Kabursko uživanje i kaburska kazna

Popularno na sajtu

Vjerovanje u kabursko uživanje vjernika i kabursku kaznu za onoga koji je budu zasluživali od griješnika i nepokornika je od temelja vjerovanja na koje upućuju tekstovi Kur’ana i Sunneta.

Od dokaza Kur’ana o uživanju u kaburu je Allahov govor: “Allah vjernike postojanom riječju učvršćuje u životu na dunjaluku, a i na ahiretu, a zulumćare u zabludu odvodi; Allah radi što hoće.” Sura Ibrahim 28. ajet

Ovaj ajet upućuje na Allahovo učvršćivanje vjernika onda kada budu ispitivani u kaburu i na ono što dolazi iza toga od uživanja.

U Sahihu Buharije se prenosi u hadisu Bera ibn Azib da je Allahov Poslanik alejhi selam rekao: “Kada vjernik bude postavljen u kaburu u sedećem položaju doćiće mu meleci a zatim će posvjedočiti šehadet, to je značenje Allahovog govora: “Allah vjernike postojanom riječju učvršćuje.”

Dokaz o kaburskoj kazni iz Kur’ana je Allahov govor: “I Allah ga je sačuvao od zala onog što su spletkarili, a faraonove pristalice zla patnja zadesi, Vatra kojoj će izloženi jutrom i večerom biti, a kada nastupi Čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” sura Gafir 45. i 46 ajet

Rekao je Taberi: “Većina učenjaka je na tome da je ovo izlaganje vatri u kaburu i to je ujedno i dokaz o potvrđivanju kaburske kazne.” A ibn Kesir je rekao: “Ovaj ajet je velika osnova u tome kada sljedbenici sunneta dokazuju postojanje kazne u kaburu.’’

Na postojanje kaburske kazne upućuje također i kur’anski ajet: “Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni.” Sura Pokajanje 101. ajet

Ovim ajetom su mnogi učenjaci dokazivali na postojanje kaburskog kažnjavanja. Prenosi se da je Mudžahid rekao tumačeći ovaj ajet: “Kažnjavaćemo ih glađu i kaburskom patnjom; “a zatim će biti u veliku patnju vraćeni.’’ tj. na kijametskom danu.

A rekao je Katade o značenju ajeta: “Kazna na dunjaluku i kazna u kaburu zatim će biti vraćeni u veliku patnju.”

Ovim ajetom i ajetom prije njega je isto također dokazivao o postojanju kaburskog kažnjavanja i imam Buhari u svom Sahihu.

Mnogobrojni su hadisi Poslanika alejhi selam koji govore o kaburskom uživanju i njegovoj kazni, od tih hadisa je hadis koji prenosi Abdullah ibn Omer da je Poslanik alejhi selam rekao: “Kada neko od vas preseli izlaže mu se svakog jutra i večeri njegovo mjesto, pa ako je od stanovnika Dženneta onda od stanovnika Dženneta a ako je od stanovnika vatre onda od stanovnika vatre i biće mu rečeno: ovo je tvoje mjesto sve dok te Allah ne proživi na Kijametski dan.’’ Buhari 1379, Muslim 2866

A u hadisu Enesa koji prenosi Muslim rekao je Allahov Poslanik alejhi selam: “Kada se ne bi ukopavali zaista bih zamolio Allaha da vam omogući da čujete nešto od kaburskog kažnjavanja.” Muslim 2868

Dokazi na ovu temu su zaista mnogobrojni, a mi ćemo se ograničiti na ovo što smo naveli, a Allah najbolje zna.

Izvor: Usulu Iman grupe autora
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz