Mjesto pojavljivanja Dedždžala, njegovi sljedbenici i njegova propast

Popularno na sajtu

Mjesto pojavljivanja Dedždžala

Doći će iz pravca isotka iz mjesta Horasan, od Židova Asbahana, potom će hodati zemljom. Neće ostaviti niti jedno mjesto a da u njega ne uđe, osim Mekke i Medine. U njih neće moći ući jer će ih meleki čuvati.

U spomenutom hadisu Fatime bint Kajs Resulullah sallAllahu alejhi we sellem o Dedždžalu kaže: Nije li on u moru Šama ili Jemena, ne nego je u pravcu istoka, on je u pravcu istoka (i pokaza rukom prema istoku).¹

Ebu Bekr es Siddik prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal će se pojaviti na istoku iz mjesta zvanog Horasan.

Od Enesa radijAllahu anhu se prenosi da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Dedždžal će se pojaviti iz asbehanskih Židova, sa njim će biti sedamdeset hiljada Židova.²

Ibn Hadžer kaže: A što se tiče mjesta iz kojeg će se pojaviti to će sigurno biti sa istoka.³

A Ibn Kesir kaže: Početak pojavljivanja će biti iz Asbehana iz mjesta zvanog Jehudijje (Židovsko).[4]

Dedždžal neće ući u Mekku niti u Medinu

Dedždžalu je zabranjen ulaz u Mekku i Medinu kad se pojavi na kraju vremena. O tome postoje vjerodostojni hadisi. A u ostala mjesta će jedno po jedno ulaziti.

U hadisu Fatime bint Kajs stoji da je Dedždžal rekao: Izaći ću, hodaću zemljom, neće ostati nijedno mjesto a da u njega ne uđem u periodu od četrdeset noći, osim Mekke i Tajjibe [5]  one su mi zabranjene. Kad god pokušam da uđem u jednu od njih dočekaće me melek sa oštrom sabljom i otjerati od njih. Na svakom prilazu će stajati melek koji će ih čuvati.

Pouzdano se zna da Dedždžal neće ući u četiri mesdžida: Mesdžidul Haram u Mekki, Mesdžidun Nebavi u Medini, Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa.

Bilježi Imam Ahmed od Džunade ibn Ebi Umejje el Ezdija: Otišli smo ja i jedan od ensarija kod jednog od Resulullahovih sallAllahu alejhi we sellem ashaba i rekli mu: Kaži nam šta si od Resulullaha sallAllahu alejhi we sellem čuo o Dedždžalu … (spomenuo je hadis i rekao): zaista će on boraviti na zemlji četrdeste sabaha, doći će na svaki izvor, neće se približiti četirima mesdžidima: Mesdžidul Harem u Mekki, Mesdžidun Nebevi u Medini, Mesdžidut Tur i Mesdžidul Aksa.[6]

Ašto se tiče predaje u dva Sahiha po kojoj je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem vidio kovrdžavog, niskog čovjeka, ćoravog desnog oka, naslonjenog na čovjekovo rame kako tavafi oko Kabe, pa upita ko je on. Rekoše mu da je on Mesih Dedždžal. Odgovor je kako se radi o zabrani ulaska Dedždžala u Meku i Medinu onda kad se pojavi ne kraju vremena. A Allah najbolje zna.[7]

Dedždžalovi sljedbenici

Većina Dedždžalovih sljedbenika su Židovi, nearapi i tatari, mješavina rasa. Najvećim dijelom pustinjaci (seljaci) i žene. (Među sljedbenicima Dedždžala će biti haridžije, kako stoji u hadisu „Pojavit će se skupina ljudi koja će učiti Kur’an, ali on neće prelaziti njihove grkljane. Kad god se od njih pojavi nova generacija, bit će poraženi, i ponovio je to više puta, a zatim rekao: “Sve dok se među njima ne pojavi Dedždžal.“ (Ibn Madže, hadis br.: 174, i Albani, rahimehullah, kaže da je hasen, u “Sahihul-džami”, br. 8171). Rečeno je Aliji, radijallahu anhu, nakon pobjede nad prvim hardžijama: „Hvala Allahu koji je razrahatio Svoje robove od njih.” Alija, radijallahu anhu, je odgovorio: “Ne, nikako, tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, još će se oni pojavljivati sve dok zadnji od njih ne izađu sa Dedždžalom”. (Levamiul-envaril-behijje, 1/87), op.ur.);

Bilježi Muslim od Enesa ibn Malika radijAllahu anhu da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Slijediće Dedždžala sedamdeset hiljada asbehanskih židova kao predvodnica.[8]

A u Ahmedovoj predaji sedamdeset hiljada Tidžanaca.[9]

A u spomenutom hadisu Ebu Bekra radijAllahu anhu: Slijediće ga narod lica poput iskovanih štitova.

Ibn Kesir kaže: Očito je, a Allah najbolje zna, da se misli na turke (ljude mongoloidne rase, op.PV.), Dedždžalove pomoćnike.[10]

Smatram da se to odnosi na nearape (e'adžem) opisane u hadisu Ebu Hurejre: Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite sa Havzom i Keramom od nearapa: Crvenih lica, krivih noseva, sitnih očiju, lica poput iskovanih štitova, obuće od dlake.[11]

A što se tiče toga da će najveći broj njegovih sljedbenika biti od beduina (seljaka) to je stoga što je neznanje uglavnom sa njima. Bilježi se u podušem hadisu Ebu Umame u kojem Resulullah sallAllahu alejhi we sellem kaže: Od smutnje Dedždžala će biti i njegove riječi čobanima: Ako ti oživim oca i majku, hoćeš li posvjedočiti da sam ti ja Gospodar? Hoću, reći će. Dva šejtana će se pojaviti u liku njegovog oca i majke i reći: Sine, slijedi ga, zaista je on tvoj Gospodar.[12]

A žene, njihovo stanje je gore od stanja beduina zbog brzine potpadanja pod razne uticaje i zbog neznanja. U hadisu Ibn Omera radijAllahu anhu se kaže: Doći će Dedždžal u dolinu žabokrečine zvanu Merkanat.[13] Najviše će pred njega izaći žena. Čak će čovjek otići kod supruge, majke, kćerke, sestre, tetke i svezati je konopcima plašeći se da ne izađu pred njega.[14]

Dedždžalova propast

Dedždžalova smrt će biti rukama Mesiha Isa'a sina Merjemina a.s..O tome govore vjerodostojni hadisi. Dedždžal će zavladati cijelom zemljom osim Mekke i Medine. Mnoštvo svjetine će ga slijediti, njegovo iskušenje će biti sveopće. Od njega se neće spasiti osim mala manjina vjernika. Tada će se pojaviti Isa a.s. kod Istočne munare u Damasku. Za njim će ići Allahovi robovi, mu'mini. Vodiće ih prema lažljivcu Dedždžalu. U vremenu silaska Isa a.s. Dedždžal će ići prema Bejtul Makdesu (Jerusalem). Isa a.s. će ga susresti na ulazu u mjesto zvano Ludd. Kad ga Dedždžal ugleda topiće se kao što se so topi a Isa a.s. će mu reći: Imam za tebe udarac koji neću propustiti. Pratiće ga, udariti ga kopljem, poraziti njegove sljedbenike. Pridružiće mu se vjernici i ubijati ih sve dok drvo i kamen ne progovore: O muslimanu, o Allahov robe, evo Židova iza mene, dođi i ubij ga, osim drveta garkad, ono je doista drvo Židova.[15]

Spomenuću nekoliko hadisa o propasti Dedždžala i njegovih sljedbenika:

Muslim bilježi od Abdullaha ibn Omera radijAllahu anhu da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: U mom ummetu će se pojaviti Dedždžal…pa će Allah poslati Isaa sina Merjeminog koji je poput Urvet ibn Mes'uda,tražiće ga i uništiti.[16]

Ahmed i Tirmizi bilježe od Medžmea ibn Džarija el Ensarija: Čuo sam Resulullaha sallAllahu alejhi we sellem kad je rekao:Sin Merjemin će ubiti Dedždžala na ulazu u mjesto Ludd.

Muslim bilježi poduži hadis od Nevas ibn Sem'ana radijAllahu anhu o silasku Isaa a.s. i ubistvu Dedždžala, u kojem resulullah sallAllahu alejhi we sellem kaže: Svaki nevjernik koji osjeti miris Isaa a.s. će na mjestu umrijeti, (Isa a.s.) tražiće Dedžddžala dok ga ne nađe na ulazu u mjesto Ludd, pa će ga tu i ubiti.[17]

Imam Ahmed bilježi od Džabir ibn Abdullaha da je Resulullah sallAllahu alejhi we sellem rekao: Pojaviće se Dedždžal u vremenu odsutnosti vjere i odstupanja od znanja … potom će sići Isa sin Merjemin i u praskozorje pozvati ljude: O ljudi, šta vas spriječava da izađete protiv poganog lašca? Reći će: Ovaj čovjek je džin. Krenuće za njim pa će vidjeti da je to Isa a.s. Začuće se ikamet za namaz. Reći će mu: Naprijed! Neka prođe vaš imam i neka vam klanja, reći će. Kad klanjaju sabah izaći će protiv Dedždžala. Kad ih Lažov ugleda istopiće se poput soli u vodi. Doći će do njega i ubiti ga. Čak će i drvo i kamen progovoriti: O dušo od Allaha, evo Židova! Niko od Dedždžalovih sljedbenika neće preživjeti.[18]

Sa njegovim ubistvom – Allah ga prokleo – završit će se i njegov strašni fitneluk. Allah dž.š. će one koje su vjerovali spasiti njegovog zla i zla njegovih sljedbenika uz pomoć Nadahnutog od Allaha dž.š. i Njegove riječi – Isaa sina Merjemina i njegovih pomagača, mu'mina. A Allahu pripada svako dobro i hvala.

Autor: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil
Iz knjige: Predznaci Sudnjeg dana: mali – srednji – veliki

Fusnote:


[1] Muslim, 18/83
[2] El fethur rebbanijj, 24/73
[3] Fethul Bari, 13/91
[4] En Nihaje, 1/128
[5] Tajjiba je Medina.
[6] El fethur rebbanijj, 26/76
[7] Nevevijev komentar Muslima, 2/234, Fethul Bari, 6/488
[8] Muslim, 18/85-86
[9] El fethur rebbanijj, 24/73
[10] En Nihaje, 1/117
[11] Buhari, 6/604
[12] Sunen Ibn Madže,2/1359-1363
[13] Dolina između Medine i Taifa.
[14] Musned Ahmeda, 7/190, hadis 5353
[15] En Nihaje, 1/128-129
[16] Muslim,18/75-76
[17] Muslim,18/67-68
[18] El fethu rrebbanijj, 24/85-86

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz