Pobjedonosna generacija preferira Allaha i Poslanika iznad svega drugog

Popularno na sajtu

Ljubav prema Poslaniku

Znak iskrene ljubavi jeste voljeti one koje voli Allah, a zna se da Allah, dželle šanuhu, najviše voli Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem.

Praktičan rezultat ljubavi prema Allahu i Njegovu Poslaniku jeste pokoravanje svemu što je on donio od Allaha: “Ti reci: ‘Ako vi Allaha volite, mene slijedite! I Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti! ‘ Allah grijehe prašta i samilostan je.” (Alu Imran, 31)

Ovaj je ajet objavljen zbog nekih ashaba, kad su osjetili izuzetnu ljubav prema Allahu pa su pošli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da ga izvijeste s tim u vezi. Rekli su: “Božiji Poslaniče, tako nam Allaha, mi, uistinu, izuzetno volimo Gospodara!”[1]

Ibn Kesir je ovaj ajet objašnjavao na sljedeći način: “Ajet konačno rasuđuje o svakom onom ko tvrdi da voli Allaha, ali ne slijedi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: takav će biti neiskren sve dok ne bude slijedio Pravi put, dini-islam, verbalno i praktično.“

Hasan el-Basri govorio je: ‘Neki su ljudi tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah stavio na ispit ovim ajetom.”‘[2]

Preferiranje Allaha i Poslanika

Ljubav prema ženi, djeci, roditeljima – sve to treba biti usputna ljubav u odnosu na ljubav prema Allahu i Poslaniku. Ljubav prema bližnjima ne smije dovesti u pitanje ljubav prema svetinjama, a kamoli je isključiti. A koga čovjek više voli, vidi se kad se interesi dvije ljubavi suprotstave. Allah, dželle šanuhu, objavio je: “Ti reci: ‘Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rodbina vaša, i imeci vaši koje ste stekli, i trgovina za koju se bojite da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima uživate, draži od Allaha i Njegova Poslanika, i borbe na putu Njegovu, tada sačekajte dok Allah Svoje naređenje ne donese!’ A Allah neće na Pravu stazu uputiti narod grešnički!” (Et-Tevba, 24)[3]

Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Fusnote:

[1] Muhammed el-Kurtubi, Fl-Džamiu li ahkamil-Kur'an, 4/40.
[2] Ebul-Fida b. Kesir, Tefsirul-Kur'anil-azim, 1 /314.
[3] lbn Kajjim el-Dževzijja zapisao je: “Nije nedostatak voljeti porodicu, ali jest onda ako čovjeka ta ljubav odvraća od onog što je korisnije za njega: od ljubavi prema Allahu i Njegovu Poslaniku, odnosno ako umanjuje i slabi ovu potonju ljubav. U tom slučaju ona nije pohvalna. Medutim, ako ljubav prema porodici pomaže u ljubavi prema Allahu i Poslaniku i osnažuje je, pohvalna je. Naime, Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, volio konzumirati ledeno šerbe, slatko, med i tikvice i volio je oblačiti košulju, ali ta ljubav nije isključivala ljubav prema Gospodaru, već mu je, možda, pomagala u posvećenosti Allahu. I to je prirodna ljubav. Ona ima karakter namjere svog nosioca. Drugim riječima, ako čovjek činjenjem određenih stvari ima namjeru osnažiti se radi činjenja dobrih djela, zaslužit će nagradu, a ako pak te stvari radi čisto iz ljubavi prema njima i naklonosti, nema nagradu, a ni kaznu, premda na taj način propušta djelo kojim se može približiti Allahu. Dakle, korisna ljubav dijeli se na tri kategorije: ljubav prema Allahu, ljubav radi Allaha i ljubav prema onome što pomaže u činjenju dobra i sustezanju od zla. Postoje i tri kategorije štetne ljubavi: ljubav prema nekom drugom, a ne prema Allahu, ljubav prema onome što Allah ne voli i ljubav prema nečemu što umanjuje ili isključuje ljubav prema Allahu. I oko spomenutih šest kategorija ljubavi vrti se sve što ljudi vole.” Vidjeti: Igasetul-lehfan, 2/196, 197. U ovom su citatu učinjene određene intervencije.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz