Poslanikova, sallallahu alejhi se sellem, uputa je najbolja uputa

Objavljeno / ažurirano:

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:A nakon toga, zaista je najbolji govor Allahova knjiga, a najbolja uputa-  uputa Muhammeda (sallallahu alejhi se sellem), a najgore stvari su novotarije , a svaka novotarija je zabluda.’” (Prenosi Muslim, hadis pod brojem 867)

Sallallahu alejhi we sellem, je govorio u njegovim hutbama: “Nakon toga” a ovo je riječ koja se izgovara radi prelaženja iz jednog govora u drugi i ona razdvaja između dva govora, i rečeno je da je to: sposobnost rasuđivanja koje je dato Davudu, alejhis-selam, rekao je Uzviseni: ”I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.” (Sad, 20) Pa je, sallallahu alejhi we sellem, zahvaljivao Allahu u njegovim hutbama i hvalio ga a potom bi rekao: “A nakon toga”.  

I njegov, sallallahu alejhi we sellem, govor: “Zaista je najbolji govor Allahova knjiga” tj. Kur`an, i hadis čije je značenje govor, a Kur`an je govor (hadis) jer je on Allahov govor (kelam), rekao je Uzvišeni: “Jer čiji je govor istinitiji od Allahovog?!” (En-Nisa, 87), tako da je Kur`an govor i zato je rekao Uzvišeni: “Allah objavljuje najljepši govor.” (Ez-Zumer, 23), tako da se naziva hadisom (tj.govorom) i naziva se Kur`anom i naziva se kelamom (govorom) i on je najbolji govor i nema ništa što je isto Kur`anu jer je to govor Allaha, džzelle we `ala, i on je najistinitiji govor.

I njegov govor: “Najbolja uputa” tj. sunnet koji se slijedi “uputa Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem”, a u drugom rivajetu: ”Najljepša uputa je uputa Vjerovjesnika” (Ovaj hadis bilježi Kadai u “Musnedu Es-Sihab” 2/263 (1323) od hadisa Zejda b. Halida El-Džuhenija, radijallahu anhu) Ali je poznat I proširen hadis “najbolja uputa je uputa Muhammeda”.

I njegov govor: “Najgore stvari su novotarije” onda kada je, sallallahu alejhi we sellem, spomenuo  najbolje stvari, spomenuo je i najgore a one su uvedene stvari koje se uvode u vjeru, i u ovome je ono što ukazuje da nije dovoljno od čovjeka da objasni ljudima istinu a ostavi objašnjenje neistine, kao što kažu neke neznalice: ‘Podučite ljude tewhidu a nema potrebe da se podučavaju širku, a ono što je ispravno u ovome jeste spominjanje poništivača (tevhida) također kako bi ga se klonili, a Allahov Poslanik, alejhis-selam je spomenuo dvije stvari, pa kada je spomenuo dobro – spomenuo je i zlo kako bi ga se ljudi čuvali, tako da se mora objasniti dobro i objasniti zlo, i zato mi nalazimo u knjigama akide objašnjenje tevhida I objašnjenje širka, I nalazimo u njima objašnjenje govora ehli sunneta i objašnjenje govora zalutalih grupacija radi klonjenja od njih, i zbog toga je rekao, sallallahu alejhi we sellem: “A najgore stvari su uvedene stvari” a to su novotarije.

I njegov, sallallahu alejhi we sellem, govor: “I svaka novotarija je zabluda” ovo je povećanje (zijada) u pojašnjenju od njega, sallallahu alejhi we sellem i u ovome je negacija i odgovor onome ko govori o postojanju lijepe novotarije, a riječ “svaka” u njoj je odgovor onima koji kažu ovaj govor, a u nekim predajama je došlo “A svaka zabluda je u vatri”. (Hadis bilježi Nesai (1578) od hadisa Džabira b. Abdullaha.)

Iz knjige “Osnove imana” šejha Muhammeda b. Abdulvehhaba

Uz pojašnjenje šejha Saliha El-Fevzana

Prijevod s arapskog: Talibul ilm

NOVO NA SAJTU

Upitan je Allahov Poslanik alejhisselam, pa je odgovorio

0
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je hoće li vjernici na Sudnjem danu vidjeti svoga Gospodara. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,...

Preporučeni sadržaj

Ratko Mladic, Srebrenica, genocid

Srebrenica: Lijepljene plakate Mladića s porukom ‘Genocida nije bilo’

0
Aktivisti Udruženja građana “Istočna alternativa” danas su na nekoliko oglasnih mjesta u Srebrenici zalijepili plakate sa likom generala Ratka Mladića i natpisom “Genocida nije...

Islamske teme