Post šest dana u mjesecu ševvalu

Popularno na sajtu

Pitanje: Koji je propis posta šest dana u mjesecu ševvalu, da li je obavezan?

Odgovor: Post šest dana u mjesecu ševvalu poslije obaveznog posta ramazana je sunnet mustehab i nije obavezan. Muslimanima se preporučuje post šest dana u mjesecu ševvalu i u njemu je vrijednost ogromna, a isto tako je i nagrada velika.

Onaj koji posti te dane ima nagradu kao da je postio čitavu godinu. Kao što stoji u sahih (ispravnom, vjerodostojnom) hadisu od Mustafe, sallAllahu alejhi we sellem. Prenosi se od Ebi Ejuba, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: «Ko isposti mjesec ramazan i nakon njega bude postio šest dana u mjesecu ševvalu, bit će mu upisano kao da je postio čitavo vrijeme.» (Prenosi Muslim, Ebu Davud, Et-Tirmizi, En-Nesai i Ibn Madže)

Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, je objasnio prethodni hadis u ovim riječima: «Onaj koji bude postio šest dana u mjesecu ševvalu nakon Bajrama, kao da je postio čitavu godinu (ko dođe sa jednim dobrim djelom pa njemu će biti upisano deset istih takvih).» U drugom rivajetu stoji: «Allah je učinio da svako dobro djelo bude kao deset istih takvih, pa mjesec kao deset mjeseci, a post šest dana upotpunjuje godinu dana.» (En-Nesai i Ibn Madže, i hadis se nalazi u ‘Sahihut-tergib wet-terhib’ 1/421) Također, prenosi Ibn Huzejme riječima: «Post u ramazanu je kao deset mjeseci i post šest dana ševvala kao dva mjeseca, i to predstavlja punu godinu dana.»

Pravnici iz hanbelijskog i šafi'ijskog mezheba smatraju da je post šest dana u mjesecu ševvala obavezan, zbog toga što se umnožava (udvostručava) nagrada. Općenito je poznato (utvrđeno) da se umnožava (udvostručuje) nagrada pa čak i kod dobrovoljnog posta zato što je jedno dobro djelo kao deset takvih dobrih djela.

Osim toga, jedna od važnih prednosti posta šest dana u mjesecu ševvalu jeste da će biti nadoknađen manjak od obaveznog posta u ramazanu, jer niko nije bez nedostatka i grijeha koje imaju negativan uticaj na njegov (postačev) post. Na Sudnjem danu će biti uzimana od njegovih dobrovoljnih (nafila) djela da bi se nadoknadili nedostaci u njegovim obaveznim djelima, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: «Za prvo što će ljudi polagati račun na Sudnjem danu od njihovih djela je namaz. Kaže: ‘Rekao je naš Gospodar, azze we dželle, melecima – a On najbolje zna – Provjerite da li je namaz Moga roba potpun ili nepotpun. Pa ako bude potpun upišite mu da je potpun, a ako njegovom namazu bude nešto nedostajalo, On će reći: ‘Vidite ima li u Moga roba dobrovoljnih (nafila) namaza? Pa, ako ih bude, On će kazati: ‘Nadomjestite ono što nedostaje od farz namaza nafilama’, pa će se i druga djela obračunavati prema tome.'»

A Allah najbolje zna.


Odgovorio: Šejh Muhammed Salih el-Munedžid
Izvor: Islam Q&A

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz