Komentar hadisa: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta na Allahovoj odredbi, neće im nauditi…”

Popularno na sajtu

Dvadeset i osmi hadis

Od Mu'avije, Allah bio njime zadovoljan, se prenosi da je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta na Allahovoj odredbi, neće im nauditi onaj ko ih ostavi, niti onaj ko se s njima razilazi, sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni tako vidljivi među ljudima.”[1]

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi: “Neprestano…” su negacija nestanka što upućuje na kontinuitet postojanja ove skupine na dunjaluku. Jasnoću ove konstatacije povećava i potvrđuje kraj hadisa, jer na početku stoji “neprestano će“, a na kraju “sve dok ne dođe Allahova odredba“.

Riječi: “skupina…”

» obuhvata jednu osobu, pa na više.

» oni koji pozivaju ka istini nemaju tačno određen broj, niti određenu zemlju, niti određeno vrijeme. Naprotiv, razlikuju se po vremenskim razdobljima, mjestima, nacijama i broju, ali im je svima zajedničko da su na putu istine.

Riječi: “Biti istaknuta/postojana”

» znače da je poziv istini uvijek očit i javan, međutim njegova pojava varira shodno određenim okolnostima.

» Da poziv istini uz svu svoju očitost i jasnoću se razlikuje od kojekakvih poziva koji izbjegavaju očitost, te se čas oslanjaju na tajnost i prikrivenost, a čas na kolebljivost i asimilaciju (među druge).

Riječi: “Neće im nauditi onaj ko ih ostavi, niti onaj ko se s njima razilazi…”

» znače da oni što pozivaju na put istine imaju (nasuprot sebi) one što im nanose štetu, zatim one koji se sa njima razilaze (od početka), te one koji ih ostavljaju (tj. budu s njima pa ih napuste).

» Da Allah učvršćuje one koji pozivaju na put istine time što odagnava od njih štetu obje skupine, tj. štetu njihovih oponenata i štetu onih koji ih napuste.

» Iz ovog se razumije konstantnost postojanja oponenta ovom pozivu ka istini i njezinim sljedbenicima.

» Također, stalnost Allahove zaštite ovog poziva ka istini i njezinih sljedbenika.

» Zaključuje se i konstantnost koristi ove blagoslovljene skupine i samoj sebi i ljudima uopšte, na način što upućuje druge na dobro i uputu.

Rekao je imam El-Berbehari: “Znaj da će neprekidno biti (grupa) ljudi koji će potrefiti istinu i sunnet, njih će Allah uputiti, i preko njih uputiti druge, i s njima će oživiti sunnete. To su oni koje Allah, unatoč njihove malobrojnosti, opisao (uputom) kada se desi razilaženje, kao što je u ajetu: “…A povod neslaganju je bila međusobna zavist, baš od strane onih kojima je data (knjiga), i to kada su im već bili došli jasni dokazi…” Zatim je Uzvišeni izuzeo njih: “…i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali.”

Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta na istini, neće im nauditi onaj ko ih ostavi, sve dok ne dođe Allahova odredba, a oni tako vidljivi.”[2]

» Da su pripadnici ove (upućene) skupine najznaniji o tome šta je novotarija, i ujedno najudaljeniji od nje djelom, te najžešći u čuvanju od nje i upozoravanju na nju. Sve to zbog njihovog (čvrstog) pridržavanja sunneta. Rekao je imam Ahmed, Allah mu se smilovao: “Ne znam da su ljudi u nekom vremenu bili potrebniji učenja hadisa od ovog našeg vremena. Neko je rekao: Zašto? Reče: Pojavila se novotarija, pa ko ne bude znao hadis upašće u nju.”[3]

Ako je ovako bilo u vremenu imama Ahmeda , pa šta je tek sa ovim našim vremenom?!

» Radosna vijest sljedbenicima poziva istini, jer su oni ti koji su potpomognuti na dunjaluku time što će njihov poziv ostati da traje (i poslije njih), i potpomognuti na ahiretu tako što će zadobiti završetak vrijedan hvale, kao što je u ajetu: “a lijep kraj čeka bogobojazne.”[4]

Allahu, učini nas i naše šejhove od pripadnika ove skupine.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 28. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Hadis bilježe imami Ahmed, Buhari i Muslim. Vidi kod Buharija: Poglavlje o znanju/nauci: hadis br.71, te poglavlje o pridržavanju za Kur’an i sunnet: hadis br. 7312.

[2] Ovo je jedan od rivajeta ovoga hadisa. Zaključno sa ovdje citiranim hadisom je govor imama El-Berbeharija. Šerhu-s-sunneh li-l-berbehari: str.101-102. (op.prev.)

[3] El-Adabu-š-šer’ijjeh: 2/126.

[4] El-A’raf, 128.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: