Kazna nekim ljudima iz ovog ummeta je poput kazne prijašnjim narodima

Popularno na sajtu

Šesti hadis

Od ‘Imran ibn Husajna radijellahu ‘anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao:

Desiće se mom ummetu gađanje s neba, preinačavanje tijela i utjerivanje u zemlju. Neko reče: ‘O Allahov poslaniče, a kada će biti?’ Odgovori sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Kada se pojave muzički instrumenti, umnože pjevaljke i budu se pili opijati.’

Hadis je izveo Et-Tirmizi rahimehullah u ‘Kitabu-l-fiten’ pod brojem 2213, te Ibn Ebi-d-Dunja rahimehullah u ‘Zemmu-l-melahi’ 2/1ق.

Isti hadis dolazi kao mursel predaja[1] u drugačijoj verziji, ali i kao mevsul hadis[2] u čijem obliku je i najvjerodostojniji.

Rekao je Ebu-l-‘Abbas El-Hemdani od ‘Ummareta ibn Rašida od El-Gazi ibn Rebi'ah rahimehumullah koji ovaj hadis uzdiže do Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da je rekao:
„Sigurno će neki ljudi na svojim foteljama biti pretvoreni u majmune i svinje[3] zbog njihovog ispijanja opijata i udaranja u gitare i pjevaljke.“

Hadis bilježi Ibn Ebi-d-Dunja (2/2ق) a istim putem ga izvodi i Ibn ‘Asakir rahimehullah u djelu ‘Tarihu Dimešk’ (582/12).

Drugačije od njega prenosi Hišam ibnu-l-Gazi rahimehullah pa pripovjeda preko svog oca od djeda Rebi'ah radijellahu ‘anhu[4] koji veli: „Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da kaže: ‘Biće s kraja mog ummeta utjerivanje u zemlju, gađanje s neba i preinačavanje lika.’ Rekosmo: ‘Zbog čega o Allahov Poslaniče?’ Odgovori sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Zbog upotrebe pjevačica i ispijanja opijajućih pića.’
Hadis izvodi Ed-Dulabi rahimehullah[5] u djelu El-Kina (52/1) i Ibn ‘Asakir u Tarihu Dimešk (124, 125/14)

Ovaj hadis pojačava svoju snagu sličnim predajama koje se nalaze u hadisima o smutnjama, ali i drugim; od toga je hadis koji isto kazuje, prenosi ga Ebu Se'id El-Hudri radijellahu ‘anhu od Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem , a bilježi Et-Taberani rahimehullah u djelu ‘Elvsat’ (6901).

Od predaja koje pojačavaju gornji hadis je i hadis Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu gdje Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem kaže: „Kada se ratni plijen bude smjenjivao…“ a gdje takođe stoji: „i pojave se pjevaljke, muzički instrumenti i budu ispijala alkoholna pića.“
Ovaj hadis navodi Et-Tirmizi (2212) i Ibni Ebi-d-Dunja (2/2ق) drugačijim putem prenosilaca, a progovorio sam (tj. Albani) o ovom senedu kod Tirmizija u djelu ‘Ed-Da'ifeh’ (1727).
Među predajama koje isto podupiru je hadis od ‘Alijja radijellahu ‘anhu sa izrazom: „Kada moj ummet bude radio petnaest stvari desiće mu se kušnja…“ a gdje stoji: „budu se pili opijati, oblačila svila i koristile pjevačice i muzički instrumenti…“ Ovaj hadis bilježi Et-Tirmizi (2211)

Takođe hadis od Ebu Umameh radijellahu ‘anhu da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: „Zanoćiće neki ljudi iz ovog ummeta pored hrane i pića pa će osvanuti pretvoreni u majmune i svinje…“ gdje stoji: „zbog njihovog ispijanja alkohola, jedenja kamate, uzimanja pjevaljki, oblačenja svile i prekidanja rodbinske veze.“ Ovaj hadis bilježi El-Hakim rahimehullah (515/4), El-Bejheki rahimehullah u ‘Šu'abu-l-imani (16/5), Ahmed rahimehullah (329/5); vjerodostojnim ga ocjenjuju El-Hakim i Ez-Zehebi rahimehumallah a u vezi te ocjene postoji dilema koju sam s pojašnjenjem iznio u djelu ‘Es-Sahihah’ (1604).

Da! Ovaj navedeni broj hadisa je vjerodostojan bez ikakve sumnje a zbog sličnih predaja koje isto svjedoče. Prenosi se na istoj ravni u drugačijim oblicima:
Od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: „Kada moj ummet dozvoli šest stvari nad njima će se desiti urušavanje: Kada se pojavi među njima međusobno proklinjanje, budu ispijali opijati, bude oblačila svila, budu koristile pjevačice, i budu zadovoljili muškarci sa muškarcima a žene sa ženama.“
Hadis bilježi Et-Taberani u ‘Mu'džemu-l-evsat’ (1060/59/1)[6], El-Bejheki u djelu ‘Eš-Šu'ab’ (377, 378/5) preko dva puta prispijeća hadisa od Enesa radijellahu ‘anhu , a oba ojačava El-Bejheki.


Izvor: Istina.ba

Fusnote:

[1] Mursel predaja je ona kojoj s kraja lanca nedostaje prenosilac, tj. nedostaje ashab, odnosno gdje tabi'in prenosi od Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem ne pominjući ashaba. Op.prev.

[2] Mevsul hadis znači da je isti spojen u lancu prenosilaca sve do ashaba koji nešto pripovjeda ili do Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem. Op.prev.

[3] Ovu kaznu je Allah spustio na Izraelćane koji su se ogriješili o propis subote. Kazivanje je spomenuto u Kur'anu. Otuda dolazi i naslov članka.

[4] tj. Rebi'ah ibn ‘Amr El-Džurešijj radijellahu ‘anhu.

[5] On je Ebu Bišr Muhammed ibn Ahmed ibn Hammad, hafiz hadisa; preselio 310.po Hidžri

[6] Trodijelna oznaka broja hadisa je tipično Albanijeva oznaka.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz