Sadakatul fitr (vitre): Kome se, kada, gdje i kako daje vitre

Popularno na sajtu


Uzvišeni Allah propisao je da se na koncu ovog mjeseca, prije bajram-namaza, izdvoji sadekatul-fitr (zekatul-fitr, vitre, op.PV). Stoga ćemo govoriti o mudrosti, vrsti, količini, vremenu obaveznosti, izdvajanju i udjeljivanju, mjestu i propisima vezanim za sadekatul-fitr.

O propisu sadakatul-fitra (zekatul-fitr, vitre)

Što se tiče propisa, sadakatul-fitr je obaveza koju je propisao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i koju moraju izvršiti svi muslimani. Shodno tome, ono što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredi ili učini obaveznim, ima isti status kao i ono što Uzvišeni Allah naredi ili učini obaveznim. Kaže Uzvišeni Allah:

“Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.”[1]

“Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće, i bacit ćemo ga u Džehennem – a užasno je on boravište!”[2]

“Ono što vam Poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava.” [3]

Ko je obavezan dati sadakatul-fitr

Sadekatul-fitr je obaveza svakom muslimanu, i maloljetnom i punoljetnom, i muškarcu i ženi, i slobodnom i robu.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sadekatul-fitr u ramazanu, četiri pregršti datula ili ječma, za svakog roba i slobodnog, muškarca i ženu, maloljetnog i punoljetnog muslimana.”[4]

Sadekatul-fitr nije obavezno izdvajati za plod u majčinoj utrobi, ali ako se izdvoji dobrovoljno, u tome nema smetnje. Vođa pravovjernih Osman, radijallahu anhu, imao je običaj izdvajati sadekatul-fitr i za dijete u majčinoj utrobi. Musliman je obavezan izdvojiti zekatul-fitr za sebe, ali i za one koje je obavezan izdržavati: supruga i bližnji, ako oni nisu u stanju da izdvajaju sami za sebe, ali ako su u stanju, preče je da sami za sebe izdvoje, jer su i oni time obavezani u osnovi.

Osoba koja nema imetka, nije obavezna izdvojiti sadekatul-fitr, ali osoba koja posjeduje imetak koji prelazi preko onoga što joj je potrebno za troškove u danu i noći Bajrama obavezna je izdvojiti sadekatul-fitr, ali ako ne posjeduje dovoljno sredstava, onda će izdvojiti barem četiri pregršti (namirnica), radi riječi Uzvišenog:

“Zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti”[5] ,

i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako vam nešto naredim, uradite to koliko ste u stanju.”[6]

Mudrost propisivanja sadakatul-fitra

sadakaŠto se tiče mudrosti propisivanja sadekatul-fitra, više je nego očita, jer je sadekatul-fitr dobročinstvo prema siromasima, koje im olakšava da zajedno sa bogatašima podijele sreću i veselje u danima Bajrama, bez potrebe da traže od drugih. Udjeljivanjem sadakatul-fitra do izražaja dolazi svojstvo plemenitosti i jednakosti, i čišćenje postača od manjkavosti, grijeha i ružnih postupaka koje je uradio u toku posta. Sadekatul-fitrom također se javno ispoljava zahvala Allahu na blago-dati kojom je počastio one koji su ispostili, u namazu proveli i raznim dobrim djelima ispunili mjesec ramazan.

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sadekatul-fitr kao čišćenje za postača od ružnih postupaka i grijeha, i kao hrana za siromahe. Onaj ko sadekatul-fitr izdvoji prije bajram-namaza, bit će mu primljen, a onaj ko ga izdvoji nakon bajram-namaza, brojat će se kao obična sadaka.”[7]

U čemu se daje sadakatul-fitr

(Sadakatul-fitr se daje u namirnicama, op.PV). Što se tiče vrste namirnica koju je obaveza izdvojiti, misli se na namirnice koje u ishrani koriste ljudi, kao: datule, pšenica, riža, suhe grožđice, mlijeko u prahu i dr. U dva Sahiha prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je u svrhu sadekatul-fitr u ramazanu izdvojiti četiri pregršti datula ili ječma.” Otuda što je ječam u to vrijeme bio osnovna hrana, kao što kaže Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu:

“Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Bajrama izdvajali smo četiri pregršti hrane, a hrana nam je bila: ječam, suhe grožđice, suha pavlaka, i datule.”[8]

U čemu nije dozvoljeno dati sadaktul-fitr

Sadekatul-fitr nije dozvoljeno izdvajati u hrani za stoku, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao sadekatul-fitr kao hranu za siromahe, a ne za stoku. Također je neispravno da se iz-dvaja u odjeći, prekrivačima, posuđu, namještaju, i svemu drugom mimo hrane, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se izdvoji u prehrambenim namirnicama, stoga nije dozvoljeno da se izdvaja suprotno onome što je odredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Također, neispravno je izdvajati i novac u vrijednosti hrane, zato što je to suprotno naredbi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerodostojno se prenosi od njega, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko uradi djelo koje nije u saglasnosti sa našom vjerom, bit će mu odbijeno – odbačeno”, a u drugoj predaji: “Ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje, bit će mu odbijeno – odbačeno.”[9]

Sadekatul-fitr nije dozvoljeno izdvajati u novcu i zato što je to suprotano postupku ashaba, radijallahu anhum, koji su izdvajali četiri pregršti hrane, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oporučujem vam moj sunnet – praksu, i sunnet ispravnih, upućenih, halifa nakon mene”, ali i zato što je sadekatul-fitr ibadet za koji je tačno određeno kojom se vrstom (namirnica) postiže, stoga je neis-pravno izdvajati sadekatul-fitr u drugoj vrsti (namirnica) isto kao što je i neispravno izdvajati mimo tačno određenog vremena. (Međutim, dozvoljeno je izdvojiti novac za sadaktul-fit i povjeriti ga nekome ko će u tvoje ime kupiti i udijeliti namirnice, kao na primjer uplatiti novac humanitarnoj organizaciji koja će za njega kupiti hranu i podijeliti je siromasima u mjestima gdje je najpotrebnije, op. PV)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio je da se u svrhu sadekatul-fitra izdvaja nekoliko vrsta namirnica, čija se vrijednost većinom razlikuje, što upućuje na to da se izdvajanje u vrijednosti uzima u obzir, odredio bi četiri pregršti određenih namirnica i dozvolio izdvajanje i drugih namirnica u istoj vrijednosti. Također, izdvajanje u novcu suprotstavlja se činjenici da je Ramazanski bajram javni blagdan, tako da kada bi se sadekatul-fitr davao u novcu, to bi više nalikovalo na tajno udjeljivanje, a kada se daju četiri pregršti namirnica, tada se smatra javnim činom, vidljivim i poznatim, i malom i velikom, među muslimanima. Na ovaj način svi zajedno posmatraju vaganje i podjelu hrane po ulicama, upoznavajući jedni druge sa tim propisom, za razliku od davanja sadekatul-fitra u novcu za koje bi znali samo onaj koji udjeljuje i onaj koji uzima.

Koliku količinu namirnica izdvojiti za sadakatul-fitr

Što se tiče količine, obavezno je izdvojiti četiri pregršti po mjeri Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čija težina iznosi dva kilograma i četrdeset grama (2,40 kg) kvalitetne pšenice, stoga onaj ko želi da zna tačnu zapreminu četiri pregršti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, neka izvaga dva kilograma i četrdeset grama dobre pšenice i stavi u posudu, koju će ta kilaža napuniti do vrha, i neka onda sa tom posudom mjeri šta hoće.

U koje vrijeme se daje sadakatul-fitr

Što se tiče vremena, sadekatul-fitr postaje obavezan nakon zalaska sunca u noći uoči Bajrama. Stoga, onome ko dočeka taj trenutak postaje obavezno izdvajanje sadekatul-fitra, a onome ko ne dočeka, nije obavezno. Dakle, ako bi čovjek umro čak i nekoliko minuta prije zalaska sunca, ne bi bilo obavezno za njega izdvojiti sadekatul-fitr, a ako bi umro nekoliko minuta nakon zalaska sunca, u tom slučaju bilo bi obavezno izdvojiti njegov sadekatul-fitr. Ako bi se dijete rodilo nekoliko minuta nakon zalaska sunca, ne bi bilo obavezno izdvojiti za njega sadekatul-fitr, nego samo pohvalno kao što smo spomenuli, ali ako bi se rodilo nekoliko minuta prije zalaska, bilo bi obavezno izdvojiti za njega. Zalazak sunca u noći uoči Bajrama je vrijeme kada sadekatul-fitr postaje obaveznim, jer se time prekida ramazanski post, i zato je nazvan ”sadekatul-fitr” od riječi ar. ‘el-fitr’ (jesti, mrsiti se), tako da je ovaj propis sa time i povezan.

Što se tiče vremena izdvajanja i podjele, postoje dva vremena: pohvalno i dozvoljeno vrijeme.

1) Pohvalno vrijeme je na bajramsko jutro, ali prije obavljanja bajram-namaza, radi predaje koja se navodi kod Buharije u Sahihu od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: “Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na dan Bajrama izdva-jali smo četiri pregršti hrane”, i radi predaje od Ibn Omera, radijallahu anhu-ma, u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se sadekatul-fitr podijeli prije odlaska ljudi na bajram-namaz. Hadis su zabilježili Muslim i drugi. Otuda je bolje malo odgoditi klanjanje bajram-namaza kako bi ljudi imali više vremena za podjelu sadekatul-fitra.

2) Dozvoljeno vrijeme je dan ili dva prije Bajrama. U Sahihu Buharije prenosi se od Nafije da je rekao: “Ibn Omer je izdvajao sadekatul-fitr za malog i velikog, čak je izdvajao i za moju djecu. Davao ga je onima koji su željeli da ga prime, a bilo bi im uručivano dan ili dva dana prije prekida posta.”

Da li je dozvoljeno odgoditi sadakatul-fitr nakon bajram-namaza

Nije dozvoljeno odgađati davanje sadekatul-fitra nakon bajram-namaza, a u slučaju da čovjek neopravdano odgodi davanje fitra, ne bi mu bilo primljeno, zato što je taj postupak suprotan naredbi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a prethodio je hadis Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da će onome koji udijeli prije namaza biti primljeno kao sadekatul-fitr, a onom koji udijeli nakon namaza kao obična sadaka. Međutim, ako bi odgodio sa opravdanim razlo-gom, onda nema smetnje, i to se tretira kao kada bi bio na putovanju bez ičega što može izdvojiti u svrhu sadekatul-fitra, ili ako ga izdvoji, nema kome udijeliti, ili ga obavijest o nastupu Bajrama iznenadi tako da nije u mogućnosti udijeliti prije bajram-namaza, ili angažira neku osobu da ona za njega udijeli pa ta osoba zaboravi. Dakle, u navedenim slučajevima nema smetnje da se sadekatul-fitr podijeli nakon Bajrama, jer postoji opravdanje za odgodu podjele.

Šta ako ne nađem osobu kojoj sam naumio dati vitre

Obaveza je da sadekatul-fitr stigne do onoga ko ga zaslužuje prije bajram-namaza. Ako čovjek naumi da sadekatul-fitr dadne nekoj osobi, pa ne bude u mogućnosti da je pronađe, u tom slučaju dat će drugoj osobi koja ga zaslužuje, i neće odgađati podjelu preko propisanog vremena.

Smije li se sadaktul-fitr poslati u druga mjesta ili se daje samo u mjestu življenja

Što se tiče mjesta, podijelit će ga siromasima koji žive u njegovom mjestu boravka, u vremenu kada je obavezan udijeliti, svejedno boravio tu privremeno ili stalno, a dozvoljeno je poslati sadekatul-fitr u druga mjesta u kojima žive muslimani, pogotovo ako su časna mjesta kao Mekka i Medina, ili su siromasi koji u njima žive potrebniji. Ako živi u mjestu u kojem nema osoba kojima je potrebno dati sadekatul-fitr, ili ih on ne zna, zadužit će nekoga da podijeli za njega u mjestu gdje ima potrebnih.

Kome se daje sadaktul-fitr

Što se tiče onih kojima se daje sadekatul-fitr: siromasi i oni koji imaju velike dugove koje nisu u stanju izmiriti, bit će im udijeljeno shodno njihovoj potrebi. Dozvoljeno je podijeliti sadekatul-fitr na više osoba, a dozvoljeno je i više sadekatul-fitra dati jednoj osobi, zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odredio količinu koja se daje, ali nije odredio broj osoba kojima se daje. Dakle, ako bi skupina ljudi sakupila svoj sadekatul-fitr u jednu posudu, nakon što su pretho-dno izmjerili, i iz nje neodređeno udjeljivali – to bi im bilo dovoljno i ispravno, međutim dužni su obavijestiti siromaha koji uzima, da ne znaju količinu koju mu udjeljuju, kako ga to ne bi obmanulo pa da i on podijeli istu količinu a da nije svjestan da li je ispunjena obavezna količina. Jer, siromahu je dozvoljeno, kada primi sadekatul-fitr, da ga podijeli za sebe ili nekoga od svoje porodice, ali kada izmjeri dobi-venu količini ili ako ga davalac obavijesti da je tačno izvagano.

Allahu naš, nadahni nas da ti izvršavamo pokornosti onako kako si Ti zadovoljan, očisti naše duše, riječi i djela, i udalji nas od neispravnog vjerovanja, riječi i djela – doista si Ti mnogo plemenit. Neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

Autor: Šejh Muhammed ibn Salih el Usejmin

Napomena: Podnaslovi su od Puta vjernika, a članak je prvi put objavljen jula mjeseca 2015. godine

Fusnote:


[1] Prijevod značenja En-Nisa’, 80.
[2] Prijevod značenja En-Nisa’, 115.
[3] Prijevod značenja El-Hašr, 7.
[4] Muttefekun alejhi.
[5] Prijevod značenja Et-Tegabun, 16.
[6] Muttefekun alejhi.
[7] Hadis bilježe Ebu Davud i Ibn Madže.
[8] Buharija.
[9] Hadis je zabilježio Muslim, a osnova mu je u dva Sahiha.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz