Upitan je Allahov Poslanik alejhisselam, pa je odgovorio

Popularno na sajtu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je hoće li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svoga Gospodara.

Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Ometa li vas išta da vidite Sunce kad nema oblaka?” “Ne”, Poslaniče, odgovoriše. “Ometa li vas išta da vidite Mjesec u noći uštapa?” “Ne, Poslaniče”, rekli su ashabi. “Tako ćete vidjeti Allaha na Sudnjem danu.” (Bilježe Buhari i Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o sudbini i o tome kakav udio ljudi imaju u njoj. Da li je predodređena ili nanovo nastaje? On reče: “To je već presuđeno i okončano?” A zatim ga upitaše: “Čemu onda djelo?” Poslanik odgovori: “Radite, svakom je olakšano ono za staje stvoren (predodređen). Onaj ko je od sretnika, bit će mu olakšano činjenje djela sretnika (džennetlija). A ko bude od nesretnika, bit će mu olakšano činjenje djela nesretnika (džehennemlija).” Zatim je proučio kur'anski ajet: “Onome ko udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim”, pa do kraja drugog ajeta.’ (Bilježi Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je zna li Allah šta ljudi u sebi kriju. “Da”, odgovorio je Poslanik. (Bilježi Muslim)

Upitan o početku stvaranja ovoga svijeta, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Allah je postojao i ničeg nije bilo osim Njega. Njegov Arš je bio iznad vode. Zatim je sve upisao u Levhi mahfuzu, Knjizi sudbine”. (Bilježi Buhari)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Gdje će biti ljudi onoga Dana kad se Zemlja zamijeni drugom Zemljom?” On im odgovori: “Na Sirat-ćupriji”. U drugoj predaji se navodi: “Oni će biti u tami, ispred mosta (Sirata)”. Zatim ga upitaše: “Ko će prvi preći?” “Siromasi muhadžiri”. (Bilježi Muslim)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog Allaha: “Lahko će račun položiti” (El-Inšikak, Cijepanje, 8.). “Misli se na period izlaganja djela”, odgovorio je Poslanik. (Bilježi Muslim)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta će stanovnici dženneta prvo pojesti. Reče: “Okrugle ligamente kitove jetre”. “A koja će im hrana nakon toga biti?” “Bit će im zaklan bik iz Dženneta koji je pasao po njegovim obroncima.”
“Kakvo će im piće biti nakon toga?” “Sa izvora zvanog Selsebil”, odgovori im Poslanik. (Bilježi Muslim)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Jesi li vidio svoga Gospodara?” “Samo svjetlost. Kako da Ga vidim?!”, odgovorio je Poslanik. (Bilježi Muslim)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta će sa nama učiniti naš Gospodar kad Ga sretnemo?” “Izići ćete pred Njega, a vaši listovi će Mu biti izloženi; ništa Mu neće biti skriveno od vaših dijela. Zatim će Uzvišeni Allah zagrabiti svojom rukom pregršt vode i njome poprskati vaša srca. Tako mi tvoga Gospodara, neće promašiti nikog od vas nijedna kapljica vode. Što se muslimana tiče, njegovo lice će učiniti bijelim plaštom, dok će nevjernika udarati po nosu, ostavljajući na njegovom licu pečat poniženosti crn poput ugljena”. (Bilježi Ahmed)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kako ćemo Ga vidjeti kad On ukloni Sunce i Mjesec?” Odgovorio je: “Kao što vidiš u ovom momentu, pri izlasku Sunca, dok je ono obasjalo Zemlju, potom mu se ispriječiše brda”. Zatim, ponovo bi upitan: “Čime ćemo biti nagrađeni za naša dobra i loša djela?” “Dobro djelo će biti desetostruko nagrađeno, a loše djelo, shodno grijehu ili će biti oprošteno.” “A šta ćemo prvo ugledati u Džennetu?” “Rijeke od čistog meda i rijeke vina, od kojeg ne spopada glavobolja, niti kajanje, i rijeke od mlijeka nepromijenjenog ukusa i neustajale vode. Voće, koje je, tako mi vašeg Gospodara, vama poznato, a uz njega još bolje. I čiste žene”. ‘Pa upitaše: “Zar ćemo i tamo imati žene?” “Dobre žene dobrim muškarcima. Uživat ćete jedni u drugima kao što uživate na ovome svijetu, samo što neće biti rađanja”. (Bilježi Ahmed)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na koji mu način silazi Objava. Reče: “Ponekad mi dolazi poput jakog zvona. To mi je najteži način Objave. I kad se prekine zvonjenje, ja bih potpuno upamtio ono što mi je Džibril dostavio. Ponekad mi se melek ukaže u vidu čovjeka”. (Muttefekun alejhi)

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome zašto je dijete nekad slično ocu, a ponekad majci, pa je rekao: “Ako muška sperma pretekne žensku – bude slično njemu, a ako ženska sperma pretekne mušku – bude slično njoj”. (Bilježe Buhari i Muslim).

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kako će to nevjernik biti oživljen nasađen na svoje lice?” On odgovori: “Zar nije u stanju Onaj Koji je učinio da se na dunjaluku kreće na nogama, da ga na Sudnjem danu proživi nasađenog na lice?”

Upitao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “Hoćete li se sjetiti svoje porodice na Sudnjem danu?” Zatim je nastavio: “Na tri mjesta se niko nikoga neće sjetiti: tamo gdje bude postavljena mizan-terezija – dok ne sazna hoće li mu dobra djela prevagnuti ili ne, i tamo gdje se knjige budu dijelile – dok ne bude saznao hoće li mu njegova knjiga doći u desnu ili lijevu ruku ili iza leđa, i tamo gdje bude postavljen Sirat, most iznad Džehennema na čijim ivicama su kuke od željeza i jake željezne bodlje, a na kojima će Allah zadržati onoga koga On hoće – sve dok ne sazna hoće li se spasiti ili ne”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako čovjek voli nekoga, a njihova djela nisu jednaka“,’ a on mu odgovori: “Čovjek će na onome svijetu biti sa onim koga voli”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Kevseru, pa je odgovorio: “To je rijeka u Džennetu koju je meni Allah dao, bjelja od mlijeka, a slađa od meda; pored nje su ptice čiji su vratovi poput vratova deva”, pa mu rekoše: “Allahov Poslaniče, znači da su kao nježne prepelice!?”, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oni što će ih jesti još su nježniji”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta će ljude najviše odvesti u vatru?” O odgovorio je: “Dva otvora: usta i spolni organ”. “A šta će ih najviše odvesti u Džennet?” “Bogobojaznost i lijepa narav”, odgovori Poslanik.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji grijeh je najveći. “Da Allahu, dž.š., pripišeš sudruga, a On te je stvorio”, odgovori Poslanik. “Koji zatim?” “Da ubiješ svoje dijete iz straha da ga nećeš moći izdržavati.” “A koji zatim?” “Da počiniš blud sa ženom svoga komšije.”

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Koja su djela najdraža Allahu?” On odgovori: “Namaz u njegovo vrijeme” (u drugoj predaji: “U njegovom prvom vremenu”). “A koje zatim?” “Borba na Allahovom putu.” “A koje onda?” “Onda dobročinstvo prema roditeljima.”

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o prvom velikom predznaku Sudnjega dana, pa im reče: “Vatra koja će potjerati ljude od Istoka prema Zapadu”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o islamu, pa je odgovorio: “Islam je svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, klanjati propisane namaze, dijeliti zekat, postiti mjesec ramazan i obaviti hadždž!”

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o imanu, pa je odgovorio: “Da vjeruješ u Allaha, u Njegove meleke, knjige, Njegove poslanike i da vjeruješ u proživljenje nakon smrti”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o ihsanu, pa je odgovorio: “Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš. Jer, iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi!”

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o kur'anskom ajetu: “I oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna straha” (El-Mu'minun, 60.) Rekao je: “To su oni koji poste i klanjaju, i sadaku dijele, a boje se da im to neće biti primljeno”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog Allaha: “I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo” (El-A'raf, 172.). Rekao je: “Uzvišeni Allah je stvorio Adema, zatim je Svojom desnicom potrao njegovu kičmu i izveo je iz nje potomstvo, a zatim rekao: ‘Stvorio sam ove za Džennet, pa će oni raditi djela džennetlija’, zatim je potrao njegovu kičmu i izveo iz nje potomstvo, a potom rekao: ‘Ove sam stvorio za Džehennem, radit će djela stanovnika Džehennema'”. Neko upita: “Allahov Poslaniče, čemu onda djelo?”, a Poslanik mu odgovori: “Ako je Allah stvorio roba za Džennet, uputi ga da čini djela džennetlija, pa će ući u Džennet, a ako stvori roba za Džehennem, uputi ga na djela stanovnika Džehennema, sve dok mu njegov završetak bude okončan sa tim djelima, pa uđe u Džehennem”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog: “O vjernici, brinite se o sebi” (El-Maida, 105.), pa je odgovorio: “Vi međusobno naređujte dobro i pozitivno i međusobno zabranjujte pokuđeno i zabranjeno”.’

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o lijekovima i rukji (učenje Kur'ana i dova za ozdravljenje); mogu li promijeniti sudbinu. Reče: “To je dio sudbine”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o riječima Uzvišenog: “Za njih su dobre vijesti i na ovom i na budućem svijetu” (Junus, 64.), pa je rekao: “To su dobri snovi koje čovjek vidi ili mu se ispričaju“.’

Upitan je o najboljoj vrsti otkupa, tj. o oslobađanju robova, pa je odgovorio: “Oni koji su najdraži i najskuplji svojem vlasniku”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o najboljoj vrsti džihada, pa je odgovorio: “Onaj mudžahid čiji konj bude sasječen, a njegova krv bude prolivena”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koja je najbolja sadaka. Odgovorio je: “Da dijeliš sadaku kad si zdrav i škrt, kad se bojiš siromaštva, a nadaš se bogatstvu”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Koje su najbolje izgovorene riječi?”, pa je odgovorio:”One koje je Allah odabrao melekima: ‘Neka je slavljen Allah i neka je svaka hvala Allahu'”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kad ti je propisano poslanstvo?” (u drugoj predaji: “Kad si postao Poslanik?”), a on odgovori: “Dok je Adem bio između duše i tijela”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćemo li spolno općiti u Džennetu?“, pa je odgovorio: “Da, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, imat ćete intimni odnos naizmjenično to sa užitkom čineći. A kad se od nje odvojite, ponovo će biti čista i nevina”.

Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, hoće li stanovnici Dženneta spavati, pa je odgovorio: “San je brat smrti. Stanovnici Dženneta ne spavaju”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima li u Džennetu konja. Odgovorio je: “Kad uđeš u Džennet, dat će ti se vranac od sefira sa dva krila. Jahat ćeš ga po Džennetu i ići gdje ti duša poželi”.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ima li u Džennetu deva?”, ali nije odgovorio kao što je odgovorio prvom, već je rekao: “Ako te Allah uvede u Džennet, imat ćeš sve što ti duša poželi i što te raduje”.

U Taberanijevom “Mu'džemu” se spominje da je Ummu Seleme upitala: “Božiji Poslaniče, objasni mi Allahove riječi: ‘krupnooke žene‘. Rekao joj je: “Hurije, bijeloga tena, krupnih očiju. Njihova kosa im pristaje uz tijelo kao orlu krila”. “Rekoh mu (Ummu Seleme): ‘Protumači mi Allahove riječi: ‘Slične biseru u školjkama skrivenom’ (El-Vaki'a, 23.), a on reče: ‘Njihova čistoća je poput bisera u školjkama koje ruke nisu dotakle'”. Zatim ga upita: “Protumači mi Allahove riječi: ‘U njima će biti ljepotica naravi divnih’ (Er-Rahman, 70.), a on joj odgovori: “Divnih naravi i prelijepih lica”.
Obavijesti me o riječima Uzvišenog Allaha: “Kao da su one jaja pokrivena” (Es-Saffat, 49), a on joj reče: “Njihova nježnost je poput nježnosti opne unutar jajeta ispod ljušture”. Obavijesti me o riječima Uzvišenog Allaha: “Milim muževima njihovim, i godina istih” (El-Vaki'a, 37.), a on odgovori: “To su one koje su umrle na dunjaluku kao sijede i slabe starice, a koje će Allah proživjeti i učiniti ih mladim i nevinim, milim i dragim u istoj dobi”. Onda sam upitala: “Allahov Poslaniče, jesu li bolje dunjalučke žene ili dženetske hurije?” On odgovori: “Dunjalučke su žene bolje od hurija onoliko koliko je bolja vanjska odjeća od unutarnje”. Ja sam upitala: “Allahov Poslaniče, zbog čega je tako?” On odgovori: “Zbog njihovoga namaza i posta i drugih ibadeta Uzvišenom Allahu. Allah će im podariti svjetlo na licima, obući ih u svilu, bit će svijetlog tena, zelene odjeće, žutog nakita, biserne mangale, i češljevi su im zlatni. Reći će one: ‘Mi smo vječne i nikad nećemo umrijeti, bit ćemo ugodne i nikad nećemo poružniti. Mi smo stalno naseljene, nikad nećemo napustiti mjesto boravka. Mi smo zadovoljne i nikad se nećemo naljutiti – blago li onima kojima pripadnemo i blago onome ko bude naš!'” Upitala sam: “Allahov Poslaniče, ima žena koje budu dva, tri, pa i četiri puta udavane, pa umru, uđu u Džennet, a za njima uđu i njihovi muževi, pa kojem će mužu pripasti?” On reče: “O Ummi Selemo, ona će birati i izabrati onoga koji bude najboljeg morala i reći će: ‘O Gospodaru, ovaj se najbolje odnosio prema meni, pa mi ga opet podari’. O Ummi Selemo, lijep moral je pobjednik i ovog i onog svijeta”.’

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o Allahovim riječima: “A čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana ostati” (Ez-Zumer, 67.). “Gdje će tada biti ljudi?” Reče: “Na mostu pruženom iznad Džehennema”.

Upitan je o imanu: “Ako se raduješ dobrim djelima, a tuguješ zbog loših djela, ti si vjernik“.

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o grijehu, pa je rekao: “Ako osjetiš da ti neko djelo unosi nemir u srce, kloni ga se“.

Upitan je o dobrom djelu i grijehu, pa je rekao: “Dobro djelo je svako djelo koje unosi mir i spokoj u dušu i srce, a grijeh je ono djelo koje unosi nemir u srce i zbog kojeg se dvoumiš“.

Omer, r.a., upitao je Allahovoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Činimo li mi djela ili radimo nešto što je već predodređeno?”, a on mu reče: “Nešto što je već određeno”. “Čemu onda djelo?”, upita Omer. “Omere, ne možeš dostići šta ti je određeno osim djelom”. “Onda ćemo se truditi i raditi, Allahov Poslaniče!”

Suraka ibn-Malik je upitao: “Božiji Poslaniče, obavijesti nas o našoj sudbini jasno, kao da je gledamo svojim očima, idemo li mi putem već ispisanim (zacrtanim) i sa već određenom sudbinom ili mi to donosimo od sebe?” Reče: “Ne, nego je to već propisano i sudbinom određeno”. “Čemu onda djelo?” “Radite, svakome je olakšano ono za što je stvoren.” Suraka reče: “Od sada ću uložiti svoj najveći mogući trud u činjenju dobrih djela”.

Izvor: Tewhid Blogspot

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz