njima neće biti zaveden Dedždžalom, a također i kraj sure Kehf kao npr. Riječi Uzvišenog: “Zar nevjernici misle da pored Mene za bogove mogu uzimati robove moje.” [10]

Svakako je ovo posebnost sure Kehf u kojoj su preneseni hadisi u kojima se podstiče na njeno učenje, posebno petkom.

Hakim bilježi od Ebu Seid el Hudrija r.a. da je Resulullah sallallahu alejhi we sellem rekao: “Zaista onaj ko petkom prouči suru Kehf, ona mu osvijetli ono što je između dva petka.”[11]

Nema sumnje da je sura Kehf vrlo važna zbog veličanstvenih ajeta o stanovnicima pećine, razgovoru Musa a.s. i Hidra, spomenu Zul Karnejna, gradnji ogromnog zida u zaštiti od Je'džudža i Me'džudža potvrda proživljenja i mahšera, puhanje u sur, objašnjenje o propalim djelima i onima koji su mislili da su na Uputi a ustvari su bili u zabludi i slijepilu.

Svaki musliman bi trebao se dobro potruditi u učenju ove sure, njenom pamćenju i ponavljanju a posebno u najboljem danu u kojem je sunce zasjalo- u danu džume namaza.

4. Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će mu Allah dž.š. dati kako bi njima ljude iskušao. Doći će čovjeku koji će misliti o sebi kako je on velikog i čvrstog imana pa će ga prevariti i on će ga slijediti. Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas i sve muslimane sačuva njegovih spletki.

Ahmed, Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dehma'a da je čuo Imran ibn Husajna kako kazuje hadis Resulullahov: “Ko čuje za Dedždžala neka bježi od njega. Tako mi Allaha čovjek će misliti o sebi da je mu'min ali će početi slijediti Dedždžala zbog sumnji koje će on ubaciti.” [12]

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

Iz knjige: Predznaci Sudnjeg dana: mali – srednji – veliki

Fusnote:


[1] Buhari, 2/317
[2] Buhari, 11/174
[3] Fethul Bari, 11/179
[4] Muslim, 5/87
[5] Muslim, 5/89
[6] Medžmeu zzevaid ve menbeul fevaid, 7/335
[7] Levamiul envaril behijje, 2/106-107
[8] Muslim, 18/65
[9] Muslim, 6/92-93
[10] Sura El Kehf, 101
[11] Mustedrekul Hakim, 2/368
[12] El fethu rrebanijj, 24/74, Sunen Ebi Davud, 11/242, Mustedrekul Hakim, 4/531

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz