Poslanikova, sallallahu alejhi se sellem, uputa je najbolja uputa

Popularno na sajtu

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:A nakon toga, zaista je najbolji govor Allahova knjiga, a najbolja uputa-  uputa Muhammeda (sallallahu alejhi se sellem), a najgore stvari su novotarije , a svaka novotarija je zabluda.’” (Prenosi Muslim, hadis pod brojem 867)

Sallallahu alejhi we sellem, je govorio u njegovim hutbama: “Nakon toga” a ovo je riječ koja se izgovara radi prelaženja iz jednog govora u drugi i ona razdvaja između dva govora, i rečeno je da je to: sposobnost rasuđivanja koje je dato Davudu, alejhis-selam, rekao je Uzviseni: ”I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.” (Sad, 20) Pa je, sallallahu alejhi we sellem, zahvaljivao Allahu u njegovim hutbama i hvalio ga a potom bi rekao: “A nakon toga”.  

I njegov, sallallahu alejhi we sellem, govor: “Zaista je najbolji govor Allahova knjiga” tj. Kur`an, i hadis čije je značenje govor, a Kur`an je govor (hadis) jer je on Allahov govor (kelam), rekao je Uzvišeni: “Jer čiji je govor istinitiji od Allahovog?!” (En-Nisa, 87), tako da je Kur`an govor i zato je rekao Uzvišeni: “Allah objavljuje najljepši govor.” (Ez-Zumer, 23), tako da se naziva hadisom (tj.govorom) i naziva se Kur`anom i naziva se kelamom (govorom) i on je najbolji govor i nema ništa što je isto Kur`anu jer je to govor Allaha, džzelle we `ala, i on je najistinitiji govor.

I njegov govor: “Najbolja uputa” tj. sunnet koji se slijedi “uputa Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem”, a u drugom rivajetu: ”Najljepša uputa je uputa Vjerovjesnika” (Ovaj hadis bilježi Kadai u “Musnedu Es-Sihab” 2/263 (1323) od hadisa Zejda b. Halida El-Džuhenija, radijallahu anhu) Ali je poznat I proširen hadis “najbolja uputa je uputa Muhammeda”.

I njegov govor: “Najgore stvari su novotarije” onda kada je, sallallahu alejhi we sellem, spomenuo  najbolje stvari, spomenuo je i najgore a one su uvedene stvari koje se uvode u vjeru, i u ovome je ono što ukazuje da nije dovoljno od čovjeka da objasni ljudima istinu a ostavi objašnjenje neistine, kao što kažu neke neznalice: ‘Podučite ljude tewhidu a nema potrebe da se podučavaju širku, a ono što je ispravno u ovome jeste spominjanje poništivača (tevhida) također kako bi ga se klonili, a Allahov Poslanik, alejhis-selam je spomenuo dvije stvari, pa kada je spomenuo dobro – spomenuo je i zlo kako bi ga se ljudi čuvali, tako da se mora objasniti dobro i objasniti zlo, i zato mi nalazimo u knjigama akide objašnjenje tevhida I objašnjenje širka, I nalazimo u njima objašnjenje govora ehli sunneta i objašnjenje govora zalutalih grupacija radi klonjenja od njih, i zbog toga je rekao, sallallahu alejhi we sellem: “A najgore stvari su uvedene stvari” a to su novotarije.

I njegov, sallallahu alejhi we sellem, govor: “I svaka novotarija je zabluda” ovo je povećanje (zijada) u pojašnjenju od njega, sallallahu alejhi we sellem i u ovome je negacija i odgovor onome ko govori o postojanju lijepe novotarije, a riječ “svaka” u njoj je odgovor onima koji kažu ovaj govor, a u nekim predajama je došlo “A svaka zabluda je u vatri”. (Hadis bilježi Nesai (1578) od hadisa Džabira b. Abdullaha.)

Iz knjige “Osnove imana” šejha Muhammeda b. Abdulvehhaba

Uz pojašnjenje šejha Saliha El-Fevzana

Prijevod s arapskog: Talibul ilm

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz