Kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio Kur'an

Popularno na sajtu


Učio je sure polako i razgovijetno, tako da se sura činila dužom od sure inače duže od nje. Cilj učenja Kur'ana jeste razumijevanje, shvatanje i rad po njemu. Učenje Kur'ana i pamćenje je sredstvo za razumijevanje.

Neki ispravni prethodnici kažu: Kur'an je objavljen da bi se radilo po njemu, ali su neki njegovo učenje uzeli za rad.

Kaže Šu'be: “Pričao nam je Ebu Džemre da je rekao Ibn Abbasu, radijallahu anhu: Ja brzo učim Kur'an, nekada za jednu noć proučim cijeli Kur'an jednom ili dvaput. Ibn Abbas, radijallahu anhu, reče: Draže mi je proučiti jednu suru nego raditi to što ti radiš! Ako baš moraš tako raditi, onda uči tako da ti uši čuju i srce razumije ono što ti učiš.

Ibrahim je rekao: Alkama je učio Kur'an pred Abdullahom ibn Mes'udom, radijallahu anhu, pa mu je rekao: Uči polako i razgovijetno, dao bih za tebe i oca i majku, jer takvo učenje krasi Kur'an.

Rekao je Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu: Ne učite Kur'an kao poeziju, niti kao prozu. Zastanite kod onoga u njemu što tjera na razmišljanje, njima pokrenite svoje srce, a nemojte misliti samo kako ćete stići do kraja sure.

I rekao je: Kada čujete Allaha da kaže: O vjernici… dobro slušajte, jer je u tome ili neko dobro koje se naređuje, ili neko zlo od koga se odvraća.

Kaže Abdurrahman ibn Ebi Lejla: Došla mi je jedna žena dok sam učio suru Hud, pa mi reče: O Abdurrahman, zar tako učiš suru Hud?! Tako mi Allaha, ja je učim već šest mjeseci i još je nisam završila.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nekada na noćnom namazu učio Kur'an u sebi, a nekada na glas, nekada bi produžio, a nekada skraćivao kijam.

Na putu, bilo danju ili noću, klanjao je nafilu na jahaćoj životinji, bez obzira na smjer njenoga kretanja, pa bi na njoj činio ruku'u i sedždu spuštajući glavu, tako da mu je bila više spuštena na sedždi nego na ruku'u.1

Iz knjige: Muhtesar Zadi-l-me'adi fi hedji hajri-l-‘ibadi (Opskrba za Ahiret na osnovu upute najboljeg stvorenja – sažetak)
Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje
Fusnota:


1. Prenijeli su imami Ahmed i Ebu Davud od Enesa da je rekao: Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio klanjati nafilu na jahalici okrenuo se prema Kibli, rekao Allahu ekber, potom je pustio jahalicu i okretao se kamo god bi jahalica išla. Ahmed, Musned, 3/126, 203; Ebu Davud, hadis br. 1225

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz