Dva su znaka ljubavi prema Allahu: slijeđenje poslanika i borba na Allahovom putu

Popularno na sajtu

„Reci: ‘Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!'“[1]

Poslanik nije naređivao osim ono što voli Allah, nije zabranjivao osim ono što je mrzio Allah, nije činio nešto osim ono što voli Allah i nije govorio osim o onome što Allah volio od istine.

A onaj ko voli Allaha, on mora slijediti Poslanika, vjerovati u ono o čemu nas je obavijestio, biti poslušan u onome što je naredio i slijediti ga u onome što je radio. A onaj ko to učini – učinio je ono što voli Allah, pa je i njega Allah zavolio.

Kaže: „Voljeti ono što voli Voljeni“ – Predstavlja savršenu ljubav prema Voljenom. Allah, ‘azze ve dželle, voli vjerovjesnike, meleke i dobre ljude – pa, ako ih zavoliš, to predstavlja potpunu ljubav prema Allahu, a i savršeno slaganje sa onim što je propisao Allah. Allah mrzi nevjernike i griješnike – pa, ako ih i ti zamrziš, složit ćeš se u onome što Allah mrzi.

Kaže: „Reci: ‘Ako vi Allaha volite…'“ – Ovaj ajet učenjaci nazivaju ajetom ispita, tj. riječi Uzvišenog:

„Reci: ‘Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti…'“

Skupina ljudi je tvrdila da voli Allaha pa ih je Allah iskušao sa ovim ajetom. A onaj ko bude slijedio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je iskren u svojoj ljubavi prema Allahu; onaj ko ne bude slijedio Poslanika, on nije iskren u svojoj ljubavi prema Allahu, i njegova tvrdnja neće biti prihvaćena. Ovo je dokaz Allahove ljubavi jer se slijeđenjem poslanika dokazuje ljubav prema Allahu . Pa, ako vidimo čovjeka da slijedi Poslanika znamo da je njegova ljubav prema Allahu istinska. A ako vidimo čovjeka da se suprotstavlja Poslaniku, znamo da je njegova ljubav prema Allahu lažna.

Međutim, postoji drugi znak ljubavi, a to je džihad na Allahovom putu, kao što će biti spomenuto. Ovo su dva znaka ljubavi prema Allahu: prvi je slijeđenje Poslanika, a drugi je borba na Allahovom putu .

Allah je onima koji Ga vole učinio dva znaka:

  • slijeđenje Poslanika, i
  • borba na Njegovom putu.

Ovo zato jer je suština džihada postizanje onoga što Allah voli od vjerovanja i dobrih djela i iskorijenjivanje onoga što Allah mrzi kao što su kufr, griješenje i neposlušnost. Allah  kaže:

„Reci: ‘Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Poslanika, i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese.'“ [2]

Allah prijeti žestokom kaznom onome kome imetak i porodica budu draži od Allaha, Poslanika i džihada na Njegovom putu.

Kaže: „Onda pričekajte“ – To jest, sačekajte da vidite kakva će vas to kazna sustići . Allah prijeti onome ko dadne jednoj od ovih osam stvari veću prednost u ljubavi nego Allahu i Njegovom Poslaniku, i to žestokom kaznom, a to su: očevi, djeca, braća, žene, rod, trgovina itd .

* * *

U Sahihu se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je rekao:

„Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od djeteta, oca i svih ljudi.“ [3]

Također se u Sahihu bilježi da je Omer b. el-Hattab r.a. rekao:

„Allahov Poslaniče, tako mi Allaha, draži si mi od svega, osim od mene samog!“ Pa je(Poslanik) rekao: „Ne, Omere! Sve dok ti ne budem draži i od samog tebe.“ Kaže: „Tako mi Allaha, draži si mi i od samog mene.“ Reče: „Sada Omere!“ [4]

Kaže: „Sada Omere“ – Znači, sada si dostigao traženu obaveznu ljubav.

Ibn Tejmijje – Robovanje(144)

[1] Ali Imran, 31.
[2] Et-Tevbe, 24.
[3] Bilježe ga Buhari (15) i Muslim (44), preko Enesa r.a.
[4] Bilježe ga Buhari (6632)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz