Budi hrabar (I): Hrabrost ispred Allahovih neprijatelja

Popularno na sajtu

Zaista istinski musliman posjeduje kod sebe svojstvo hrabrosti a odbacuje kukavičluk jer zna da je jači musliman bolji i voljeniji Allahu od slabijeg muslimana.

Postoji mnogo vrsta hrabrosti – podstičemo te da se okitiš tim vrstama – a od njih su:

1- hrabrost ispred Allahovih neprijatelja

2- hrabrost ispred vladara

3- hrabrost kod teških situacija

Budi hrabar ispred Allahovih neprijatelja

Hrabrost muslimana ispred Allahovih neprijatelja, braneći Allahovu vjeru, smatra se najboljom vrstom hrabrosti. Svi ashabi su posjedovali svojstvo hrabrosti. Poslanik alejhi selam ih je na dan Bedra upitao za savjet, rekavši im:

-„O ljudi , posavjetujte me.“

-Pa mu je Sa'd ibn Muaz rekao: „Tako mi Allaha kao da nešto od nas hoćeš, o Allahov Poslaniče.“

-Reče: „Da!“

– Tada je Sa'd rekao: “Zaista smo povjerovali u tebe i posvjedočili da je ono što si donio istina, i dali smo ti na tome naše ugovore o poslušnosti i pokornosti. Pa kreni, o Allahov Poslaniče tamo gdje želiš – mi smo sa tobom.

Tako mi Onoga koji te je poslao sa istinom, da nam čak na more pokažeš a zatim nakon toga zagaziš u njemu, mi bi zagazili zajedno s tobom. Nijedan od nas ne bi izostao. Mi ne mrzimo da zajedno sa nama sutra sretneš tvoje neprijatelje, strpljivi smo u ratu, iskreni kod susreta. Allah će ti dati da vidiš od nas ono što će te obradovati, pa kreni uz Allahov blagoslov.“

Drži se ovih stvari kada je u pitanju hrabrost ispred Allahovih neprijatelja:

1. Pomaganje Allahove vjere

Musliman koji hoće pomoći Allahovu vjeru se nikada ne boji Allahovih neprijatelja; naprotiv, njegov iman ga podstiče ka tome da žrtvuje svoju dušu, pomažući islam i njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Prenosi se da je Zubejr ibn Avam, Allah bio njime zadovoljan, uzeo svoju sablju i počeo da kruži ulicama Mekke, kao da nešto traži. Svaki put kada bi sreo nekoga, upitao bi ga – a zatim nastavio, sve dok nije stigao do najvišeg mjesta u Mekki gdje je sreo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

-Allahov Poslanik ga upita: „Šta je s tobom?“

-„Čuo sam da su te ubili“ – odgovorio je Zubejr.

Na to mu Poslanik reče: „Šta bi uradio u tom slučaju?“

On mu odgovori: „Ubio bih ovom sabljom onoga koji bi te ubio.“

Nakon toga je Allahov Poslanik zamolio Allaha za njega i njegovu sablju dobro i bereket.

2. Učenje hrabrosti odmalena

Kićenje osobinom hrabrosti zahtjeva treniranje i učenje hrabrosti od malih nogu. Obaveza je roditelju da uvježbava svoju djecu hrabrosti, kako bi odrasli hrabri i jaki.

Prenosi se od Abdurrahmana ibn Aufa da je rekao:

„Stajao sam u redu vojske na dan Bedra, zatim sam pogledao lijevo i desno, te sam video da se nalazim između dva dječaka od ensarija, pa je jedan od njih rekao:

‘O amidža, da li poznaješ Ebu Džehla?’

-Odgovorih: ‘Da, ali šta ti hoćeš od njega?’

-Reče: ‘Čuo sam da on vrijeđa Allahovog Poslanika, alejhi selam. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ako ga budem video nećemo se jedan od drugog rastaviti, sve dok jedan od nas ne padne mrtav.’

Pa sam se začudio, a zatim je i drugi dječak rekao slično prvom. Potom sam primjetio Ebu Džehla kako se kreće između ljudi i rekao im:

-‘Zar ga ne vidite?! Ovo je onaj o kome ste me pitali.’

Pa su požurili ka njemu sa njihovim sabljama, i udarali dok ga nisu ubili, a zatim su otišli Allahovom Poslaniku, alejhi selam, i obavijestili ga o tome. Allahov poslanik ih je upitao: ‘Ko ga je od vas dvojice ubio?’

Oba dječaka su odgovorila: ‘Ja sam ga ubio!’

Upitao ih je: ‘Da li ste obrisali vaše sablje?’

Odgovoriše: ‘Ne!’

Pa je Poslanik, alejhi selam, pogledao njihove sablje i rekao: ‘Obojica ste ga ubili.’ [1]

3. Oponašanje hrabrih

Musliman se treba povoditi za hrabrima i nastojati da im bude ravan, te kretati se njihovim stopama.

Rekao je Sa'd ibn Ebi Vekkas:

„Borio se Hamza ibn Abdul-Muttalib u bitci na Uhudu ispred Allahovog Poslanika, alejhi selam, i govorio: ‘Ja sam Allahov lav.’

4. Plodovi hrabrosti ispred Allahovih neprijatelja

4.1. Allahovo obećanje Dženneta

Allah je obećao hrabrima, onima koji brane Njegovu vjeru i šerijat ispred Njegovih neprijatelja, najbolju nagradu. Rekao je Allah:

„Nisu jednaki oni među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili – oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu; Allah u potpunosti zna ono što radite.“ [2]

4.2. Spas od kazne

Zaista je nagrada za zaštitu Allahove vjere i hrabrost u njenoj odbrani sebeb da Allah takvog spasi kazne na Sudnjem danu.

Rekao je Allah:

„Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi mu nećete nimalo nauditi.“ [3]

4.3. Ne postojanje škrtosti

Hrabrost ispred neprijatelja Allahove vjere je dokaz da takav musliman nije škrt kada je u pitanju njegova vjera.

Rekao je Allah:

„Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki su od vas škrti, a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako se okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji, onda, kao što ste vi neće biti.“[4]

4.4. Ljubav od strane ljudi

Ljudi vole i poštuju hrabrog čovjeka, zato što posjeduje najbolju osobinu. Rekao je Ibn Tejmijje:

„Svi pohvaljuju hrabrost i plemenitost – do te mjere da je to uopštena stvar koju hvale i pjesnici.“

Napisao: Jasir ibn Ali ibn Nur
Izvor: http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_37111.html

Fusnote:


[1] Muttefekun aljehi
[2] El-Hadid, 10.
[3] Et-Tevba, 39.
[4] Muhammed, 38.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz