Organiziranje prve muslimanske vojske

Objavljeno / ažurirano:

Abdurrahman b. Šumasa prenosi da je Fukajm el-Lahmi rekao Ukbetu ibn Amiru, radijallahu anhu: ”Kako to da uporno vježbaš  gađanje mete a već si ostario i teško ti je to?“ Ukbe reče: ”Da nije riječi koje sam čuo od Allahovog Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, ne bih se mučio.“ Na upit: ”A šta si čuo?”, odgovorio je: ”Ko nauči streljaštvo, a zatim ga zapostavi, nije od nas.“ Ili je rekao:”…učinio je grijeh.“ (Sahih Muslim, br. 1919) Bilježe Ahmed, Nesai i Ibn Madže, u vjerodostojnoj predaji, od Amra b. Abese da je Vjerovjesnik,  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čija strijela na Allahovom putu dosegne neprijatelja, bilo da pogodi ili promaši, imat će nagradu kao da je oslobodio roba.“

Nakon izgradnje mesdžida, bratimljenja muslimana i reguliranja prava i obaveza stanovnika islamske države, četvrti temeljni stub islamske države predstavljala je vojna snaga. S obzirom na činjenicu da je borba između snaga dobra i snaga zla neminovna u svakom vremenu i da je Allah, tebarake ve te'ala, rekao: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Alahovom putu potrošite, nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti“ (prijevod značenja El-Enfal, 60), Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pristupio je izvršenju Allahove naredbe i počeo pripremati i uvježbavati ashabe vještinama ratovanja i manevriranja, te je i sam učestvovao u vojnim vježbama.

Važni koraci u postizanju borbene gotovosti

Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, poduzeo je nekoliko koraka u cilju postizanja vojne gotovosti, a to su:

●  Podsticao je ashabe da uvježbavaju rukovanje različitim vrstama oružja ističući da je to temelj na kojem počiva snaga. Ukbe b. Amir, radijallahu anhu, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa minbera citira: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage…“, i zatim da kaže: ”Zaista je snaga u streljaštvu, zaista je snaga u streljaštvu, zaista je snaga u streljaštvu.“ (Sahih Muslim, br. 1917, Kitabul-Imara) Ibn Džerir, rahimehullah, rekao je: ”Ništa u predaji ne ukazuje da se pod snagom misli samo na streljaštvo, a ne i na ostale segmente snage, jer snagu također predstavlja i sablja, dugo i kratko koplje, i sve drugo što je od pomoći u borbi protiv mnogobožaca.“

●  Podsticao je na uvježbavanje preciznosti i gađanje dalekih meta. Abdurrahman b. Šumasa prenosi da je Fukajm el-Lahmi rekao Ukbetu ibn Amiru, radijallahu anhu: ”Kako to da uporno vježbaš gađanje mete a već si ostario i teško ti je to?“ Ukbe reče: ”Da nije riječi koje sam čuo od Allahovog Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, ne bih se mučio.“ Na upit: ”A šta si čuo?”, odgovorio je: ”Ko nauči streljaštvo, a zatim ga zapostavi, nije od nas.“ Ili je rekao: ”…učinio je grijeh.“ (Sahih Muslim, br. 1919) Bilježe Ahmed, Nesai i Ibn Madže, u vjerodostojnoj predaji, od Amra b. Abese da je Vjerovjesnik,  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čija strijela na Allahovom putu dosegne neprijatelja, bilo da pogodi ili promaši, imat će nagradu kao da je oslobodio roba.“ (Sahihul-Džami’, Albani, br. 6143.)

●  Podsticao ih je na uvježbavanje jahanja. U dva Sahiha zabilježen je hadis od Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  rekao:”U grivama konja je dobro do Sudnjeg dana, a to dobro su nagrada i ratni plijen.“ (Sahihul-Buhari, br. 3644, Sahihu Muslim, br. 1871.) Bilježi Ibn Madže u Sunenu od Urveta el-Barikija da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Deve su ponos svojim vlasnicima, u ovcama je bereket, a u grivama konja je hajr do Sudnjeg dana.“ (Vidjeti: Silsile-Sahiha, br. 1763, Sahihul-Džami’, Albani, br. 2657.)

●  Podsticao ih je na ovladavanje različitim ratnim vještinama. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je ashabe da izučavaju različite borbene vještine i načine borbe u različitim uvjetima, kako na kopnu tako i na moru. Bilježi Hakim od Abdullaha b. Amra da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Jedna bitka na moru vrednija je od deset na kopnu! Ko zaplovi morem kao da je prešao sve doline, a ko strada od morske bolesti, taj je kao šehid obliven krvlju na bojnom polju.“ (Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami'a, 4154, Albani)

●  Podsticanje na proizvodnju i nabavku naoružanja. Od Ukbeta b. Amira el-Džuhenija, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Zaista će Allah zbog jedne strijele uvesti u Džennet trojicu: onoga koji ju je napravio nadajući se da će biti upotrijebljena za dobro, onoga koji njome gađa i onoga koji njome opskrbi borca.“ (Sunen Ibn Madže, br. 2811. Albani ga smatra daifom, vidjeti: Daifu Ebi Davud, br. 232, 433.)

Bitne faze džihada

●  Period sabura i duhovne izgradnje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, proveo je trinaest godina u Mekki pozivajući u islam i odgajajući ashabe. To je bio period imanske izgradnje i sabura. Vjerovjesnik,  sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, Allah bio svima njima zadovoljan, tokom tog perioda pretrpjeli su mnoga zlostavljanja i uznemiravanja, ali su ostali čvrsti i postojani.

●  Priprema za borbu. Nakon hidžre u Medinu, gdje je uspostavljena islamska država, ashabima se pružila prilika da počnu sa praktičnim pripremama za oružanu borbu. Uzvišeni Allah je rekao: ”I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Alahovom putu potrošite, nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.“ (Prijevod značenja El-Enfal, 60.)

●  Dozvoljavanje odbrane u slučaju napada. Uzvišeni Allah kaže: ”Dozvoljava se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah je, doista, kadar da ih pomogne.“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 39.) Ibn Abbas je rekao: ”Ovo je prvi ajet objavljen o borbi.“ (Es-Sahihul-Musned fi esbabin-Nuzul, El-Vadi'i.)

●  Dozvoljavanje napadanja onih koji pokrenu rat protiv muslimana. Uzvišeni Allah je rekao: ”I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 190.)

●  Opća obaveza džihada traje do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah kaže: ”Propisuje vam se borba mada vam nije po volji! – Ne volite nešto a ono može biti dobro za vas; nešto volite a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 216.)

Prvi vojni pohodi i izvidnice

●  Pohod na Sejful-Bahr. Cilj je bio izvršavanje prepada na karavanu koju je predvodio Ebu Džehl. Desio se u ramazanu prve godine po Hidžri, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, taj je zadatak dodijelio Hamzi b. Abdul-Muttalibu, radijallahu anhu. Hamza je izašao na čelu trideset muhadžira, a bijelu zastavu koju mu je povjerio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dao je Ebu Mersedu Kennazu b. Husajnu el-Ganeviju. Dvije skupine su se srele i pripremile za borbu, trideset mudžahida stajalo je naspram tristo mušrika predvođenih Ebu Džehlom, ali je borbu spriječio Medždi b. Amr el-Džuheni koji im je bio saveznik.

●  Pohod na Rabig. U mjesecu ševvalu prve godine po Hidžri, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je šezdeset muhadžira u taj pohod. Za zapovjednika im je odredio Ubadeta b. Harisa b. el-Muttaliba. I ovog puta zastava je bila bijele boje, a nosio ju je Mistah b. Usasa b. Abdul-Muttalib b. Abdu-Munaf. U dolini Rabig sreli su se sa mušričkim odredom koji je brojio dvjesto boraca na čelu sa Ebu Sufjanom b. Harbom. Ibnul-Kajjim kaže: ”Nisu se poredali u borbene redove, niti su izvukli sablje, nego su se gađali strijelama. Među njima je bio Sa'd b. Ebi Vekkas i on je prvi koji je ispalio strijelu na Allahovom putu, a nakon tih čarki, oba tabora su se povukla.“ (Zadul-Me'ad, 3/163)

●  U mjesecu zul-ka'de, također, prve godine po Hidžri, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao je Sa'da b. Ebi Vekkasa, na čelu dvadeset boraca, u El-Harrar, naredivši im da ne idu dalje od tog mjesta. Kaže se da je Harrar bila dolina u blizini Medine, ili naziv bunara u blizini mjesta Humm. U ovom pohodu čast da ponese bijelu zastavu dobio je Mikdad b. Amr, a zadatak je bio izvršiti prepad na kurejšijsku karavanu. Sa'd je išao noću, a danju se skrivao te je u roku od pet dana stigao na zadato mjesto, ali je karavana već bila prošla prethodnog dana.

●  Druge godine po Hidžri u mjesecu saferu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, lično je predvodio pohod na jednu kurejšijsku karavanu. To je kako, navodi Ibnul-Kajjim, prvi pohod u koji je izašao Vjerovjesnik lično. U pohod su izašli samo muhadžiri, zastavu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dodijelio Hamzi b. Abdul-Muttalibu, a Sa'da b. Ubadu je ostavio kao svog zamjenika u Medini. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je do Veddana ili El-Ebva'a, ali nije sreo Kurejšije, međutim, sklopio je sporazum sa poglavarom plemena Damra Mahšijem b. Amrom ed-Damrijem. Sporazumom je dogovoreno da se neće međusobno napadati niti pomagati neprijatelja.

●  U mjesecu rebi'ul-evvelu druge godine po Hidžri ponovo je Vjerovjesnik predvodio pohod. Ovog puta pošli su i muhadžiri i ensarije, bilo ih je ukupno dvjesto boraca. Uputili su se ka mjestu zvanom Bevat da sačekaju kurejšijsku karavanu koja je brojala sto boraca i dvije hiljade i petsto deva, a zapovjednik im je bio Umejje b. Halef. Međutim, karavana im je umakla pa se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio sa ashabima u Medinu.

●  Prvi pohod na Bedr. U druge godine po Hidžri Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je u potragu za čovjekom po imenu Kurz b. Džabir el-Fihri. Ovaj čovjek je sa nekolicinom drugova napao medinske pašnjake i ukrao nešto muslimanske stoke. Vjerovjesnik ih je tjerao sve do doline Sefvan u blizini Bedra, ali su Kurz i njegovo društvo uspjeli pobjeći. Bajraktar u ovom pohodu je bio Alija b. Ebi Talib, a Vjerovjesnikov zamjenik u Medini bio je Zejd b. Harise.

●  Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, primio je vijest da je velika kurejšijska karavana s ogromnim imetkom krenula za Šam pa je krenuo na nju sa sto pedeset boraca i trideset deva koje su naizmjenično jahali. Bijeli bajrak ovoga puta ponio je Hamza b. Abdul-Muttalib, vitez islama. Vjerovjesnika je u Medini zamjenjivao Ebu Seleme b. El-Esed el-Mahzumi. Kad su stigli u mjesto Zul-Ušejra shvatili su da je karavana već prošla prije nekoliko dana te su se vratili.

Pouke, poruke i propisi

●  Islamski ummet uvijek mora biti spreman odgovoriti na svaki napad neprijatelja, stoga je potrebno stalno moderniziranje naoružanja i povećanje borbenih sposobnosti. Islamskom ummetu potrebni su dobro naoružani i obučeni odredi na kopnu, kao i jaka mornarica koja će gospodariti morem, ali i snažno zrakoplovstvo koje će ulijevati strah neprijatelju.

●  Islamski ummet mora sam raditi na razvijanju namjenske (vojne) industrije i svoja postignuća kriti od nevjernika. Razvijanje vlastite namjenske industrije donosi ummetu vojnu snagu, ekonomski napredak i politički utjecaj.

●  Vjerovjesnikovi, sallallahu alejhi ve sellem, pohodi na trgovačke karavane mekkanskih mušrika koje su dolazile iz Šama uče nas da je jedan od načina borbe – nametanje embarga i ometanje ekonomije neprijatelja.

●  Ciljevi Vjerovjesnikovih,  sallallahu alejhi ve sellem, pohoda bili su:

1. izviđanje terena,

2. sklapanje sporazuma sa plemenima,

3. zastrašivanje mekkanskih mušrika vojnom snagom muslimana. Ovo se također odnosi i na munafike i ostale neprijatelje muslimana,

4. nanošenje ekonomskih gubitaka neprijateljima.

Izvor: el-asr.com

Obrada: Put Vjernika

Novo na sajtu

sehadet islam

Primjer hrabrosti imama El-Evzaija pred nepravednim vladarom

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "Allah je najbolji čuvar i On je od milostivih najmilostiviji!" (Yusuf, 64) Kada je Abdullah ibn Ali al-Abbasi ušao...
blago se usamljenicima

Blago se usamljenicima

Preporučeni sadržaj

Facebook špijuniranje

Facebook priznao da je slušao audioporuke korisnika

Facebook je priznao da koristi vanjske tvrtke kako bi slušao audioporuke koje razmjenjuju korisnici u svrhu unapređenja sustava za prepoznavanje glasa. Prema izvješću Bloomberga, Facebook je platio tvrtkama...
muslimanke

Najbolje žene u islamu

Mrtvo srce

Mrtvo srce

Islamske teme